Хэвлэх DOC Татаж авах

“Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн

загварыг баталгаажуулах журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

Өргөдөл гаргах албан хүсэлтийн загвар

[Хүсэлт гаргагч байгууллагын албан бланк]

 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд

Тохирлын гэрчилгээ хүсэх тухай

 

.............. /байгууллагын нэр/.............. нь .............. онд байгуулагдсан бөгөөд ..................................................................... чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг.

[Нэмэлт мэдээллийг дурдаж болно]

Манай байгууллага ............... улсаас импортолсон ................... ......../төрөл, ангилал/.......... тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулах хүсэлтэй байгаа тул зохих журмын дагуу тохирлын гэрчилгээ олгоно уу.

[Нэмэлт мэдээллийг дурдаж болно]

Хүсэлтэд маягт болон хавсралт материал нийт ... хуудас хавсаргасан болно.

 

Захирал  ......гарын үсэг.... /........нэр................./

 Тамга