Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

АКТИВЫН ЧАНАР

ХҮЧИН ЗҮЙЛ

ЖИГНЭХ ХУВЬ

САЙН

/1/

ХАНГАЛТТАЙ

/2/

ДУНД

/3/

ХАНГАЛТГҮЙ

/4/

МУУ

/5/

ҮНЭЛГЭЭ

1

ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

 

1.1

Нийт чанаргүй актив хөрөнгийн нийт активт харьцуулсан хувь

 

25 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн өндөр

 

 

1.2

Нийт чанаргүй актив хөрөнгийн хэмжээг өөрийн хөрөнгөд харьцуулсан хувь

 

20 %

 

0,0-9,9 хувь

 

10,0-29,9 хувь

 

30,0-60,0 хувь

 

60,1-99,9 хувь

100.0 хувь болон түүнээс дээш

 

 

1.3

Активын эрсдэлийн сангийн байвал зохих хэмжээг өөрийн хөрөнгөд

харьцуулсан хувь

10 %

 

5 хувь хүртэл

 

5-15 хувь

 

16-30 хувь

 

31-50 хувь

 

51-ээс дээш хувь

 

 

1.4

Активын төвлөрлийн хэмжээ буюу ББСБ-ын 40 том зээлийн өрийн үлдэгдлийг өөрийн хөрөнгөд

харьцуулсан хувь

 

20 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн өндөр

 

2

ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

2.1

Нийт активт орлого авчирдаггүй активын эзлэх хувь хэмжээ

 

10 %

Нэгтгэлийн дундажийн

хамгийн бага

Нэгтгэлийн дундажаас

доогуур

Нэгтгэлийн дундажтай

тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас

дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажийн

хамгийн өндөр

 

 

 

2.2

Зээлийн бодлогын хэрэгжилт, Зээлийн хорооны үйл ажиллагаа буюу зээлийн эргэн төлөлт

/шалгалт                     хамрах хугацаанд

олгосон, төлөгдсөн зээлийн харьцаа/-ийн дагуу байгуулж, зарцуулсан эсэх

 

 

10 %

Зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 91-ээс дээш хувь байгуулсан

Зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 81-90 хувь байгуулсан

Зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 71-80 хувь байгуулсан

Зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 61-70 хувь байгуулаагүй

Зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээ 60-аас доош хувь 51-ээс дээш хувьд хүрсэн

 

 

 

 

2.3

Чанаргүй активын нийт активт эзлэх хувь, түүний өсөлт, бууралтын шалтгааныг тодруулах, чанаргүй активыг барагдуулах талаар авсан арга хэмжээ, өр барагдуулж буй үйл ажиллагаа

 

 

 

5 %

 

Арга хэмжээ авч, чанаргүй актив буурсан

 

Арга хэмжээ авч, чанаргүй актив өсөөгүй

 

Арга хэмжээ авсан, өр барагдуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа

 

Арга хэмжээ авсан өр барагдуулах арга хэмжээ аваагүй

 

Арга хэмжээ аваагүй, чанаргүй акттв нэмэгдсэн