Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

 эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын  5 дугаар хавсралт

УДИРДЛАГЫН ЧАДВАР

ХҮЧИН ЗҮЙЛ

ЖИГНЭХ ХУВЬ

САЙН

/1/

ХАНГАЛТТАЙ

/2/

ДУНД

/3/

ХАНГАЛТГҮЙ

/4/

МУУ

/5/

ҮНЭЛГЭЭ

1

ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛ

1.1

Энэхүү журмын бусад 5 үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ /арифметик дундажаар тооцоолно/

40 %

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

Үйл ажиллагааны зардлын үйл ажиллагааны орлогод эзлэх хувийн жин

 

25 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн

бага

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн

өндөр

 

2

ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

2.1

Хорооноос газар дээрх шалгалтын үр дүнгээр авсан арга хэмжээний чанар, үр дүнгийн байдал

5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Эдийн засаг болон санхүүгийн салбарт гарч байгаа өөрчлөлтөд зохицуулан ББСБ-ыг зохион байгуулан удирдах чадвартай эсэх, ББСБ-ын санхүүгийн байдлыг судалж, үнэлэлт дүгнэлт

өгөн зөв зохистой шийдвэр гаргадаг эсэх

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг цаг алдалгүй арилгуулах талаар арга хэмжээ авдаг эсэх, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа нь өөрийн дотоод эрсдлийг илрүүлэх, бууруулах, хянахад чиглэгдэж байгаа эсэх

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Удирдлагын мэдээллийн систем бүрэлдэн бий болсон эсэх, ББСБ-ын үйл ажиллагаа, санхүүгийн үзүүлэлтийн талаархи мэдээллийг хэрхэн цуглуулдаг, шаардлагатай бүх мэдээллийг хамардаг, мэдээллийн үнэн зөв эсэхэд хэрхэн хяналт тавьдаг

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэн дотоод дүрэм, заавар журмыг боловсруулж, тэдгээрийг мөрдөж байгаа эсэх

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан, ажилтнууд нь албан тушаалаа урвуулан ашиглаж байсан эсэх

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Санхүүгийн тайлан, мэдээг зохих журмын дагуу зөв зохистой гаргадаг эсэх, нягтлан бодох бүртгэлийг Олон Улсын стандартын дагуу

гаргахад хяналт тавьдаг эсэх

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

ҮНЭЛГЭЭ

 

100 %