Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

 2018 оны А/15 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээ 

Д/д

Эзэмшил, ашиглалтын зориулалт/

Тойргийн дугаар

Тойргийн нэр

Суур үнэлгээ
/мян.төг/

Итгэлцүүр /%/

1га газрын төлбөр

/төгрөг/

1

Бэлчээр
/1га газрын болон 1 хонин толгой/

Г-1

Увс нуурын хотгорын тойрог

          396,900

0.03

                 119

2

Тариалан

       2,436,000

0.03

                 731

3

Хадлан

       1,274,000

0.01

                 127