МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

МАЛЫН УДМЫН САН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Малын удмын сан, эрїїл мэндийг хамгаалах тухай хуульд дор дурдсан агуулга бїхий хэсэг, заалт нэмсїгэй

1/ 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 12, 13, 14, 15, 16 дахь заалт:

“3.1.12.“їржїїлгийн бїтээгдэхїїн” гэж цєм сїргээс їржилд зориулж бойжуулсан єсвєр хээлтэгч, хээлтїїлэгч, тэдгээрийн їр, хєврєл їр, єндгєн эсийг;

3.1.13.“малын їржлийн ажил, їйлчилгээ” гэж малын удмын санг хамгаалан сайжруулах зорилгоор цєм сїргийг шилэн сонгох, тохируулан сонгох, малд зохиомол болон гардан хээлтїїлэг явуулах, удам гарваль, їржил, ашиг шимийн чанарыг тодорхойлж бїртгэлжїїлэх, баталгаажуулах, гойд ашиг шимт мал шалгаруулах, їржїїлгийн бїтээгдэхїїн їйлдвэрлэх, їзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, їржлийн малыг улсын хилээр нэвтрїїлэх, малын їржлийн ажлын талаархи мэдээ мэдээллээр хангах, мэргэжил, арга зїйн зєвлєгєє їзїїлэх зэргийг;

3.1.14.“мєхєхєд хїрч буй мал” гэж тооны хувьд хэт цєєрч тухайн їїлдэр, омог, хэвшлийн малын хээлтэгч нь 1000-д, тєрлийн малын хээлтэгч нь 20000-д хїрэхгїй болсон тохиолдлыг;

3.1.15.“мал эмнэлгийн лаборатори” гэж малын тєрєл бїрийн євчнийг оношлох, эм, биобэлдмэл, эмийн тїїхий эд, малын гаралтай тїїхий эд, бїтээгдэхїїн, биологийн идэвхт бодист чанар, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, сорилт хийх эрх бїхий этгээдийг;

3.1.16.“Цєм сїргийн їржлийн тєв” гэж тодорхой їїлдэр, омог, хэвшлийн малын цєм сїргийг їржїїлж, аж ахуй, биологийн ашигтай шинж чанарыг баталгаажуулах, улсын болон бїсийн хэмжээнд їржїїлгийн бїтээгдэхїїн їйлдвэрлэх, їржлийн ажил, їйлчилгээ үзүүлэх эрх бїхий хуулийн этгээдийг.”

2/ 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8, 9 дэх заалт:

“4.2.8.малын гоц халдварт євчний оношийг баталгаажуулах, хорио цээр, хязгаарлалтын бїс тогтоох, уг бїсэд їйл ажиллагаа явуулах журмыг батлах;

4.2.9.Малын удмын сангийн тєвийн бїтэц, їйл ажиллагааны дїрмийг батлах.”

3/ 4 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн 11, 12, 13 дахь заалт:

“4.3.11.улсын хилээр нэвтрїїлэх мал, тэдгээрийн їр, хєврєл їр, єндгєн эс, нутгийн ба лавлагаа омогт тавих мал эмнэлгийн болон удам зїй, ашиг шим, биологийн шаардлагыг тогтоож мєрдїїлэх;

4.3.12.малын эмч, мал зїйчийг бэлтгэх, мэргэшїїлэх, давтан сургах, тэдний нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлїїлэх, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах;

4.3.13.Цєм сїргийн їржлийн тєвийн бїтэц, їйл ажиллагааны дїрмийг батлах.”

4/ 4 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 13 дахь заалт:

“4.5.13.нутаг дэвсгэртээ гадаадаас оруулж ирж буй малыг мал эмнэлгийн байгууллагын хяналтын дор хорио цээрийн дэглэмд 30 хоног байлган, лабораторийн шинжилгээнд хамруулах.”

5/ 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7, 8 дахь заалт:

“6.1.7.малын эм, биобэлдмэл, омгийн хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлтийн нєхцєл, шаардлагыг хангуулах;

6.1.8.малын їзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, їржлийн мал бойжуулах, борлуулах їйлчилгээ эрхлэх.”

6/ 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг:

“6.2.Мал эмнэлэг, їржлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 6.1-д зааснаас гадна дараахь эрх, їїрэгтэй байна:

6.2.1.аймаг, нийслэлийн мал эмнэлэг, їржлийн албыг мэргэжил, арга зїйн удирдлагаар хангах;

6.2.2.мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрїїл ахуй болон лаборатори, малын їржлийн ажил, маллагаа, тэжээллэг, эм, биобэлдмэлийн їйлдвэрлэлийн технологи, чанарын хяналт болон бусад їйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг тодорхойлсон дїрэм, журам, норм, нормативын тєсєл боловсруулж тєрийн захиргааны тєв байгууллагаар хянуулан хєдєє аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишїїнээр батлуулах;

6.2.3.малын генийн болон ийлдсийн сан, малын удмын сан, эрїїл мэндийг хамгаалахтай холбогдол бїхий мэдээллийн тогтолцоо бий болгож ажиллуулах;

6.2.4.малын євчинтэй тэмцэх, сэргийлэх болон їржлийн ажлын талаар жил бїр авах арга хэмжээний эдийн засгийн тооцоо, эрсдэлийн їнэлгээ хийх;

6.2.5.тєрийн захиргааны тєв байгууллагын эрх олгосноор гадаад орны мэргэжлийн алба, байгууллагатай мал эмнэлэг, їржлийн ажил, їйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ, хэлцэл хийх.”

7/ 6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3, 4, 5 дахь заалт:

“6.3.3.гадаад, дотоодын хэрэгцээнд бэлтгэгдсэн мал, тэдгээрийн гаралтай тїїхий эд, бїтээгдэхїїнд мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ хийж баталгаажуулах;

6.3.4.орон нутгийнхаа малд сайжруулагчаар ашиглах їїлдэр, омгийн цєм сїргийг бїрдїїлэх, удмын санг хамгаалах;

6.3.5.цєм сїргийн удам гарваль, ашиг шимийн мэдээллийн сан бий болгох, їржлийн бїтээгдэхїїн їйлдвэрлэх, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шаардагдах багаж хэрэгслээр орон нутгийн їйлчилгээний нэгжийг хангах.”

8/ 6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 7 дахь заалт:

“6.4.7.цєм сїргээс стандартын шаардлага хангасан їржлийн мал бойжуулах, їржїїлгийн бїтээгдэхїїнээр хэрэглэгчдэд їйлчлэх.”

9/ 7 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг:

“7.8.Малын эмчийн итгэмжлэлийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дїгнэлтийг їндэслэн хєдєє аж ахуйн асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв байгууллагаас томилсон итгэмжлэл олгох баг тїдгэлзїїлэх буюу хїчингїй болгоно.”

10/ 9 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг:

“9.4.Улсын байцаагч нь дээд боловсролтой, малын эмч буюу мал зїйч мэргэжилтэй байна.”

11/ 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 14 дэх заалт:

“10.1.14.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 5.1.5, 5.1.7 дахь заалт, 6-9 дүгээр зүйл, 10.1-д заасан журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих.”

12/ 11 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг:

“11.6. Мал, тэдгээрийн гаралтай тїїхий эд, бїтээгдэхїїнийг улсын хилээр нэвтрїїлэх їеийн хорио цээр, ариун цэврийн хяналт, шалгалт хийхтэй холбогдсон харилцааг Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай тїїхий эд, бїтээгдэхїїнийг улсын хилээр нэвтрїїлэх їеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хуулиар зохицуулна.”

13/ 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт:

“13.1.6.малын ашиг шимийн чанарыг тогтоолгох, їїлдэрлэг байдлыг сайжруулахад мэргэшсэн мэргэжилтний їйлчилгээг авах.”

14/ 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6, 7 дахь заалт:

“14.1.6.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.11.4, 15.11.5, 15.11.7, 15.11.8-д заасан ажил, үйлчилгээг эрх бүхий этгээдээс тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эрхлэх;

14.1.7. улсын бїртгэлтэй, сорилтын дїгнэлт, тохирлын гэрчилгээтэй эм, биобэлдмэл тїїний омгийг гадаадаас оруулах, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, гарал їїслийн гэрчилгээтэй мал, тэдгээрийн гаралтай тїїхий эд, бїтээгдэхїїнийг тээвэрлэх, тууварлах, худалдан борлуулах, їйлдвэрлэл, їйлчилгээнд ашиглах.”

15/ 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 10, 11 дэх заалт:

“14.2.10.бог малын хээлтїїлэгчийг нийлїїлгийн бус улиралд эх сїргээс тусгаарлан маллах;

14.2.11.мал эмнэлэг, їржлийн ажил, їйлчилгээг эрх бїхий байгууллага, мэргэжилтнээр гїйцэтгїїлэх.”

16/ 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 8 дахь заалт:

“15.1.8.цєм сїрэг болон хээлтїїлэгч малд ангилалт хийх, баталгаажуулах, удам гарвалийн бїртгэл, мэдээллийн сан, сїлжээ бий болгон ажиллуулахад шаардагдах зардал.”

17/ 15 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг:

“15.4.Малын эмч, мал зїйч нь дараахь нийгмийн баталгаагаар хангагдана:

15.4.1.төрийн үйлчилгээний албан тушаалд болон мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжид мэргэжлээрээ 25 буюу түүнээс дээш жил ажилласан малын эмч, мал зүйч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох бол түүний албан тушаалын 12 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг ажил олгогч олгох;

15.4.2.малын гоц халдварт євчний голомтод болон байгалийн гамшгийн їед дайчилгаагаар ажиллах малын эмч, мал зїйчийг хєдєлмєр хамгааллын хувцас, хэрэглэлээр хангах, тэдний томилолтын зардлыг ердийн їеийнхээс 3 дахин нэмэгдїїлж дайчилгааг зохион байгуулсан байгууллага олгох;

15.4.3.малын эмч, мал зүйч малын гоц халдварт өвчний голомтод ажиллаж халдвар авсны улмаас буюу албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ амь насаа алдвал түүний ар гэрт албан тушаалынх нь 3 жилийн цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг ажил олгогч олгох;

15.4.4.малын эмч, мал зүйч албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан, тахир дутуу болсон тохиолдолд тэтгэвэр, тэтгэмж, цалингийн зөрүүг хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан, тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байсан хугацаанд ажил олгогч олгох.”

2 дугаар зүйл. Малын удмын сан, эрїїл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дїгээр зїйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалтын “малаас” гэсний ємнє “малын гоц халдварт євчин болон” гэж, мєн заалтын “хаалттай бїс” гэсний дараа “, биологийн аюулын зэрэглэл” гэж, 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 7 дахь заалтын “хамгаалах” гэсний дараа “арга хэмжээг авч хэрэгжїїлэх” гэж, 4 дїгээр зїйлийн 3 дахь хэсгийн 7 дахь заалтын ”хяналт тавих” гэсний дараа “, олон улсын малын удмын сангийн нэгдсэн сїлжээнд оруулах” гэж, 6 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтын “хэрэгжїїлэх” гэсний дараа “, анхан шатны мэдээ тайлан, акт баримтыг зааврын дагуу їнэн зєв хєтлєх” гэж, 6 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтын “їйлчилгээний” гэсний дараа “нэгжийн стандарт,” гэж, 6 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалтын “мэдээллээр хангах” гэсний дараа “, сургалт явуулах” гэж, 6 дугаар зїйлийн 3 дахь хэсгийн “алба” гэсний дараа “, Цєм сїргийн їржлийн тєв” гэж, 6 дугаар зїйлийн 4 дэх хэсгийн 5 дахь заалтын “баталгаажуулах” гэсний дараа “, ашиг шимийн їндсэн їзїїлэлтїїдийг тодорхойлох” гэж, 7 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн “15.11.8-д” гэсний ємнє “15.11.4, 15.11.5, 15.11.7,” гэж, 10 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтын “євчнєєр” гэсний ємнє “халдварт” гэж, 10 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтын “байранд” гэсний дараа “эмийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх,” гэж, 10 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалтын “їїсгэгч” гэсний дараа “болон бїтээгдэхїїний” гэж, мєн заалтын “омог” гэсний дараа “эмийн тїїхий эд,” гэж, мєн заалтын “хяналт тавих” гэсний дараа “, дїгнэлт гаргах” гэж, 10 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалтын “їржлийн” гэсний дараа “нэгжийн” гэж, 11 дїгээр зїйлийн 1 дэх хэсгийн “5.1” гэсний дараа “, 8.1” гэж, 14 дїгээр зїйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалтын “байдлыг” гэсний дараа “бїс нутгийн бодлого, чиглэлд нийцїїлэн” гэж, 15 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтын “гахайн ёлом” гэсний дараа “, нохойн гударга” гэж, 15 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалтын хоёр дахь єгїїлбэр болгон “/Устгагдсан малын нєхєн тєлбєрийг хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм цуцлагдсанаас хойш 30 хоногийн дотор олгоно/” гэж, 15 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалтын “4.2.6” гэсний дараа “, 4.2.7” гэж тус тус нэмсїгэй.

3 дугаар зүйл. Малын удмын сан, эрїїл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн зарим зїйл, хэсэг, заалтыг дараахь байдлаар єєрчлєн найруулсугай:

1/ 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт:

“3.1.4. “мал эмнэлгийн ажил, їйлчилгээ” гэж малын эрїїл мэндийг хамгаалах зорилгоор хийж байгаа оношлогоо, шинжилгээ, тарилга, туулгалт, боловсруулалт, угаалга, эмчилгээ, мал, тэдгээрийн гаралтай тїїхий эд, бїтээгдэхїїн, малын тэжээлд хийж байгаа чанар, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгаажуулалт, орчны эрїїл ахуйн їнэлгээ болон мэргэжлийн зааварчилга, зєвлєгєє, мэдээ мэдээллээр хангах, малын эм, биобэлдмэл їйлдвэрлэх, улсын хилээр нэвтрїїлэх, эмийн сангийн болон бусад їйл ажиллагааг;”

2/ 4 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 2, 3 дахь заалт:

“4.5.2. энэ хуулийн 15.2-т заасан зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгаж шийдвэрлүүлэх, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

4.5.3.энэ хуулийн 15.1.2-т заасан євчнєєс урьдчилан сэргийлэх болон 6.4.4, 6.4.5-д заасан арга хэмжээнд хамруулах малын тєрєл, тоо, шаардагдах зардлыг нэгтгэн тєлєвлєх, энэ заалтад заасан арга хэмжээг орон нутгийн їйлчилгээний нэгж, албадтай гэрээ байгуулж хэрэгжїїлэх;”

3/ 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг:

“5.1.Малын удмын сан, эрїїл мэндийг хамгаалах мэргэжлийн їйл ажиллагааг мал эмнэлэг, їржлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, Малын удмын сангийн тєв, бїс, аймаг, нийслэлийн мал эмнэлэг, їржлийн алба, орон нутгийн їйлчилгээний нэгж, мал эмнэлгийн лаборатори, Цєм сїргийн їржлийн тєв тус тус хэрэгжїїлнэ.”

4/ 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг:

“5.2.Мал эмнэлэг, їржлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагыг Улсын Их Хурлаас зєвшєєрсєн тєрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бїтцийн ерєнхий бїдїївчийн дагуу Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн мал эмнэлэг, їржлийн албыг хєдєє аж ахуйн асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв байгууллагатай зєвшилцсєний їндсэн дээр аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тус тус байгуулна.”

5/ 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг:

“5.3.Сум, дүүрэгт мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгж ажиллах бөгөөд нэгж нь дараахь чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж болно:

5.3.1. мал эмнэлэг, үржлийн;

5.3.2. мал эмнэлгийн;

5.3.3. малын үржлийн.”

6/ 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт:

“6.1.3.мал, тїїний їржлийн чанар, ашиг шим, эрїїл мэнд болон малын гаралтай тїїхий эд, бїтээгдэхїїнд їзлэг, шинжилгээ хийж гарал їїсэл, чанарыг тодорхойлж гэрчилгээ олгох;”

7/ 6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 1 дэх заалт:

“6.4.1.орон нутагтаа мал эмнэлэг, їржлийн ажил, їйлчилгээг тогтмол эрхлэх;”

8/ 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг:

“7.2.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.11.8-д заасан мал эмнэлэг, үржлийн ажил, үйлчилгээг тогтмол эрхлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгох тухай шийдвэрийг дараахь байдлаар гаргана:

7.2.1.улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах бол мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

7.2.2.хоёр буюу түүнээс дээш сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах бол мал эмнэлэг, үржлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон тухайн шатны мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга;

7.2.3.сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах бол аймаг, нийслэлийн мал эмнэлэг, үржлийн алба болон тухайн шатны мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн сум, дүүргийн Засаг дарга.”

9/ 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг:

“7.7.Энэ хуулийн 7.4-т заасан итгэмжлэл олгох журмыг хєдєє аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишїїн батална. Итгэмжлэл олгох багийн бїрэлдэхїїнд мэргэжлийн тєв болон сургалт, судалгаа, тєрийн бус байгууллагын тєлєєлєл оролцоно.”

10/ 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг:

“8.1.Малын удмын сан, эрїїл мэндийг хамгаалах їйл ажиллагааны хяналтыг улсын хэмжээнд мэргэжлийн хяналтын тєв байгууллага, орон нутагт мэргэжлийн хяналтын алба хэрэгжїїлнэ.”

11/ 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг:

“8.2.Бїх шатны байцаагчдыг томилох, чєлєєлєх болон тэдгээрт эрх олгох, цуцлахтай холбогдсон харилцааг Тєрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.4, 10.5, 10.7-д заасны дагуу зохицуулна.”

12/ 8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг:

“8.3.Орон нутгийн хяналтын алба нь аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын албад, сум, дїїрэгт ажиллах мал эмнэлэг болон їржлийн хяналтын улсын байцаагчдаас бїрдэнэ.”

13/ 10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг:

“10.4. Улсын хяналтын албаны байцаагч хяналтын тєв байгууллагаас баталсан ялгах тэмдэг, дїрэмт хувцас хэрэглэнэ.”

14/ 11 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг:

“11.5.Малын гоц халдварт болон халдварт євчний гаралтыг бїрэн таслан зогсоож, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, ариутгал, халдваргїйжүүлэлтийн арга хэмжээ авсны дараа хорио цээрийг мэргэжлийн албадын дїгнэлтийг їндэслэн тїїнийг тогтоосон байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр цуцална.”

15/ 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 5 дахь заалт:

“14.2.5.цєм сїргийн болон гойд ашиг шимт малд хувьсийн дугаар тавьж, удмын болон їржил, ашиг шимийн бїртгэл хєтлєх;”

16/ 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 7 дахь заалт:

“14.2.7.цєм сїргийн малын їїлдрийн ашиг шимийн чиглэлийг єєрчлєх, їржлийн мал, тїїний їр, хєврєл їр, євчин їїсгэгч омгийг улсын хилээр нэвтрїїлэхэд хяналтын тєв албанаас дїгнэлт гаргуулах;”

17/ 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 9 дэх заалт:

“14.2.9.малаа байгалийн гамшгаас хамгаалах таатай нєхцєлийг бїрдїїлж, тухайн бїс нутагт мєрдєх бэлчээр, тэжээлийн нєєцийн зохистой хэм хэмжээг хангасан байх;”

18/ 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт:

“15.1.1.шїлхий, їхрийн мялзан, гахайн мялзан, хонь, ямааны цэцэг, їхрийн цээж, шувууны томуу зэрэг олон улсын байгууллагаас тогтоосон малын гоц халдварт євчинтэй тэмцэх арга хэмжээнд шаардагдах хєрєнгє;”

19/ 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт:

“15.1.7.мал эмнэлэг, їржлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, Малын удмын сангийн тєв, улсын хэмжээнд їйл ажиллагаа явуулах эрх бїхий мал эмнэлгийн лаборатори, аймаг, нийслэлийн мал эмнэлэг, їржлийн албаны їйл ажиллагааны зардал, ажилтны цалин;”

20/ 15 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалт:

“15.2.4.орон нутгийн өмчит Цєм сїргийн їржлийн тєвийн їйл ажиллагааны зардал, ажилтны цалин.”

21/ 16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт:

“16.2.1.энэ хуулийн 6.1.1-6.1.4, 6.1.7, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.1-6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 7.4, 11.1, 11.3, 11.4, 14.1.1-14.1.4, 14.1.7, 14.2.2, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.7, 14.2.9-14.2.11-ийг зөрчсөн иргэнийг 10000-50000, албан тушаалтныг 30000-60000, хуулийн этгээдийг 100000-250000 төгрөгөөр торгох;”

4 дүгээр зүйл. Малын удмын сан, эрїїл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтын “малаас” гэснийг “малын стандартыг бүрэн хангахын зэрэгцээ” гэж, 9 дїгээр зїйлийн 2 дахь хэсгийн “Засаг дарга” гэснийг “мэргэжлийн хяналтын байгууллага” гэж, 10 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн “21 дїгээр зїйлийн 7, 8, 9 дэх хэсэгт” гэснийг “10.9-т” гэж, 10 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 8 дахь заалтын “гадаадад гаргах, гадаадаас авахад” гэснийг “улсын хилээр нэвтрїїлэхэд” гэж, 10 дугаар зїйлийн 2 дахь хэсгийн “20 дугаар зїйлийн 3 дахь хэсэг” гэснийг “9.2 дахь хэсэг” гэж, 10 дугаар зїйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалтын “аймаг, нийслэлийн” гэснийг “аймаг, нийслэл, сум, дїїргийн” гэж, 10 дугаар зїйлийн 3 дахь хэсгийн “23 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсэгт” гэснийг “11.1, 11.2-т” гэж тус тус єєрчилсїгэй.

5 дугаар зүйл. Малын удмын сан, эрїїл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дїгээр зїйлийн 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10 дахь заалт, 8 дугаар зїйлийн 4 дэх хэсэг, 12 дугаар зїйл, 16 дугаар зїйлийн 2 дахь хэсгийн 16.2.4, 16.2.5, 16.2.6, 16.2.7 дахь заалтыг тус тус хїчингїй болсонд тооцсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН