МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

ПРОКУРОРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

("Төрийн мэдээлэл", 2019 он, №13)

 

1 дүгээр зүйл.Прокурорын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6 дахь хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 46.6.4 дэх заалт нэмсүгэй:

“46.6.4.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж гарсан.”

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР