Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны

12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт

 

СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ,

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

Бүс

Газар ашиглалтын зориулапт

Хэмжих нэгк

1 га газрын суурь үнэлгээ /твг/

Газрьн төлбер

Итгэлцүүр

Га

/төгрөг/

М.кв төлбөрийн хэмжээ /төг/

1

Гэр бүлийн хэрэгцээ

Хувийн гэр. орон сууцны хашаа, Амины орон сууц

1м2

14 000 000

05

70.000

7

Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, таримал ургамал тарих зориулалтаар 0,1 га-гаас илүүгүй газар

1м2

14 000 000

0.5

70.000

7

2

Худалдаа бух төрлийн үйлчилгээ

Төсөвт байгууллагын албан хэрзгцээ, албан контор

1м2

20 000 000

0.5

100.000

10

Худалдаа. бүх төрлийн үйлчилгээ

1м2

20 000 000

0.5

100.000

10

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах. шатахуун тугээх станц

1м2

20 000 000

1

200.000

20

Бүх төрлийн авто зогсоол, авто граж

1м2

20 000 000

0.5

100000

20

Аялал жуулчлал

1м2

20 000 000

0.5

100 000

10

Нийтийн эдэлбэрийн газар

1м2

20 000 000

0,5

100 000

10

Темөр зам, нисэх онгоцны буудлын барилга байгууламж

1 м2

20 000 000

0.5

100.000

10

Банк. санхүүгийн байгууллага

1м2

20 000 000

1

200.000

20

нам олон нийтийн байгууллага

1м2

20 000 000

0.5

100.000

10

Шашин, сүм хийд

1м2

20 000 000

0.5

100.000

10

Улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах шинжлэх ухаан. технологийн сорилт туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглаптын талбайн зориулалтаар олгосон газар

1м2

20 000 000

0.5

100 000

10

3

ХАА-н үйлдвэрлэл /2 дахин багасгасан/

Фермер, Хүлэмжийн ак ахуй зоорь

1м2

12 000 000

0.5

30.000

3

Эрчимжсэн суурин, аж ахуйн барилга. байгууламжийн доорх газар, ХАА-н барилга байгууламжийн доорх газар

1м2

12.000.000

0.5

30.000

3

Өвөлжөө, хаваржаа

1м2

12 000 000

0.5

30 000

3

4

Х-14 Хар азарга-

Бэлчээр

1 Х/т

264 000

0.03

79 38

Газар тариалан

1 га

1 351 000

0.03

405

 

Гичгэний нурууны өндөр уулын тойрог

Хадлан

1 га

868 000

0,01

87

5

Г-3 Алтайн нурууны салбар уулс

Бэлчээр

1 Х/т

292 900

0,03

88

Газар тариалан

1 га

1 806 000

0,03

542

Хадлан

1 га

945 000

0,01

95

6

Г-4

Нууруудын

хөндиин

тойрог

Бэлчээр

1 Х/т

264 600

0,03

79

Газар тариалан

1 га

1.610.000

0,03

483

Хадлан

1 га

840 000

0,01

84

7

Г-5 их бага Богдын улсын тойрог

Бэлчээр

1 Х/т

245.700

0,03

74

Газар тариалан

1 га

1 512,000

0,03

454

Хадлан

1 га

791,000

0,01

79

8

ХАА-гаас

бусад

үйлдвэрлэл

Уурхайн эдэлбэрийн үйлдвэрийн газар

1 м2

16 000 000

0.5

80.000

8

Хөнгөн үйлдвэр

1 м2

16 000 000

0.5

80.000

8

Уул уурхай /2 дахин нэмсэн/

1 м2

40.000.000

1

400.000

80

Ойн болон усан сан бүхий газар /2 дахин нэмсэн/

1 м2

40.000.000

0.5

200.000

40

Тусгай хамгаалалттай /3 дахин нэмсэн/

1м2

16 000 000

0.5

240.000

24

9

Авто замын газар

Улсын чанартай авто зам

км

5 000

Орон нутгийн чанартай авто зам

км

2 500

Аж ахуйн нэгж байгууллагын дотоодын зам

км

2 500

Олон улсын чанартай зам

км

7 500

10

Шугам,

сүлжээний

газар

Мэдээлэл холбооны шугам сүлжээний газар

км

7 500

Эрчим хүчний шугам сүлжээний газар

км

7 500

Хийн хоолой

км

7 500

Дулаан, цэвэр бохир усны шугам

км

7 500