МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 2.3-ын “Ашигт малтмалын тухай” гэсний  дараа “,Хувиргасан амьд организмын тухай” гэж нэмсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хувиргасан амьд организмын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д. ЛҮНДЭЭЖАНЦАН