Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

 эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын

 6 дугаар хавсралт

 

АШИГТ АЖИЛЛАГАА

 

ХҮЧИН ЗҮЙЛ

ЖИГНЭХ ХУВЬ

САЙН

/1/

ХАНГАЛТТАЙ

/2/

ДУНД

/3/

ХАНГАЛТГҮЙ

/4/

МУУ

/5/

 

ҮНЭЛГЭЭ

1

ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

1.1

Активын өгөөж (Тайлант хугацааны татварын дараах ашиг/Нийт дундаж актив)

 

25 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн

өндөр

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага

 

 

1.2

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (Тайлант хугацааны татварын дараах ашиг/дүрмийн сан)

 

25 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн

өндөр

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага

 

 

 

1.3

 

 

Активын өгөөжийн өсөлт, бууралт

 

 

15 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн их өссөн, бага

буурсан

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр өссөн

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур өссөн

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага өссөн, их

буурсан

 

 

1.4

Цэвэр хүүгийн зөрүүний харьцаа ((Хүүгийн орлого - Хүүгийн зардал)/Нийт дундаж актив)

 

15 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн

өндөр

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага

 

2

ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

2.1

 

Пассив хөрөнгөд эзлэх хүүд мэдрэмж багатай эх үүсвэр

 

20 %

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажаас -,+ 10 хувиар зөрүүтэй

Нэгтгэлийн дундажаас -20 хувь доогуур

Нэгтгэлийн дундажаас 20- оос дээш хувь

доогуур

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага

 

ҮНЭЛГЭЭ

100 %

 

 

 

 

 

 

Жич: Шалгах өдрийн байдлаар тохируулж гаргасан санхүүгийн тайланг тухайн ББСБ-ын улирлын санхүүгийн тайлантай адилтган тооцно.