Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

 

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Санхүүгийн харьцаанууд

Байвал зохих

Өмнөх он

 

Тайлант он

 

Өсөлт

Бүлгүүдийн дундаж хувь

1 бүлэг

2

бүлэг

3 бүлэг

4 бүлэг

E - Үр ашигтай санхүүгийн бүтэц

 

 

 

 

 

 

Цэвэр зээл/ Нийт хөрөнгө

70-80%

 

 

 

 

 

 

 

Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө/ Эрсдэлээр жигнэсэн актив

>10%

 

 

 

 

 

 

 

Хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө/ Эрсдэлээр жигнэсэн актив

≥ 10%

 

 

 

 

 

 

 

Нийт хөрөнгө /Эрсдэлээр жигнэсэн актив

≥ 20%

 

 

 

 

 

 

 

Биет хөрөнгө /Нийт хөрөнгө

<15%

 

 

 

 

 

 

 

A - Активын чанар

 

 

 

 

 

 

Чанаргүй зээл/Нийт зээл

≤ 5%

 

 

 

 

 

 

 

Зээлийн эрсдэлийн сан/(Хугацаа хэтэрсэн зээл+Чанаргүй зээл)

> 50%-70%

 

 

 

 

 

 

 

Эрсдэлийн сан /Байгуулбал зохих сан

100%

 

 

 

 

 

 

 

R - Өгөөж, зардлын харьцаанууд

 

 

 

 

 

 

Активын өгөөж

>2%

 

 

 

 

 

 

 

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж

> Инфляци+ 10%

 

 

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагааны зардал/Үйл ажиллагааны орлого

<60%

 

 

 

 

 

 

 

L – Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар

 

 

 

 

 

түргэн борлогдох актив/ бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө- 1 жилээс дээш хугацаатай

8%

 

 

 

 

 

 

 

S – Өсөлтийн дохио (Оны түвшин)

 

 

 

 

 

 

 Нийт хөрөнгийн өсөлт

< Инфляци + 20%

 

 

 

 

 

 

 

M- Зах зээлийн дохио

 

 

 

 

 

 

Итгэлцлийн үйлчилгээний хүү зах зээлийн хүүнээс их/бага байгаа эсэх

 Итгэлцлийн үйлчилгээний хүү≈Зах зээлийн хүү