Хэвлэх DOC Татаж авах

“Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн

загварыг баталгаажуулах журам”-ын 2 дугаар хавсралт

Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулах схем

Тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа

Баталгаажуулалтын схемийн төрлүүд

Эрхзүй, стандарт, техникийн

баримт бичиг

2

3

4

5

6

7

1

Баталгаажуулалтын өргөдөл хүлээн авч, иж бүрдэл шалгах

          

 “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журам”

2

Баталгаажуулалтын өргөдөлд хавсаргасан баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийх

 

 

 “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журам”

3

Баталгаажуулалтын схем сонгох, үнэлгээний удирдамж боловсруулах, батлуулах

 “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журам”

 “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ”

4

Загварын дээж авах, сорилт туршилтад хамруулах

-

 “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журам”

5

Техникийн баримт бичиг, сорилтын тайланд дүн шинжилгээ хийж тогтоосон шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх

 “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журам”

 “Баталгаажуулалтад хамруулах харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн ангилал хамрах хүрээ, мөрдөх стандарт, БТКУС”

6

Тохирлын гэрчилгээ олгох, сунгах танилцуулга, дүгнэлт боловсруулж Баталгаажуулалтын үнэлгээний хороогоор хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулах

 “Тохирлын үнэлгээний тайлан, танилцуулга бичих заавар”

7

Тохирлын гэрчилгээ хэрэглэх гэрээ байгуулах, тохирлын гэрчилгээ, тохирлын тэмдэг олгох

 “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журам”

 “Баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгох, хадгалах, хугацаа сунгах, цуцлах журам”

 “Мэдээлэл, харилцаа холбооны баталгаажсан тоног төхөөрөмжид тохирлын тэмдэг олгох журам”, “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тохирлын тэмдэг хэрэглэх заавар”

8

Багц бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ олгох

-

-

-

-

-

-

-

MNS ISO/IEC 17067:2014 “Тохирлын үнэлгээ-Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын үндсэн асуудал ба бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн заавар стандарт”

 “Баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгох, хадгалах, хугацаа сунгах, цуцлах журам”

9

Зах зээл дээрээс дээж авч сорилт буюу хяналт хийх

-

-

-

-

-

MNS ISO/IEC 17067:2014 “Тохирлын үнэлгээ-Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын үндсэн асуудал ба бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн заавар стандарт”

10

Үйлдвэрээс дээж авч сорилт буюу хяналт хийх

-

-

-

-

-

MNS ISO/IEC 17067:2014 “Тохирлын үнэлгээ-Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын үндсэн асуудал ба бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн заавар стандарт”

  • Эдгээр схемүүдээр тоног төхөөрөмжийн загварын сорилт хэмжилтийн дүн болон дагалдах баримт бичигт хийсэн дүн шинжилгээ хийж гэрчилгээ олгоно.
  • Тухайн ажилтан сонгосон схемийн дагуу заагдсан ажлуудыг заавал хийнэ.

 

Баталгаажуулалтын схемийг ашиглах тайлбар, Үүнд:

  • 1а схем- импортын тоног төхөөрөмжийн загварын дээжийг авч баталгаажуулах үйл ажиллагаанд ашиглана. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэрээр тохирлын гэрчилгээг хоёр хүртэл жилийн хугацаатай олгосон, сунгасан бүтээгдэхүүнд магадлан хяналт хийхгүй. Харин тохирлын гэрчилгээг нь 3 жилийн хугацаатай олгосон, сунгасан бүтээгдэхүүнд магадлан хяналтыг хоёр жилд нэг удаа явуулна.
  • 1б схем- импортын тоног төхөөрөмжийн бүтэн багцыг баталгаажуулах үйл ажиллагаанд ашиглана.
  • 2 дугаар схем- дотоодын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийж, бүтээгдэхүүний загвар дээжийг авч магадлан хянаж баталгаажуулах үйл ажиллагаанд ашиглана.
  • 3 дугаар схем- зах зээлээс тодорхой хугацааны давтамжтайгаар импортын болон дотоодын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн загвар дээжийг авч, магадлан хянаж баталгаажуулах үйл ажиллагаанд ашиглана.
  • 4 дүгээр схемийг үйлдвэрлэл болон зах зээлээс дээрээс тодорхой хугацааны давтамжтайгаар дотоодын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн дээжийг авч магадлан хянаж баталгаажуулах үйл ажиллагаанд ашиглана.
  • 5 дугаар схем- магадлан хяналт шаардлагагүй, тоног төхөөрөмжийн загварын дээж шаардлагагүй, техникийн үзүүлэлт, сорилт туршилтын үр дүнг Монгол Улсад харилцан хүлээн зөвшөөрөх талаар хоёр талт болон бүс нутаг, олон улсын хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан гадаад орны ижил төрлийн байгууллагаас олгосон загварын туршилтын гэрчилгээ, итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүнтэй импортын тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулах үйл ажиллагаанд ашиглана