Хэвлэх DOC Татаж авах

 “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын 3 дугаар хавсралт

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ

ХҮЧИН ЗҮЙЛ

ЖИГНЭХ ХУВЬ

САЙН

/1/

ХАНГАЛТТАЙ

/2/

ДУНД

/3/

ХАНГАЛТГҮЙ

/4/

МУУ

/5/

ҮНЭЛГЭЭ

1

ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

 

1.1

Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, нийт цэвэршүүлсэн активын зохистой харьцааг ханган биелүүлж байгаа эсэх

 

 

30 %

 

Тогтмол биелүүлдэг

 

3 улирал дараалан биелүүлсэн

 

2 улирал эсвэл улирал ээлжлэн биелүүлсэн

 

Сүүлийн 2 улирал дараалан биелүүлээгүй

Сүүлийн 3 улирлаас дээш хугацаагаар дараалан

биелүүлээгүй

 

 

 

1.2

Өөрийн хөрөнгө, нийт цэвэршүүлсэн активын зохистой харьцааг ханган биелүүлж байгаа эсэх

 

 

20 %

 

Тогтмол биелүүлдэг

 

3 улирал дараалан биелүүлсэн

 

2 улирал эсвэл улирал ээлжлэн биелүүлсэн

 

Сүүлийн 2 улирал дараалан биелүүлээгүй

Сүүлийн 3 улирлаас дээш хугацаагаар дараалан

биелүүлээгүй

 

 

1.3

Өөрийн хөрөнгө, нийт активын зохистой харьцааг ханган биелүүлж байгаа эсэх

 

20 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн их

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

 

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

 

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага

 

2

ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

 

2.1

Өөрийн хөрөнгө, дүрмийн сантай холбогдон гарсан хууль тогтоомж, журам зааврыг зөрчсөн эсэх

 

 

30 %

 

 

Зөрчөөгүй

зөрчлийг өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад засах

боломжтой

зөрчил гаргасан бөгөөд түүнийгээ засах талаар арга хэмжээ аваагүй

удаа дараа зөрчил гаргасан, түүнийгээ засах талаар арга хэмжээ аваагүй

зөрчил нь санхүүгийн байдалд сөргөөр нөлөөлж байгаа

 

ҮНЭЛГЭЭ

100 %

 

 

 

 

 

 

 

Жич: Шалгах өдрийн байдлаар тохируулж гаргасан санхүүгийн тайланг тухайн ББСБ-ын улирлын санхүүгийн тайлантай адилтган тооцно.