Хэвлэх DOC Татаж авах

Хавсралт 1

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн хувьцаа эзэмшигч,

эрх бүхий этгээдийн тодорхойлолтын загвар

10.Боловсрол:

Хаана /улс болон хотын нэр/ эзэмшсэн

Сургуулийн нэр /сурсан хугацаа/

Эзэмшсэн боловсрол/ хамгаалсан цол/

Эзэмшсэн мэргэжил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Ажлын туршлага:

Ажилласан байгууллага, албан тушаалын нэр

Ажилласан хугацаа

 

 

 

 

 

 


12.Гадаад хэлний мэдлэг, түвшин: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13..Хувьцаа эзэмшиж буй хуулийн этгээдийн нэр, оруулсан хөрөнгийн хэмжээ:...............................................................................................................................

                                                                                                                                     (Зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдэд хамаарна)

Тодорхойлолтыг үнэн зөв бичсэн: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . )

                                                                                 гарын үсэг                нэр

Огноо: 20 . . . оны . . . дүгээр сарын . . . -ны өдөр.

(Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол:)

1.Оноосон нэр:

 

2.Улсын бүртгэлийн дугаар:

3.Регистрийн дугаар:

4.Байгуулагдсан огноо:

5.Хуулийн этгээдийн улсын харъяалал:

6.Байршил/Хаяг:

7.Өөрийн хөрөнгийн өмчлөл:

8.Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдэд өөрийн хөрөнгөд оруулсан хэмжээ (төгрөгөөр)

9.Эцсийн хувь эзэмшигчийн овог нэр:

10.Регистрийн дугаар:

11.Гүйцэтгэх захирлын овог нэр:

12.Регистрийн дугаар:

 

13.Хуулийн этгээдийн удирдлагын түүх:

Тухайн хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчид өөрчлөгдөж байсан бол байгуулагдсан цагаас хойшхи хувьцаа эзэмшигчдийн нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ:

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овогтой. . . . . . . . . . .  Регистрийн дугаар. . . . . . . . . . . . . . .

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овогтой. . . . . . . . . . . .Регистрийн дугаар. . . . . . . . . . . . . . .

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овогтой. . . . . . . . . . . .Регистрийн дугаар. . . . . . . . . . . . . . .

4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овогтой. . . . . . . . . . . .Регистрийн дугаар. . . . . . . . . . . . . . .

5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овогтой. . . . . . . . . . . .Регистрийн дугаар. . . . . . . . . . . . . . .

Тухайн хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх захирал үүнээс өмнө өөрчлөгдөж байсан бол байгуулагдсан цагаас хойш ажиллаж байсан захирлуудын нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ:

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овогтой. . . . . . . . . . . .Регистрийн дугаар. . . . . . . . . . . . . . .

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овогтой. . . . . . . . . . . .Регистрийн дугаар. . . . . . . . . . . . . . .

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овогтой. . . . . . . . . . . .Регистрийн дугаар. . . . . . . . . . . . . . .

14. Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаатай холбогдсон танилцуулга:

Эрхэлдэг үйл ажиллагаа: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Салбар, хараат болон охин компанитай бол:

Нэр, байршил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Улсын бүртгэлийн дугаар. . . . . . . . . . . . . .

Регистрийн дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Харилцагч банкны нэр: . . . . . . . . . ......

15. Өөр хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч бол тэдгээрийн нэр: . . . . . . . . . . . . . . .

(Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн хувьцааг худалдан авсан хөрөнгийн эх үүсвэр, тухайн хуулийн этгээдэд хамааралтай бусад хуулийн этгээд нь бусдад өр, зээлтэй эсэх, хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлага нь аливаа асуудлаар ял шийтгэгдэж байсан эсэх, хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэгдсэн эсэх талаар дэлгэрэнгүй дурдана)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------