Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2002 оны 148 дугаар зарлигын хоёрдугаар хавсралт

 

ПРОКУРОРЫН САХИЛГЫН ДҮРЭМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Прокурорт сахитлгын шийтгэл оногдуулахад Монгол УлсынҮндсэн хууль, Прокурорын байгууллагын тухай хууль, энэ дүрмийг баримтлана.

1.2.Прокурор хуулиар тогтоосон чиг үүрэг, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ гадны нөлөөнд үл автан, гагцхүү хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан Улсын Ерөнхий прокурорын шийдвэрийг удирдлага болгох, хуулийг нэг мөр хэрэглэх явдлыг өөрийн чиг үүргийн хүрээнд хангах, дээд шатны прокурорын шийдвэрийг заавал биелүүлэх, албан үүрэгт ажилдаа үнэнч шударга, санаачлагатай хандах, мэдлэг мэргэшлээ байнга дээшлүүлэх, прокурорын ёс зүйн хэм хэмжээг сахих үүрэгтэй.

Прокурор нь байгууллагынхаа дотоод журмыг чанд сахина.

1.3.Прокурорт дараахь үндэслэлээр сахилгын шийтгэл оногдуулна:

1.3.1.Үндсэн хууль, бусад хууль зөрчсөн

1.3.2.Улсын ерөнхий прокуророос хуулийг хэрэгжүүлэх талаар гаргасан аргачилсан заавар, журмыг хэрэгжүүлээгүй

1.3.3.Прокурорын ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн

1.3.4.Байгууллагын дотоод журмыг зөрчсөн

1.3.5.Хуульд заасан албаны чиг үүргээ хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр биелүүлээгүй

1.3.6.Тухайн прокурорын гаргасан шийдвэр хүчингүй болсон буюу өөрчлөгдсөн нь түүний ажлын хариуцлага, мэргэжлийн ур чадвараас шалтгаалсан нь тогтоогдсон.

1.4.Сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлийг заавал шалган тогтоосон байна

Хоёр.Сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлийг шалгах

2.1.Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2-т заасан дээд шатны прокурор нь доод шатны прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэл байгаа эсэх талаар шалгалт явуулна.

2.2.Аймаг, нийслэл, тээврийн прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулах эсэх үндэслэлийг Улсын ерөнхий прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулах эсэх үндэслэлийг Улсын ерөнхий прокурорын газрын Хэрэг эрхлэх газраас шалгана.

2.3.Шаардлагатай гэж үзвэл Улсын ерөнхий прокурор аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокуророос тусгайлан томилсон прокурор сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлийн талаар шалгалт явуулж болно.

2.4.Энэ дүрмийн 1.3.6-д заасан үндэслэлийг мэргэжлийн зөвлөл шалгаж тогтооно.

2.5.Сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлийг шалгах хугацаа 14 хоног байна. Зайлшгүй нэмэлт шалгалт хийх шаардлагатай гэж үзвэл шалгах хугацааг тухайн шалгалт явуулж байгаа прокурорын саналаар дээд шатны прокурор 14 хоног хүртэл сунгаж болно.

Гурав.Шалгалт явуулж дууссаны дараа явуулах үйл ажиллгаа

3.1.Прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэл тогтоогдсон гэж үзвэл шалгалтын материалтай танилцах эрхтэй болохыг тухайн прокурорт тайлбарлаж өгнө. Прокурор шалгалтын материалтай танилцсан тухай тэмдэглэл үйлдэж, гарын үсэг зуруулна.

3.2.Тухайн прокурор шалгалтын материалтай танилцаад тайлбар гаргах, нэмэлт шалгалт хийлгэх тухай бичгээр хүсэлт гаргах эрхтэй. Дээд шатны прокурор хүсэлтийг хянаж үзээд үндэслэлгүй гэж үзсэн бол тэр тухай хүсэлт гаргасан прокурорт хариу өгөх эсхүл үндэслэлтэй гэж үзвэл нэмэлт шалгалт явуулна.

3.3.Прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэл тогтоогдоогүй бол дээд шатны прокурорт танилцуулж, шалгалтын материалыг архивын нэгж болгон хадгална.

3.4.Шалгалтыг иргэн, байгууллага, албан тушаалтны гомдол, мэдээллийн дагуу явуулсан боловч прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлгүй байна гэж үзсэн бол энэ тухай тэдэнд албан ёсоор хариу өгнө.

Дөрөв.Сахилгын шийтгэл оногдуулах

4.1.Тухайн прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлтэй гэж үзсэн тохиолдолд уг асуудлыг Улсын ерөнхий прокурор, аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын дэргэдэх зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

4.2.Аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын зөвлөийн хуралдаанд тухайн прокурорыг өөрийн биер байлцуулж, сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлийн талаар шалгасан байцаагч танилцуулна. Харин прокурор өөрөө хүсэлт гаргаагүй бол Улсын ерөнхийпрокурорын дэргэдэх зөвлөлийн хуралдаанд түүнийг оролцуулахгүй байж болно.

4.3.Тухайн прокурорыг албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ мэргэжлийн алдаа гаргасан гэж мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлт гарсан бол уг асуудлыг зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхгүй бөгөөд Улсын ерөнхий прокурор мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн сахилгын шийтгэл оногдуулна.

4.4.Улсын ерөнхий прокурор, аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын дэргэдэх зөвлөлийн хуралдаанаар прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулах эсэх асуудлыг хэлэлцээд дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана.

4.4.1.Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасан сахилгын шийтгэлийн аль нэгийг оногдуулахыг Улсын ерөнхий прокурор аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорт зөвлөх

4.4.2.Шалгалт дутуу хийгдсэн гэж үзвэл дахин шалгалт хийлгэх, нэмэлт баримт шаардан авах

4.4.3.Тухайн прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлгүй гэж үзвэл шалгасан прокурорын болон доод шатны прокурорын саналыг хэрэгсэхгүй болгож, энэ тухай санал ирүүлсэн прокурор болон гомдол, мэдээлэл ирүүлсэн иргэн, байгууллага, албан тушаалтанд хариу өгөх

4.4.4.Тухайн прокурорын үйлдэл, үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийн шинжтэй бол Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасан харъяаллын дагуу шалгуулахаар шилжүүлэх

4.5.Аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын дэргэдэх зөвлөлийн хуралдаан Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3, 4-т заасан сахилгын шийтгэлийн аль нэгийг оногдуулах үндэслэлтэй гэж үзвэл Улсын ерөнхий прокурорт энэ талаар санал тавих бөгөөд шалгалтын материалыг зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлийн хамт Улсын ерөнхий прокурорын газарт нэн даруй хүргүүлнэ.

4.6.Сум, сум дундын ахлах прокурор харъяа прокурортоо сахилгын шийтгэл оногдуулах үндэслэлтэй гэж үзвэл шалгасан материалыг саналын хамт дээд шатны прокурорт уламжлана.

4.7.Прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулахдаа гаргасан зөрчлийн шинж байдал, шалтгаан, нөхцөл, зөрчил гаргагчийн хувийн байдал зэргийг харгалзна.

4.8.Прокурорт сахилгын шийтгэлийг Улсын ерөнхий прокурор, аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын тушаалаар оногдуулна.

4.9.Сахилгын шийтгэлийн төрлүийг нэг зөрчилд давхардуулан оногдуулж болохгүй.

4.10.Прокурорт сахилгын шийтгэл оногдуулахдаа Прокурорын байгууллагын тухай хууль, Прокурорын сахилгын дүрмийн аль заалтыг баримталж байгаагаа тушаалдаа заавал дурьдсан байна. Харин прокурорын гаргасан зөрчил нь хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой, эсхүл байгууллагын дотоод журмыг зөрчсөн бол Хөдөлмөрийн хуулийн холбогдох заалтыг, ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн бол Прокурорын ёс зүйн дүрмийн холбогдох заалтыг тус тус давхар баримталж, сахилгын шийтгэл оногдуулна.

4.11.Сахилгын шийтгэл оногдуулүсан прокурор шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл нэг сарын дотор дээд шатны прокурорт болон шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

4.12.Сахилгын шийтгэл оногдуулсан тушаалыг тухайн прокурорт танилцуулж, түүний хувийн хэрэгт шалгасан материалын хамт хадгалах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл сахилгын шийтгэл оногдуулсан тухай хамт олонд нь мэдээллэнэ.

Тав.Сахилгын шийтгэл оногдуулах хөөн хэлэлцэх хугацаа

5.1.Сахилгын зөрчлийг илрүүлсэнээс хойш 3 сарын дотор, сахилгын зөрчил гаргасанаас хойш 1 жилийн дотор сахилгын шийтгэл оногдуулж болно.

5.2.Энэ дүрмийн 5.1-д заасан хугацаанд тухайн прокурорын хувьд дараахь хугацааг хамааруулахгүй.

5.2.1.Өвчтэй байсан хугацаа /энэ нь эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа, дүгнэлтээр нотлогдсон бол/

5.2.2.Ээлжийн амралт эдэлж байсан хугацаа

5.2.3.Жирэмсний амралттай байсан хугацаа

5.2.4.Захиргааны чөлөөтэй байсан хугацаа

5.2.5.Гадаад улсад албан томилолтоор ажилласан хугацаа

5.2.6.Ажлаасаа түр чөлөөлөгдөн гадаад, дотоодын сургалтанд хамрагдсан хугацаа

Зургаа.Сахилгын шийтгэлийг арилгах

6.1.Сахилгын шийтгэл оногдуулснаас хойш 1 жилийн хугацаа өнгөрсөн бөгөөд энэ хугацаанд сахилгын шийтгэл гаргаагүй бол сахилгын шийтгэлгүйд тооцно.

6.2.Сахилгын шийтгэл хүлээсэн прокурор нь гаргасан зөрчлөө бүрэн засч, үүрэгт ажлаа үлгэр жишээчээр биелүүлж, засарч хүмүүжсэнээ харуулсан бөгөөд шийтгэл оногрдуулснаас хойш 6 сарын хугацаа өнгөрсөн бол дээд шатны прокурор уг шийтгэлийг сахилгын шийтгэлгүйд тооцох хугацаа дуусахаас өмнө арилгаж болно.

6.3.Сахилгын шийтгэлийг хугацаанаас өмнө арилгахдаа дараахь үндэслэлийг харгалзана.

6.3.1.Сахилгын шийтгэл хүлээсэн прокурорын хүсэлт

6.3.2.Сахилгын шийтгэлийг хугацааны өмнө арилгуулах тухай доод шатны прокурорын санал

6.4.Сахилгын шийтгэлийг хугацаанаас өмнө арилгахдаа Улсын ерөнхий прокурор, аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурор тушаал гаргана

6.5.Албан тушаал бууруулах шийтгэлийг сахилгын шийтгэлгүйд тооцсон, сахилгын шийтгэлгүйд тооцох хугацаанаас өмнө арилгасан нь тухайн прокуролрыг өмнөх албан тушаалд эгүүлэн томилох үндэслэл болохгүй.

 

 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗАР