Хэвлэх DOC Татаж авах

“Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн

загварыг баталгаажуулах журам”-ын 11 дүгээр хавсралт


РАДИО БА ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗААВАЛ БАТАЛГААЖУУЛАЛТАД

ХАМРАГДАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ, МӨРДӨХ СТАНДАРТУУД

/Communication equpment subject to mandatory type approval/

Технологи

/Technologies/

Төхөөрөмж

/Equipment/

Стандарт

/Applicable

Standards/

Нийтийн хөдөлгөөнт

 

/Public Mobile/

 

GSM гар утас, терминалууд

 

/GSM Handsets, terminals & ancillary equipment/

EN 301 489-7

EN 301 511

EN 301 609-4

GSM бааз станцууд болон туслах радио төхөөрөмжүүд

 

/GSM Base Station and ancillary equipment/

EN 301 489-8

EN 301 502

EN 301 609-4

MNS 6605:2016

GSM гар утас, терминалууд

/CDMA Handsets, terminals & ancillary equipment/

EN 301 489-23

EN 301 489-25

CDMA бааз станцууд болон туслах радио төхөөрөмжүүд

 

/CDMA Base Station and ancillary equipment/

EN 301 489-26

MNS 6605:2016

MNS 5697:2006

MNS 5739:2007

Утасгүй харилцууртай телефон аппарат

/DECT cordless telecoms equipment/

EN 301 489-6

EN301 406

UMTS гар утас болон терминалууд болон UMTS бааз станцууд болон туслах радио төхөөрөмжүүд

 

/UMTS handsets and related equipment UMTS base stations/

EN 301 908-2

EN 301 908-6

EN 301 489-24

EN 301 908-3

EN 301 908-7

EN 301 908-11

EN 301 489-23

MNS 6605:2016

LTE гар утас болон терминалууд

 

/LTE Handsets, terminals & ancillary equipment/

EN 301 908-1, 3,11, 14, 15, 18

ITU-R M.1457-9

EN 301 908-13

CRC-2018-23

LTE бааз станцууд болон туслах радио төхөөрөмжүүд

 

/LTE Base Station and ancillary equipment/

EN 301 489-50

EN 301 908

MNS 6611:2016

CRC-2018-23

MNS 6605:2016

Хувийн хэрэгцээний радио төхөөрөмж

 

/Private Mobile/

 

Сонирхогчийн радио холбооны төхөөрөмж

 

/Amateur radio and ancillary equipment/

EN 301 489-15

EN 301 783-2

CRC-2019-09

ТЕТРА радио төхөөрөмж

 

/TETRA radio equipment/

EN 301 489-18

EN 303 035-1

EN 303 035-2

CRC-2019-09

Богино долгионы радио станц болон туслах төхөөрөмж

/Short wave radio station and ancillary equipment/

EN 300 135

EN 300 135-1

EN 300 135-2

Аналог болон тоон системд ажилладаг харилцааны радио холбооны станц

 

/Analogue and digital PMR equipment/

EN 301 489-5

EN 300 793

EN 300 471-2

EN 300 086-2

EN 300 113-2

CRC-2019-09

Богино зайн радио холбооны төхөөрөмж болон туслах төхөөрөмж

/Short range PMR and ancillary equipment/

EN 300 390-2

EN 301 166-2

CRC-2019-09

Байршил тогтоох болон радио илрүүлэгч төхөөрөмж /Radar for radionavigation/

EN 302 248

EN 302 194

Далайн холбоо /Maritime Radio/

EN 300 698

EN 301 025

EN 301 178

Суурин утасгүй төхөөрөмж

 

/Fixed Mobile/

RLAN, Wi-Fi, WLAN

EN 301 489-17

EN 301 893

MNS 6527:2015

WiMAX төхөөрөмж /WiMAX equipment/

EN 301 753

EN 301 489-4

EN 302 217-2-2

EN 302 217-3

MNS 5741:2007

MNS 6527:2015

CRC-2018-23

Суурин утасгүй төхөөрөмж болон туслах төхөөрөмж

 

/Fixed Wireless Access and ancillary equipment/

Цэгээс цэгт холболт хийх зориулалттай радио линк

 

/Digital Microwave Radio/

EN 301 489-4

EN 302 217-2-2

EN 302 217-3

EN 302 217-4-2

MNS 5467:2005

CRC-2018-32

Богино зайн радио холбооны төхөөрөмж

 

/Short Range/

ISM

EN 300 220

EN 300 330

EN 300 440

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

ISM, WLAN , Bluetooth

EN 300 440

EN 300 328

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Богино зайн радар болон радио илрүүлэгч

 

/SRD radar systems, Radio determination

Application/

EN 300 440

EN 302 288

EN 302 372

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Автомашин болон зам тээврийн хяналтын хяналтын төхөөрөмж

 

/Vehicle telematics, Road transport and traffic telematics/

EN 300 674

EN 200 674

EN 301 091

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Автомашины удирдлага, дохиолол болон гар утастай холбогдох систем

 

/Car immobilizers, alarm systems, data transfer to handheld devices etc./

EN 302 291

EN 300 330

EN 300 220

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Загварын хяналтын төхөөрөмж

 

/Purpose of controlling movement of a model/

EN 300 220

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Эрүүл мэндийг хянах төхөөрөмжид ашиглаж байгаа утасгүй төхөөрөмж

 

/Active Medical Implant, hearing aids etc.

Wireless applications in healthcare & listening devices/

EN 301 839

EN 302 537

EN 302 195

EN 302 510

EN 300 422

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Утасгүй чанга яригч, утасгүй чихэвч гэх мэт

/Cordless loudspeakers, headphones etc./

EN 301 357

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Автомашины удирдлага, хулгайн эсрэг систем, байршил тогтоох систем гэх мэт автомашинд суурилагдсан радио төхөөрөмж

 

/Vehicle Immobilizer, antitheft system, navigation device etc. Vehicle fitted radio products/

EN 300 220

EN 300 328

EN 300 440

EN 301 091

EN 302 291

EN 300 330

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Радио давтамжаар таних систем

 

/Article identification, asset tracking, alarms etc.

Radio Frequency identification applications/

EN 302 291

EN 300 440

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Гэрийн радио төхөөрөмжүүд

 

/Home radio electronic devices/

EN 300 220

EN 300 440

MNS 1898:1989

MNS 6545:2015

CRC-2019-14

Хиймэл дагуулын төхөөрөмж

 

/Satellite/

1 ГГц-ээс доош радио давтамжийн зурваст ажилладаг сонирхогчийн хиймэл дагуулын холбоо /Amateur Satellite Radio

MSS equipment operating below 1 GHz/

EN 301 721

1-3 ГГц радио давтамжийн зурваст ажилладаг хиймэл дагуулын хэрэглэгчийн төхөөрөмж

(GPS, S-DAB)

/Radar & Navigation Systems and Active Sensors (GPS) S-DAB, MSS equipment operating between 1-3GHz/

EN 301 425

EN 301 441

EN 301 442

EN 301 444

EN 301 681

VSAT-ын төхөөрөмжүүд, хиймэл дагуулын телевиз болон туслах радио төхөөрөмж

 

/Satellite TV other VSAT and ancillary equipment/

EN 301 428

EN 301 443

EN 301 360

EN 301 459

MNS 5469:2005

MNS 6404:2013

Өргөн нэвтрүүлгийн төхөөрөмж

 

/Broadcasting/

 

Радио өргөн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэх болон хүлээн авах радио төхөөрөмж

 

/Sound broadcasting equipment/

EN 301 489-11

EN 302 018-2

CRC-2018-24

MNS 4909:2000

MNS 5477:2005

MNS 5476:2005

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэх болон хүлээн авах радио төхөөрөмж

 

/Vision broadcasting equipment/

EN 301 489-7

EN 301 489-1

EN 302 297

 CRC-2018-17

MNS 4910:2000

MNS 5208:2002

MNS 5397:2004

MNS 6400:2013

PSTN

Нийтийн сүлжээнд холбогддог аналог төхөөрөмж

Телефон аппарат

Факсын аппарат

Аналог модем

Автомат хариулагч

 

Analog PSTN TTE:

•Single Line equipment directly connecting to analog PSTN

•Single Line telephony

•Fax Machines

•Analogue Modems

•Answering machines

•Adjuncts and telephones offering analogue CLI

•Subscriber Meter

•PSTN Connected Security Alarms

ETSI TBR 021

ETSI ES 201 187

ETSI TBR 038

ETSI ES 201 235-3

ETSI ES 201 912

ETSI TS 103 912

ETSI EN 300 659-2

ETSI ES 200 778-2

xDSL

HDSL

SHDSL

SDSL

ADSL

ETSI ETR 152

ETSI TS 101 135

ITU G992.1

ETSI TS 101 524

 ETSI ES 202 913 ETSI TS 101 952-1-1 ETSI TS 101 952-1-2

Бусад дууны төхөөрөмж

 

/Other Voice Equipment/

Таксофоны аппарат

 

  • Payphone
  • PBX and Key Systems
  • Voice over IP terminals

 

ETSI I-ETS 300 400

ETSI ES 201 168

ITU-T Rec. G.711

ITU-T Rec. H.323

IETF MEGACO IP Phone

Media Gateway standard

IETF Session Initiation

Protocol (RFC3261,

RFC3262, RFC3263,

RFC3264, and RFC3265).

IETF RFC1933

ETSI ES 201 168

Өгөгдөл дамжуулах үйлчилгээ

 

/Switched Data services/

Basic Rate ISDN

Primary Rate ISDN

X25, X21

Frame Relay

ETSI TBR 003

ETSI TBR 008

ITU- T Recommendation

G.961

ETSI ETR 080

ETSI TBR 004/A1

ETSI TBR 008

ETSI TBR 2

ITU-T recommendation

X.25, ITU-T Recommendation

X.21, ETSI TCRTR 020

, ETSI ETS 300 399-1

ETSI ETS 300 399-2

ETSI ETS 300 399-3

 

 

Эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагууд

Төрөл /Type/

Applicable Standard

/Холбогдох стандартууд/

Description /Тодорхойлолт/

Цахилгаан

/Electrical/

EN 60950 or IEC 60950

Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаан аюулгүй байдал

 

/Electrical Safety of information technology equipment/

Утасгүй холбоо

/Radio/

EN 50360

Гар утасны цахилгаан соронзон орны хүний биед нөлөөлөх хязгаарын стандарт (300 МГц-3Гц)

 

/Product standard to demonstrate the compliance of mobile

phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz – 3 GHz)/

EN 50364

0-10 ГГц-ийн радио давтамжийн зурваст ажилладаг төхөөрөмжүүдээс хүний биед үзүүлэх цахилгаан соронзон орны нөлөөллийн хязгаар

/Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 10GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency/Identification (RFID) and similar applications

EN 50371

10МГц-300ГГц радио давтамжийн зурваст ажилладаг бага чадлын цахилгаан төхөөрөмжүүдийн ялгаруулах цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний нийцлийг харуулах ерөнхий стандарт

 

/Generic standard to demonstrate the compliance of low

power electronic and electrical apparatus with the basic

restrictions related to human exposure to electromagnetic

fields (10 MHz – 300 GHz) – General public/

EN 50385

Баз станцууд болон утасгүй суурин станцуудын цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн нийцлийн стандарт (10МГц-300ГГц)

 

/Product standard to demonstrate the compliance of radio

base stations and fixed terminal stations for wireless with

the basic restrictions related to human exposure to

electromagnetic fields (10 MHz – 300 GHz)/

EN 60215

Радио нэвтрүүлэгч төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага

/Safety requirements for radio transmitting equipment/

EN 50392

0-300ГГц радио давтамжийн зурваст ажилладаг электрон цахилгаан төхөөрөмжүүдийн ялгаруулах цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний нийцлийг харуулах ерөнхий стандарт.

 

Generic standard to demonstrate the compliance of

electronic and electrical apparatus with the basic restrictions

related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz–

300 GHz)

Шилэн кабель ба лазер

/Optical and Laser/

EN 60825-1 or IEC

60825-1

Лазер төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагаа- 1-р хэсэг, Төхөөрөмжүүдийн ангилал, нөхцөл шаардлага ба гарын авлага

 

Safety of laser products - Part 1: Equipment classification,

requirements and user's guide

EN 60825-2 or IEC

60825-2

Лазер төхөөрөмжүүдийн аюулгүй ажиллагаа- 1-р хэсэг, Оптик кабелийн төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа

 

Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fiber communication systems