Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 1 дүгээр сарын
9-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор баталсан
“Даатгалын багц дүрэм”-ийн есдүгээр хавсралт

 

ГАДААД УЛСАД САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРАА НЭЭХ, ТҮҮГЭЭР ДАМЖУУЛАН ДААТГАЛЫН БОЛОН ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН

ОРОЛЦОГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ДААТГАГЧ, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэ журмын зорилго нь гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлага, түүнтэй холбоотойгоор үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Гадаад улсад байгуулагдах даатгалын салбар, төлөөлөгчийн газар нь Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны (цаашид Хороо гэх) хяналт, зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаагаа явуулна.

Хоёр. Гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газар нээхэд тавигдах шаардлага

2.1. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь гадаад улсын нутаг дэвсгэрт салбар нээн ажиллуулахад дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

            2.1.1. Үйл ажиллагаа явуулах нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалтаа тодорхойлсон, хаяг, байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байртай байх;

            2.1.2. Салбарын удирдлага, ажилтан, гэрээт ажилтнаар ажиллах этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.4 дэх заалтад заасан “нийтийн албан тушаалтан” биш байх;

            2.1.3. Үйл ажиллагааг хэвийн явуулах тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байх;

            2.1.4. Нэгж нь компанийн ерөнхий захиргаа болон бусад  нэгжүүдтэйгээ мэдээллийн нэгдсэн нэг сүлжээнд холбогдож, мэдээлэл, тайлагнал дамжуулдаг байх;

            2.1.5. Тухайн нутаг дэвсгэрт салбар нээн ажиллуулахтай холбогдсон зах зээлийн судалгаатай байх;

            2.1.6. Эрхлэх даатгалын ангилал, төрөл, хэлбэрийг тодорхой тусгасан, салбарын  дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журамтай байх.

2.2. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь гадаад улсын нутаг дэвсгэрт төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулахад энэ журмын 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4-д заасан шаардлагыг хангасан байх бөгөөд даатгагч, даатгалын зуучлагчийн төлөөлөгчийн газар нь даатгалын гэрээ байгуулах, даатгалын гэрээг зуучлан борлуулах, даатгалын хохирол үнэлэгчийн төлөөлөгчийн газар нь даатгалын зүйлийн бодит хохирлын хэмжээг тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэхгүй.

2.3. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь гадаад улсад салбар нээх тохиолдолд энэ журмын 2.1-т заасан, төлөөлөгчийн газар нээх тохиолдолд энэ журмын 2.2-т заасан шаардлагыг хангахаас гадна дараах нэмэлт шаардлага тавигдана:

2.3.1. Даатгагч бол Хорооноос баталсан төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг сүүлийн нэг жилийн хугацаанд хангасан, таваас доошгүй жилийн даатгалын үйл ажиллагааны дадлага, туршлагатай байх ба Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”-ын шаардлагыг хангасан удирдлагатай байх.

2.3.2. Даатгалын мэргэжлийн оролцогч бол гурваас доошгүй жилийн даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааны дадлага, туршлагатай байх ба Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”-ын шаардлагыг хангасан удирдлагатай байх.

2.3.3. Хороо даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны төрөл, журамд заасан эрхлэх даатгалын ангилал, төрөл, хэлбэрээс хамааран шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт нөхцөл, шаардлага тавьж болно.

2.4. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл авахдаа “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралт “Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 6 дугаар хавсралт “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу тус журмын 1 дүгээр хавсралт (В) СЗХ04003 маягтын дагуу өргөдлөө гаргаж, 2 дугаар хавсралт (Г)-д  дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлсэн байна:

            2.4.1. Энэ журмын 2.3.3-д заасан нэмэлт нөхцөл, шаардлагын дагуу Хороо шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт мэдээлэл шаардаж болно.

2.5. Хороо энэ журмын 2.4-д дурдсан баримт бичгийг хянан үзэж, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах нь тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, үйлчлүүлэгчдэд хохирол учруулахгүй, боловсон хүчин, техник, тоног төхөөрөмж, программ хангамж нь тухайн салбарын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг хангахаар байна гэж үзвэл зөвшөөрөл хүссэн баримт бичгийг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор зөвшөөрөл олгох эсэхийг шийдвэрлэнэ.

2.6. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах, үйл ажиллагааг хязгаарлах, өөрчлөн байгуулах /нэгтгэх, нийлүүлэх, салгах, тусгаарлах, өөрчлөх/  тухай бүрд шийдвэр гаргаж, уг шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор Хороонд ирүүлж, зөвшөөрөл авсаны үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ.

2.7. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн салбар, төлөөлөгчийн газартай холбоотой Хорооны шийдвэр болон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад салбар, төлөөлөгчийн газрын талаарх тэмдэглэлийг хийж баталгаажуулах бөгөөд даатгалын байгууллагын нэгжийн гэрчилгээг олгоно.

2.8. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн салбар, төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд ажлын 5 өдрийн дотор энэ тухай тэмдэглэл хийнэ. Үүнд:

2.8.1. Салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах талаар гарсан тухайн даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн удирдлагын шийдвэрээр;

2.8.2. Гадаад улсын харьяалах хяналтын байгууллагаас гаргасан шийдвэр;

2.8.3. Хороо нь тухайн даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч, түүний салбар, төлөөлөгчийн газар санхүүгийн хүндрэлд орсон, холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, зөвшөөрөл олгосноос хойш 6 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй буюу тухайн салбарын санхүүгийн байдал даатгагчийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж үзвэл салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг зогсоох тухай саналаа гадаад улсын харьяалах хяналтын байгууллагад мэдэгдсэний үндсэн дээр олгосон зөвшөөрлөө хүчингүй болгох; 

2.8.4. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

Гурав. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчоос гадаад улсад байгуулсан  салбар, төлөөлөгчийн газрын талаар Хороонд тайлагнах

3.1. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газар ажиллуулах зөвшөөрлийг авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор Хороонд салбар, төлөөлөгчийн газрын албан ёсны хаяг, холбоо барих утас, эрх бүхий этгээдийн талаар албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдлийг үндэслэн Хороо даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухайн салбар, төлөөлөгчийн газрыг нэгдсэн бүртгэлд авч, энэ тухай даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид мэдэгдэнэ.

3.2. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг компанийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хамт Хороонд ирүүлнэ.

3.3. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл авахтай холбоотой ирүүлсэн материалд өөрчлөлт орсон тухай бүрд Хороонд мэдэгдэнэ.

Дөрөв. Хорооны үйл ажиллагаа

4.1. Хороо гадаад улсад даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол Улсын даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн салбар, төлөөлөгчийн газрын бүртгэл хөтөлнө.

4.2. Хороо гадаад улсад байгуулагдсан даатгалын салбар төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавихдаа гадаад улсын даатгалын хяналтын байгууллагатай хамтарч ажиллана.

4.3. Хороо гадаадын хяналтын байгууллагад даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн талаар тодорхой мэдээллийг өгч болно.

4.4. Хороо олгосон зөвшөөрөл болон тухайн салбар, төлөөлөгчийн газарт зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан шийдвэрээ гадаадын хяналтын байгууллагад албан ёсоор хүргүүлж болно.

4.5. Хороо даатгагчийн төлбөрийн чадварын байдалд байнгын хяналт тавина. Хэрэв төлбөрийн чадвар хангалтгүй, тухайн гадаад улсад явуулж буй бизнесийг удирдаж чадахгүй, хөрөнгийн чадавхи хүрэлцээгүй болсон бол гадаадад тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг зогсоож болно.

4.6. Хороо гадаад улс дахь даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн салбар, төлөөлөгчийн газрын болон төв компанийн тайлан, түүний дотоод хяналтын үйл ажиллагаанд хяналт тавина.

4.7. Хороо даатгалын салбарын санхүүгийн тайлангийн бодитой эсэхэд бие даан шалгалт хийх, эсвэл энэ талаар гадаадын байгууллагатай зөвшилцөх, мөн гадаадын байгууллагад шалгуулах хүсэлтээ тавьж болно.

4.8. Хороо даатгалын салбар, төлөөлөгчид тавигдах шаардлага, авах арга хэмжээ өөрчлөгдсөн бол энэ талаар гадаадын хяналтын байгууллагад мэдээлнэ.

4.9. Хороо хэрэв гадаадын хяналтын байгууллагын хяналт тавих стандарт нь бодитой бус гэж үзвэл гадаадын хяналтын байгууллагатай энэ талаар зөвшилцөнө.

Тав. Бусад

5.1. Хороо энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих бөгөөд зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ