Хэвлэх DOC Татаж авах

 

Хавсралт 3

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн мөрдөж ажиллах стандартын жагсаалт

1.MNS 5969:2009 Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага

2.MNS 25030:2010 Програм хангамжийн боловсруулалт-Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанрын шаардлага болон үнэлгээ(Square)-чанарын шаардлагууд

3.MNS 6197:2011 Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга-Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал-1-р хэсэг:Сүлжээний аюулгүй байдлын удирдлага

4.MNS 6242-2:2011 Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга-Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал-2-р хэсэг:Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур

5.MNS ISO 12207: Програм хангамж боловсруулах үйл ажиллагааны циклүүд

6.MNS ISO 10011-1: Системийн чанарын шалгалтын удирдамжууд

7.MNS ISO/IEC 27001:2009 Мэдээллийн технологи:Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-Шаардлага

8.MNS ISO 27002:2007 Мэдээллийн аюулгүй байдал-Аюулгүй байдлын аргачлал-Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын үйл ажиллагааны дүрэм

9.MNS ISO/IEC 13335-1:2009 Мэдээллийн технологи-Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн ба холбооны технологийн байдлын удирдлага-1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд

10.IEEE 829: Програм хангамж турших болон баримт бичигжүүлэлтийн стандарт

11.ANSI/IEEE SRS Standart 830-1984: Системийн шаардлагын тодорхойлолт гаргах стандарт