Хэвлэх DOC Татаж авах

“Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн

хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах шинээр хувьцаа

гаргах, худалдах, шилжүүлэхэд мөрдөх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

 

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ

 

Өргөдөл гаргасан огноо

Он

 

Сар

 

Өдөр

 

Өргөдөл/хүсэлт гаргагч ББСБ-ын оноосон нэр

 

Регистрийн дугаар

 

Хэсэг 1. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн бүтэц, хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

А. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд шинээр орж буй этгээдийн хувьд:

Оноосон нэр

/Овог, нэр/

Харьяалал

РД

Хувьцааны тоо (ш)

ХНХ хэмжээ (₮)

ХНХ-д эзлэх хувь (%)

Хаяг, утас

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд:

 

Д/д

Оноосон нэр

/Овог, нэр/

РД

Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)

Нэмэгдсэн (₮)

Хорогдсон (₮)

Өөрчлөлт орсоны дараах ХНХ хэмжээ (₮)

ХНХ-д эзлэх хувь (%)

Хуулийн этгээд

 

 

 

 

 

 

 

Иргэн

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

В. Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл

Хуулийн этгээдийн нэр

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн нэр

Регистрийн дугаар

Хуулийн этгээдийн хувьцааны эзэмшил хувь

 

Хаяг, холбоо барих утас

Г. Шинэ хувьцаа эзэмшигч компанийн нэгдлийн мэдээлэл

Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?


Тийм

   Үгүй

Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.

Оноосон нэр

 

Компанийн хэлбэр 

Хувьцаат компани

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох

 Толгой          Хараат

Охин        Зэргэлдээ

Байгуулагдсан огноо

Он

 

Сар

 

Өдөр

 

Үйл ажиллагааны төрөл

 

Хаяг

Аймаг/ хот

 

Сум/дүүрэг

 

Баг/хороо

 

Гудамж, байр

 

Тоот

 

Холбоо барих утас

 

Цахим хуудас

 

Цахим хаяг