Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

 эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам”-ын 12 дугаар хавсралт

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХОД ХАВСАРГАХ

БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

Хуудасны тоо

1

Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг хэлэлцсэн хувь нийлүүлэгчид эсвэл ТУЗ-ийн гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр

 

 

Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тохиолдолд дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ:

 

2

Хүсэлт гаргах өдрийн байдлаарх санхүүгийн тайлан

 

3

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн мэдээлэл

 

4

Авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл