МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2014 оны 04 сарын 24 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ

ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3 дахь заалтын “шүүх хуралдаан” гэсний өмнө “хуульд өөрөөр заагаагүй бол” гэж нэмсүгэй.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД