МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 12 сарын 07 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

СОЁЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ

   ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Соёлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн “Төрийн албаны тухай хуулийн 17.1-д” гэснийг “Төрийн албаны тухай хуулийн 25.1, 27.1.1, 27.2, 27.3-т” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД