Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

 эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын  7 дугаар хавсралт

 

 

ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАР

 

 

ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

ЖИГНЭХ ХУВЬ

 

САЙН

/1/

 

ХАНГАЛТТАЙ

/2/

 

ДУНД

/3/

 

ХАНГАЛТГҮЙ

/4/

 

МУУ

/5/

 

ҮНЭЛГЭЭ

1

ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

 

1.1

 

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлтийг ханган биелүүлж байгаа байдал

 

 

40 %

 

Тогтмол биелүүлдэг

 

3 улирал дараалан биелүүлсэн

 

2 улирал эсвэл улирал ээлжлэн биелүүлсэн

 

Сүүлийн 2 улирал дараалан биелүүлээгүй

Сүүлийн 3 улирлаас дээш хугацаагаар дараалан

биелүүлээгүй

 

2

ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

 

2.1

 

Төлбөрийн чадварын хүндрэлд орж болзошгүй эсэх

 

 

30 %

 

хүндрэлээс бүрэн хамгаалагдсан

1 жилээс дээш хугацааны дараа хүндрэлд орж болзошүй

2 улирлаас 1 жил хүртэл хугацааны дотор орж болзошгүй

2 улирлын хугацааны дотор орж болзошгүй

ойрын 1 улирлын хугацаанд хүндрэлд орох

магадлалтай

 

 

2.2

Банк,        бусад санхүүгийн байгууллага, төслийн санхүүжилтаар авсан зээл нь төлөгдсөн эсэх

 

20 %

 

тийм

 

тийм

гэрээний хугацаа хэтрүүлж төлсөн

 

хагас төлөгдсөн

 

үгүй

 

 

2.3

Төлбөр тооцоо саатуулсан, эс саатуулсан байдал

 

10 %

саатуулж байгаагүй

саатуулж болзошгүй

1 улирал саатуулсан

2 улирал саатуулсан

3-аас дээш улирал

саатуулсан

 

 

ҮНЭЛГЭЭ

 

100 %