Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

 эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын 8 дугаар хавсралт

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН МЭДРЭМЖ

ХҮЧИН ЗҮЙЛ

ЖИГНЭХ ХУВЬ

САЙН

/1/

ХАНГАЛТТАЙ

/2/

ДУНД

/3/

ХАНГАЛТГҮЙ

/4/

МУУ

/5/

ҮНЭЛГЭЭ

1

ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

1.1

Гадаад валютын позицийн үзүүлэлтийг нийт валютын хувьд ханган биелүүлж байгаа

байдал

25 %

Тогтмол биелүүлдэг

3 улирал дараалан биелүүлсэн

2 улирал эсвэл улирал ээлжлэн биелүүлсэн

Сүүлийн 2 улирал дараалан биелүүлээгүй

Сүүлийн 3 улирлаас дээш хугацаагаар дараалан

биелүүлээгүй

 

 

1.2

Гадаад валютын позицийн үзүүлэлтийг нэгж валютын хувьд ханган биелүүлж байгаа

байдал

20 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

Нэгтгэлийн хамгийн өндөр

 

 

1.3

Ханшийн тэгшитгэлийн орлогын                 эрсдлээр                 жигнэсэн

нийт активт эзлэх хувь

20 %

Нэгтгэлийн дундажийн

хамгийн их

Нэгтгэлийн дундажаас

дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас

доогуур

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн

бага

 

 

1.4

Санхүүгийн                              хэрэгсэл, деравитивийн үйл ажиллагааны орлогын нийт орлогод эзлэх

хувь

10 %

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн их

Нэгтгэлийн дундажаас дээгүүр

Нэгтгэлийн дундажтай тэнцүү

Нэгтгэлийн дундажаас доогуур

Нэгтгэлийн дундажийн хамгийн бага

 

2

ХАРГАЛЗАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 

2.1

ББСБ-ын удирдлага нь эрсдлийг тооцох, бууруулах, эрсдлээс хамгаалах талаар авч

байгаа арга хэмжээ

15 %

Эрсдэлийг удирдах бүрэн

боломжтой

Арга хэмжээ нь үр дүнтэй

Арга хэмжээ нь зарим талаар үр дүнтэй

Арга хэмжээ нь үр дүн багатай

Эрсдэлийг удирдах бүрэн боломжгүй

 

 

2.2

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн бодлоготой, тооцдог эсэх

10 %

Бодлоготой, хэрэгжилт сайн

Бодлоготой, хэрэгжилт бүрэн биү

Бодлогын хэрэгжилт хангалтгүй

Бодлого нь оновчгүй, хэрэглэгдэх боломжгүй

Бодлогогүй

 

ҮНЭЛГЭЭ

100 %