МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
 
 2008 оны 12 сарын 19 өдөр                                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
 
АГНУУРЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР,
АН АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
 ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ   ХУУЛЬД  ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ
 
            1 дүгээр зүйл.Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр,  ан амьтан агнах,  барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн 3 дахь заалтын  “Улсын татварын ерөнхий газарт” гэснийг “татварын асуудал  эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад” гэж,  мөн хэсгийн 4 дэх заалт, мөн зүйлийн 7 дахь хэсгийн “Улсын татварын ерөнхий газар” гэснийг “татварын асуудал  эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага” гэж тус тус    өөрчилсүгэй.
 
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь буюу 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
 
 
 
                        МОНГОЛ УЛСЫН
            ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                         Д.ДЭМБЭРЭЛ