Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

 эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын

 9 дүгээр хавсралт

 

ББСБ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНХҮҮ, ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН БАЙДАЛД ӨГСӨН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

 

 

ДД

 

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ЖИГНЭХ ХУВЬ

ШАЛГАЛТААР ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭ

ӨМНӨХ ШАЛГАЛТААР ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭ

 

ӨӨРЧЛӨЛТ

Үзүүлэлтээр

Жигнэснээр

1

ӨӨРИИН ХӨРӨНГИИН ХҮРЭЛЦЭЭ

С

25 %

 

 

 

 

2

АКТИВЫН ЧАНАР

A

25 %

 

 

 

 

3

УДИРДЛАГЫН ЧАДВАР

M

10 %

 

 

 

 

4

АШИГТ АЖИЛЛАГАА

E

20 %

 

 

 

 

5

ТӨЛБӨР ТҮРГЭН ГҮЙЦЭТГЭХ ЧАДВАР

L

10 %

 

 

 

 

6

ЗАХ ЗЭЭЛИИН ЭРСДЭЛИИН МЭДРЭМЖ

S

10 %

 

 

 

 

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ

100 %

 

 

 

 

 

Жич: 1. Бууруулсан эсхүл дээшлүүлсэн үнэлгээ бүрийн харгалзах үндэслэлийг тодорхой зааж бичнэ.

 

ҮНЭЛГЭЭ ӨГСӨН:

 

ШАЛГАЛТЫН ХЭСГИИН АХЛАГЧ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /НЭР/

ШАЛГАЛТЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮД:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /НЭР/