МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 06 сарын 06 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

   АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ

   ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ

   ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсгийн “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийг” гэснийг “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийг” гэж өөрчилсүгэй.

 

            2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР