МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
 
АГНУУРЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР, АН АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
 
2006  оны  06  сарын 29  өдөр                                                    Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
 
 
 
 
1 дүгээр зүйл. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан  амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтын “ 20-30” гэснийг “700-1000” гэж”  5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалтын “ 400-600” гэснийг “ 8000-10000” гэж тус тус өөрчилсүгэй.
 
 
 
 
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН             ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                  Ц.НЯМДОРЖ