МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2016 оны 12 сарын 28 өдөр                                                                 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.4 дэх заалтын “Хилийн цэргийн удирдах газрын” гэснийг “улсын хил хамгаалах байгууллагын” гэж өөрчилсүгэй.

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Монгол Улсын хилийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          М.ЭНХБОЛД