МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 06 сарын 10 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

  АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД

 ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.4 дэх хэсгийн “21 дүгээр зүйлд” гэснийг “10 дугаар зүйлд” гэж өөрчилсүгэй.

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон  өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ