Хэвлэх DOC Татаж авах

Хавсралт 2

 

Зээлийн мэдээлийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээдэд зөвшөөрөл олгоход

шаардлагатай баримт бичгийн бүрдлийг шалгах хүснэгт

 

Хүсэлтийг хүлээн авсан огноо:

20......оны .....дугаар сарын .......-ны өдөр

 • Хүснэгтийг хар өнгийн балаар зөвхөн гараар бөглөнө
 • Тухайн баримт бичгийг ирүүлсэн болон дутуу буюу огт ирүүлээгүйг харгалзах баганын хоосон нүдэнд a тэмдэглэгээгээр зурж тэмдэглэнэ.
 • Хувьцаа эзэмшигчийн тоо__________

 

д/д

Баримт бичгийн нэр

Ирүүлсэн

Ирүүлээгүй

1.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд байгуулах тухай хүсэлт

 

 

2.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд үүсгэн байгуулах гэрээ

(нэг үүсгэн байгуулагчтай бол банк үүсгэн байгуулах шийдвэр)

 

 

3.

Үүсгэн байгуулагчдын хурлын албан ёсны шийдвэр

 

 

4.

Оноосон нэрийн зөвшөөрлийг бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас авсан тодорхойлолт

 

 

5.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтын гаргасан тодорхойлолт болон дараах баримт бичиг:

 • Зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өртэй эсэх талаарх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх бүхий төрийн захиргааны байгууллага, зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий этгээдийн тодорхойлолт, лавлагаа;
 • Гааль, татварын байгууллагад сүүлийн 3 жилд төлсөн татварын баримт болон татварын өр, төлбөртэй эсэх талаар эдгээр байгууллагын тодорхойлолт;
 • Ял шийтгэлгүй тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
 • Эдийн засгийн эсрэг гэмт хэрэг болон мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцоогүй тухай тодорхойлолт.

 

 

6.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдэд хувь нийлүүлэх хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр, гарал үүслийг нотлох баримт:

 • Монголбанкнаас тогтоосон өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээнээс доошгүй хөрөнгийг хуримтлуулсныг нотлох баримт /Хөрөнгийн 50 хувиас доошгүй мөнгөн хөрөнгийг Монголбанкны түр дансанд байршуулсан байна/;
 • Тухайн хуулийн этгээдийн 5-аас дээш хувийн эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол харъяалах татварын байгууллагаас баталгаажуулсан сүүлийн 3 жилийн “Хуулийн этгээдийн орлогын албан татварын тайлан”, иргэн бол сүүлийн 3 жилийн орлогын эх үүсвэрийг нотолсон баримт;
 • Бусад шаардлагатай гэж үзсэн мэдээлэл.

 

 

7.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, Гүйцэтгэх удирдлагын талаар энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу гаргасан тодорхойлолт болон дараах бичиг баримт:

 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, Гүйцэтгэх захирлын ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг удирдахад харшлах зүйлгүйг тодорхойлсон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргын тодорхойлолт;
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал нь журмын 2.4-т заасан шаардлага, шалгуурыг хангаж байгаа тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргын тодорхойлолт, эрх бүхий төрийн захиргааны байгууллагуудын тодорхойлолт, нотлох баримтын хамт.

 

 

8.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн дүрэм

 

 

9.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд байгуулах эдийн засгийн үндэслэл:

 • Байгууллагын бизнес төлөвлөгөө;
 • Эхлэлтийн тайлан тэнцэл.

 

 

10.

Ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай холбоотой тодорхойлолт:

 • Зээлийн мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах бүх шаардлагыг хангахуйц мэдээллийн системийн програм хангамж, техник хэрэгслээр хангагдсаныг нотлох баримт;
 • Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд байрлах байр, барилгыг худалдаж авсан бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, түрээсэлж байгаа бол түрээсийн гэрээ;
 • Ажлын байр нь техник, тоног төхөөрөмжийн найдвартай байдлыг хангасан эсэхийг нотолсон баримт;
 • Харуул хамгаалалтын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ
 • Бусад шаардлагатай баримт, материал.

 

 

11.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, төлөвлөлттэй холбоотой баримт бичиг:

 • Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын төлөвлөгөө;
 • Байгууллагын эрсдэлийг илрүүлэх, тооцох, хэмжих, үнэлэх, дүгнэх, удирдах арга хэрэгсэл болон мэдээллийн нууцлалыг хэрхэн хангах, дотоод хяналтын зохистой механизмыг хэрхэн бүрдүүлэхийг тодорхойлсон баримт бичиг;
 • Байгууллагын дотоод, гадаад үйл ажиллагааны зарчим, хариуцлагыг тусгасан ёс зүйн дүрэм;
 • Үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах бодлогын чанартай эрх зүйн баримт бичиг;
 • Хэрэглэгчтэй байгуулах гэрээний загвар;
 • Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд татан буугдах үндэслэл, зээлийн мэдээллийн сангийн удирдлагын буруутай үйл ажиллагаанаас харилцагчдад учруулсан хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлага хүлээх зарчим:
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс байгуулах хороо, тэдгээрийн гишүүнийг томилох, чөлөөлөх журам, эрх, үүрэг, хариуцлага, Хянан шалгах зөвлөл, Дотоод аудитын газрын бүрэн эрх, үүрэг, хариуцлага зэргийг тусгасан журам.

 

 

12.

Монголбанкны ажил үйлчилгээний шимтгэл төлсөн баримт.

 

 

 

 

Баримт бичгийн бүрдэл шаардлага хангасан бол:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХХК-ийн байгуулагчдаас ирүүлсэн зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд үүсгэн байгуулах хүсэлт, холбогдох баримт бичгийн бүрдэл бүрэн гүйцэд тул 20. . . .оны . . . . .дүгээр сарын . . . -ны өдөр хүлээж авсан болохыг зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд үүсгэн байгуулагчдад Монголбанкны 20. . .оны . . . дүгээр сарын . . . -ны өдрийн ........ тоот албан бичгээр мэдэгдэв.                                                                 

Баримт бичгийн бүрдлийг шалгасан:

 

ЗМА-ны хянан шалгагч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..)

                                                 гарын үсэг               нэр    

Хянасан:

ЗМА-ны ахлах хянан шалгагч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .)

                                                 гарын үсэг                           нэр

 

ЗМА-ны дарга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .)

                                                 гарын үсэг                           нэр

 

Танилцсан:

Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .)

                                                 гарын үсэг                           нэр                                        

 

Баримт бичгийн бүрдэл шаардлага хангаагүй бол:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХХК-ийн байгуулагчдаас ирүүлсэн зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд байгуулах хүсэлт, холбогдох баримт бичгийн бүрдэл бүрэн бус тул Монголбанкны 20 . .оны . . . дүгээр сарын . . . -ны өдрийн . . . . . тоот албан бичгээр мэдэгдэв.           

Дутуу баримтын жагсаалт:

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Баримт бичгийн бүрдлийг шалгасан:

ЗМА-ны хянан шалгагч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

                                                            гарын үсэг                            нэр                             

Хянасан:

 

ЗМА-ны ахлах хянан шалгагч . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

                                                            гарын үсэг                            нэр

ЗМА-ны дарга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

                                                            гарын үсэг                            нэр

Танилцсан:

Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

                                                            гарын үсэг                            нэр