МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалтын “ерөнхий боловсролын сургууль” гэсний дараа “, цэцэрлэг” гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ