МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 12 сарын 21 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

   АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД

   ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Ахмад настны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийн “хэмжил зүйн” гэснийг “, техникийн зохицуулалтын” гэж өөрчилсүгэй.

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД