МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2008 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.10 дахь хэсэгт дор дурдсан агуулагатай 15 дахь заалт нэмсүгэй:

“15.10.15.төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх.”

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН