МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2012 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдөр
Улаанбаатар хот
 
 
НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
 
1 дүгээр зүйл.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1 дэх хэсгийн “2012 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс” гэснийг “2012 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс” гэж өөрчилсүгэй.
 
 
 
 
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ