Хэвлэх DOC Татаж авах

“Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн

загварыг баталгаажуулах журам”-ын 10 дугаар хавсралт

Маягт 2

Баталгаажуулж тохирлын гэрчилгээ олгосон тоног төхөөрөмжийн бүртгэл

 

Д/д

Тохирлын гэрчилгээний дугаар

Үйлдвэр-лэгчийн нэр

Тоног төхөөрөм-жийн нэр /

Брэнд нэр/ Загвар

Тохирлын гэрчилгээ эзэмшигч

Гэрчилгээ олгосон өдөр

Гэрчилгээ дуусах хугацаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүртгэл хөтөлсөн: . . . . . . . . .