Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

 2018 оны А/15 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

 

Зам, шугам сүлжээний газрын төлбөр 

Ангилал

Газрын төлбөр

Хэмжих нэгж

Төлбөр
 /төгрөгөөр/

1

Авто замын газар

Улсын чанартай зам

км

5000

Орон нутгийн чанартай авто зам

км

2500

аж ахуйн нэгж байгууллагын дотоодын

км

2500

Олон улсын чанартай

км

7500

1

Шугам сүлжээний газар

Мэдээллийн холбооны шугам сүлжээний газар

км

7500

эрчим хүчний шугам сүлжээний газар

км

7500

хийн хоолой

км

7500

Дулаан, цэвэр бохир усны шугам

км

7500