МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

ОРОН СУУЦНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

(“Төрийн мэдээлэл”, 2005 он, №05)

 

1 дүгээр зүйл.Орон сууцны тухай хуулийн 10.2-ын “төрийн захиргааны эрх бүхий” гэснийг “төрийн захиргааны төв” гэж өөрчилсүгэй.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН