Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 420 дугаар
  тогтоолын хавсралт

 

2020 ОНД АЖ АХУЙН НЭГЖ,  БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙТ МОНГОЛ АЖИЛЛАГЧДЫН ТООНД
ГАДААДААС АВАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

 

Салбар

Дэд салбар

Бүлэг

Анги

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал

Нийт монгол ажиллагчдын тоо

21-30

 

31-50

51-100

 

101-200

201 түүнээс дээш

Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувь

А

 

 

 

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур

 

 

 

 

 

 

01

011

 

Нэг наст ургамлын тариалалт

10

15

20

25

30

 

 

016

0162

Мал, амьтны ашиг шимийг авахад туслах үйл ажиллагаа

10

10

10

10

10

B

 

 

 

Уул уурхай, олборлолт (газрын тос, байгалийн хий олборлолт)

 

 

 

 

 

 

06

061

0610

Газрын тос, байгалийн хийн олборлолт

10

20

30

30

30  

 

 

 

 

Газрын тос, байгалийн хийн хайгуул

10

20

30

40

50  

С

 

 

 

Боловсруулах үйлдвэр

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Нэхмэлийн үйлдвэрлэл

20

20

20

25

25

 

20

 

 

Хими, химийн төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

15

15

15

15

15

 

23

 

 

Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэл

15

15

15

15

15

 

24

 

 

Металл үйлдвэрлэл

15

15

15

15

15

 

32

 

 

Бусад боловсруулах үйлдвэрлэл

15

15

15

15

15

 

33

 

 

Машин, тоног төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах, холбогдох  засвар үйлчилгээ

10

15

20

25

25

D

 

 

 

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт

10

20

30

35

 40

Е

 

 

 

Ус хангамж, бохир ус зайлуулах систем, хог, хаягдлын менежмент болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа

10

15

20

25

30

F

 

 

 

Барилга

 

 

 

 

 

 

41

410

4100

Барилга угсралт

10

30

35

45

60

 

 

421

4210

Төмөр зам болон авто замын байгууламж барих үйл ажиллагаа

10

30

35

45

60

 

 

 

 

Уул уурхайн барилга угсралт

10

20

25

30

35

G

 

 

 

Бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээ

 

 

 

 

 

 

 

45

 

Моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бөөний болон жижиглэн худалдаа, засвар үйлчилгээ

20

20

20

20

20

H

 

 

 

Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа

25

25

25

25

25

I

 

 

 

Зочид буудал байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ

 

 

 

 

 

 

55

 

 

Зочид буудал, байр сууцаар үйлчлэх үйл ажиллагаа

10

10

10

10

10

 

56

 

 

Нийтийн хоолны үйлчилгээ

10

10

10

10

10

М

 

 

 

Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагаа

 

 

 

 

 

 

72

 

 

Шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээ, ололт, судалгааны үйл ажиллагаа

30

30

30

30

30

N

 

 

 

Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа

 

 

 

 

 

 

 

791

 

Аялал, жуулчлалын агентлаг, аяллын операторын үйл ажиллагаа

10

15

20

20

20

Р

85

 

 

Боловсрол

 

 

 

 

 

 

 

851, 852, 854

Бага болон бүрэн дунд, бусад боловсрол олгох үйл ажиллагаа

50

50

50

50

50

 

 

853, 8522, 8530

Техник мэргэжлийн дунд боловсрол болон дээд боловсрол олгох үйл ажиллагаа

40

40

40

40

40

 

 

 

Мэргэжлийн болон ур чадвар олгох сургалтын үйл ажиллагаа

20

20

20

20

20

 

 

852

8521

Засгийн газар хоорондын гэрээтэй болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай олон улсын хөтөлбөрөөр сургалт явуулдаг боловсролын байгууллагад

65

65

65

65

65

Q

 

 

 

Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа

 

 

 

 

 

 

 

86

 

Хүний эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа

10

10

15

15

15

 

 

87

 

Оршин суугчдад үзүүлэх халамжийн үйл ажиллагаа

10

10

15

15

15

R

 

 

 

Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам

 

 

 

 

 

 

90

900

9000

Бүтээл туурвих, урлаг, үзвэр, үйлчилгээний үйл ажиллагаа

10

10

10

10

10

 

93

 

 

Спорт, зугаа цэнгэл, чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа

10

10

10

10

10

S

 

 

 

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

 

 

 

 

 

 

95

 

 

Хувийн болон өрхийн хэрэглээний зориулалттай бараа, компьютерийн засвар, үйлчилгээ

10

10

15

15

15

 

96

960

 

Хувийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

10

10

15

15

15

U

 

 

 

Олон улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа

 

 

 

 

 

 

99

990

9900

Олон Улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа

40

40

40

40

40

 

 

 

 

Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл бүхий гадаад, дотоодын төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа

30

30

30

30

30

Жич :


1. 5-20 хүртэлх монгол ажиллагчидтай аж ахуйн нэгж, байгууллага нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар харгалзахгүйгээр 1 (нэг) гадаадын иргэн ажиллуулж болно. Үүнд :(эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал “Моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бөөний болон жижиглэн худалдаа, засвар үйлчилгээ” /G45/, ”мэргэжлийн сургалт” тодорхой ажил, хөдөлмөр эрхлэхэд шаардагдах мэргэжлийн ур чадвар олгох, дээшлүүлэх, давтан сургах, дадлагажуулах, хөдөлмөрийн болон харилцааны соёл төлөвшүүлэх, аж ахуй эрхлэх мэдлэг олгох үйл ажиллагааг эрхэлдэг байгууллагууд хамаарахгүй)

2. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллагын гадаадын хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдийн удирдах бүрэлдэхүүний 3 төлөөлөгч, гадаадын хөрөнгө оруулагч 1 хувь хүнийг хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн энэ тогтоолд заасан хувь, хэмжээнд хамааруулалгүй хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгож болно.