Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын 2 дугаар хавсралт

“......................................... ББСБ” ХХК-ИЙН

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ .......................................-Д

 

Тайлангийн хариу

Танай ББСБ нь 20... оны .... дугаар сарын .... -ний өдрийн байдлаар ирүүлбэл зохих санхүүгийн тайлан, мэдээллийг .................. /хугацаанд нь ирүүлсэн, хугацаа хоцроосон бол хэд хоног хоцроосныг бичих/ ирүүлсэн байна.

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 13-р зүйлд заасан шаардлага болон Хорооны 2019 оны 210 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ын биелэлт дараах байдалтай байна. Үүнд:

 

 

д/д

 

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд

ББСБ-аас ирүүлсэн тайлангаар

Хянан шалгагчийн хянаж тооцсоноор

 

Зөрүү

1

Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний үзүүлэлтүүд

A

Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа

(10 хувиас багагүй байх)

 

 

 

Б

Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа (20 хувиас багагүй байх)

 

 

 

В

Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, нийт активын харьцаа (10 хувиас багагүй байх)

 

 

 

2

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт

А

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа

(8 хувиас доошгүй байна)

 

 

 

3

Актив хөрөнгийн төвлөрлийн эрсдэлийн үзүүлэлтүүд

 

А

Нэг зээлдэгч, түүнд холбогдох этгээдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, төлбөрийн баталгааны нийлбэр нь өөрийн хөрөнгийн (30 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

 

 

 

 

Б

ББСБ-аас гаргах төлбөрийн баталгааны нийт дүн өөрийн хөрөнгийн

 ( 70 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

 

ББСБ-ын хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх захирал, бусад ажилтан болон банк бус санхүүгийн байгууллагын холбогдох этгээдэд олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, төлбөрийн баталгааны дээд хэмжээ нь өөрийн хөрөнгийн

(10 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

Нийлбэр нь өөрийн хөрөнгийн

( 25 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

 

В

Үнэт цаасны төвлөрлийн эрсдэлийн үзүүлэлт

 

 

 

Нийт худалдан авсан үнэт цаасны эзэмшлийн нийт дүн нь өөрийн хөрөнгийн

(50 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

 

а. Монголын хөрөнгийн биржийн “I”, “П” ангилалын компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулж болох ба худалдан авсан компанийн хувьцааны нийт дүн нь өөрийн хөрөнгийн (20 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

 

  • Дээрх хувьцаа нь нэг компанийн гаргасан хувьцааны нийт дүнгийн (10 хувиас хэтрэхгүй

 

 

 

 

б. компанийн өрийн бичиг худалдан авах нийт дүн нь өөрийн хөрөнгийн

(20 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

 

в. бусад үнэт цаас худалдан авах нийт дүн нь өөрийн хөрөнгийн

(20 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

 

Нэг компанийн гаргасан хувьцааны нийт дүнгийн (10 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

4

Активын эрсдэлийн сангийн хүрэлцээний үзүүлэлт

 

Активын эрсдэлийн сангийн хүрэлцээ

(+ илүү, - дутуу) /мянган төгрөгөөр/

 

 

 

5

Гадаад валютын эрсдэлийн үзүүлэлт

 

Нэгж валютын хувьд (+/- 40 хувь)

 

 

 

 

Нийт валютын хувьд (+/- 40 хувь)

 

 

 

6

Итгэлцлийн үйлчилгээний үзүүлэлт

 

Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөгийн дүн хувьцаат капиталын (80 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

7

Үндсэн хөрөнгийн үзүүлэлт

 

Цэвэршүүлсэн үндсэн хөрөнгийн дүн нийт активын (15 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

8

Өрийн бичгийн үзүүлэлт

 

 

 

 

гаргасан өрийн бичгийг өөрийн хөрөнгөнд харьцуулсан харьцаа нь

(50 хувиас хэтрэхгүй)

 

 

 

Танай ирүүлсэн тайлан тэнцлээс үзэхэд тайлант хугацаанд зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг............................................. (бүрэн хангасан эсэх, хэрэв хангаагүй бол ямар үзүүлэлтийг, хэдий хугацаагаар хангаагүйг дүгнэж бичих)

(Тайлан мэдээг хугацаа хоцроосон, буруу гаргасан, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт биелүүлээгүй зэрэг зөрчил гаргасан ББСБ-ын хувьд дараах байдлаар бичнэ:)

Танай ББСБ нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн ... дугаар зүйлийн             дэх заалт болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 210 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-ын ____ дэх заалтыг тус тус зөрчсөн тул (ямар арга хэмжээ авснаа бичих, ингэхдээ хуулийн үндэслэлээ тодорхой гаргах)

(Цаашид ББСБ-ын санхүү, төлбөрийн чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатайг зөвлөх)

 

………………. -ЫН ГАЗРЫН ДАРГА                              /……........................./