Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

 эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын 10 дугаар хавсралт

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ СЭРГЭЭХЭД ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

Хуудасны тоо

1

Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн хүрээнд эрхлэх үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн үндэслэл бүхий зөрчил дутагдлыг арилгаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, түүнийг нотлох баримт