Хэвлэх DOC Татаж авах

“Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн

загварыг баталгаажуулах журам”-ын 6 дугаар хавсралт

Нийлүүлэгчийн мэдэгдлийн загвар

[Үйлдвэрлэгч/Нийлүүлэгчийн албан бланк]

 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд

Нийлүүлэгчийн мэдэгдэл

Би/Бид............................................................................................................................

(үйлдвэрлэгч/нийлүүлэгчийн нэр)

……………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(хаяг)

бүтээгдэхүүнд зөвхөн би/бид хариуцлага хүлээнэ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(бүтээгдэхүүний нэр, төрөл эсхүл загвар болон дугаар зэрэг нэмэлт мэдээлэл)

зохицуулалт, стандарт хангасан дараах техникийн үзүүлэлттэй болохыг мэдэгдэж байна.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................дараах гэрчилгээ/сорилтын дүнд үндэслэн техникийн үзүүлэлтийг шалгаж мэдэгдэл гаргасан

.............................................................................................................................................................................................................................................................. холбогдох баримт бичгийг зохицуулах хороонд илгээсэн.

 

Гарын үсэг................................................... Огноо: ................................................

(үйлдвэрлэгч/нийлүүлэгчийг төлөөлж)

 

Нэр, Албан тушаал ...........................................................................................

(овог нэр, гарын үсэг зурсан ажил үүрэг)