Хэвлэх DOC Татаж авах

 “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

 эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын

 11 дүгээр хавсралт

 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ

 

Маягт ...

Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл хүчингүй болгохыг хүссэн өргөдөл

 

Ерөнхий мэдээлэл

Өргөдөл гаргасан огноо

Он

 

Сар

 

Өдөр

 

Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр

 

Улсын бүртгэлийн дугаар

 

Регистрийн дугаар

 

  1. Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох

Хүчингүй болгохыг хүссэн тусгай зөвшөөрлийн төрлийг сонгож, тохирох нүдэнд “√”тэмдгийг тавих

        Зээл

        Факторингийн үйлчилгээ

        Төлбөрийн баталгаа гаргах

        Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах

        Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ

        Гадаад валютын арилжаа

        Итгэлцлийн үйлчилгээ

        Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

        Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

        Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа

Хүчингүй болгох шийдвэрийн огноо, дугаар

 ___________ _____________ _____________

 /он/ /сар/ /өдөр/

Шалтгаан:

 

Харилцах

Банкны нэр

 

Дансны дугаар

 

Үлдэгдэл

 

Хадгаламж

Банкны нэр

 

Дансны дугаар

 

Үлдэгдэл

 

Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үеийн удирдлага, боловсон хүчний талаарх мэдээлэл

Овог нэр

РД

 Албан тушаал

Гэрийн хаяг

Холбоо барих утас

ТУЗ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэх захирал

1

 

 

 

 

 

Боловсон хүчин

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх

Итгэлцлийн үйлчилгээний гэрээ хийгдсэн харилцагчийн тоо

 

ХНХ-ийн хэмжээ

 

Зээлийн үлдэгдэл

 

Зээлдэгчдийн тоо

 

Хадгаламжийн үлдэгдэл

 

Авлагын үлдэгдэл

 

Өрийн үлдэгдэл

 

Тэнцлийн гадуурх дансны үлдэгдэл

 

  1. Зөвшөөрөл хүчингүй болгох

 

        Нэгжийн зөвшөөрөл

 

Хүчингүй болгох шийдвэрийн огноо, дугаар

 ___________ _____________ _____________

 /он/ /сар/ /өдөр/

Шалтгаан:

 

 

________________________ _______________ __________________

Эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг огноо