Хэвлэх DOC Татаж авах
Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 
09-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Даатгалын багц дүрэм”-ийн арваннэгдүгээр хавсралт
 
 
ДААТГАГЧ БОЛОН ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧООС
ТАЙЛАН, МЭДЭЭ, ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЗААВАР
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
 
1.1 Энэ зааврын зорилго нь ердийн, урт хугацааны, давхар даатгалын компани (цаашид “даатгагч” гэх) болон даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч, даатгалын төлөөлөгч (цаашид “мэргэжлийн оролцогч” гэх)-өөс тайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах агуулга, маягтыг тогтооход оршино.
 
   Хоёр. Санхүүгийн тайлан, мэдээ гаргах, ирүүлэх
 
2.1 Дараах даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч этгээд (цаашид “даатгалын байгууллага” гэх) нь санхүүгийн нэмэлт тайланг улирал бүр гаргаж, эхний хагас жилийн болон жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан хугацаанд цаасаар болон Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ны цахим бүртгэл (FINA программ)-д илгээх, 1 болон 3 дугаар улирлын санхүүгийн тайлангийн хамт дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор цаасаар болон Хорооны цахим бүртгэлд илгээнэ:
2.1.1 Ердийн даатгалын компани;
2.1.2 Урт хугацааны даатгалын компани;
2.1.3 Давхар даатгалын компани;
2.1.4 Даатгалын зуучлагч компани;
2.1.5 Даатгалын хохирол үнэлэгч компани.
2.2 Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь энэ зааврын 2.1-д заасан санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 8.1-д заасны дагуу дараах байдлаар бэлтгэнэ:
2.2.1 Ердийн даатгагч нь Нягтлан бодох бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Санхүүгийн зохицуулах хорооныхамтран баталсан маягтаар; /Санхүүгийн байдлын тайлангийн Даатгалын нөөц сан хэсэгт “Тусгай нөөц сан” мөрийг нэмж гаргана/
2.2.2 Урт хугацааны даатгагч болон давхар даатгагч нь өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Санхүүгийн зохицуулах хорооныхамтран баталсан маягтаар;
2.2.3 Даатгалын зуучлагч болон даатгалын хохирол үнэлэгч компани нь Нягтлан бодох бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан маягтаар; 
2.2.4 Даатгалын зуучлагч нь банк бол Нягтлан бодох бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Монголбанкны хамтран баталсан маягтаар.
2.3 Даатгалын байгууллага нь энэ зааврын хавсралтаар баталсан мэдээллийг энэ зааврын 2.1-д заасан хугацаанд Хороонд цаасаар ирүүлэх болон Хорооны цахим бүртгэлд үнэн зөв илгээсэн нөхцөлд санхүүгийн тайланг бүрэн ирүүлсэнд тооцно.
2.4 Даатгалын байгууллага нь салбар, төлөөлөгчийн газрын санхүүгийн тайлан, санхүүгийн нэмэлт тайланг нэгтгэж, нэгдсэн тайланг Хороонд ирүүлнэ.  
2.5 Даатгалын байгууллага нь эхний хагас жилийн болон жилийн санхүүгийн тайлангийн хамт банкин дахь харилцах, хадгаламжийн хуулгыг ирүүлнэ. 
2.6 Ердийн даатгалын компани нь дараах санхүүгийн нэмэлт тайланг улирал бүр гаргаж, энэ зааврын 2.1-д заасан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ:
2.6.1 Дүрмийн сангийн хөрөнгийн байршлын тайланг энэ зааврын 1 дүгээр хавсралтаар;
2.6.2 Хөрөнгийн эрсдэлийн тайланг энэ зааврын 2 дугаар хавсралтаар;
2.6.3 Даатгалын нөөц сангийн тайланг энэ зааврын 3 дугаар хавсралтаар;
2.6.4 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 4 дүгээр хавсралтаар;
2.6.5 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 5 дугаар хавсралтаар;
2.6.6 Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 6 дугаар хавсралтаар;
2.6.7 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 7 дугаар хавсралтаар;
2.6.8 Даатгалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 8 дугаар хавсралтаар;
2.6.9 Даатгуулагчийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 9 дүгээр хавсралтаар;
2.6.10 Даатгасан даатгалын зүйлийн тайланг энэ зааврын 10 дугаар хавсралтаар;
2.6.11 Давхар даатгалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 11 дүгээр хавсралтаар;
2.6.12 Салбар, төлөөлөгчийн газрын ерөнхий мэдээллийн тайланг энэ зааврын 12 дугаар хавсралтаар;
2.6.13 Холбогдох этгээд болон түүнтэй холбоотой талуудтай хийсэн ажил, гүйлгээний тайланг энэ зааврын 13 дугаар хавсралтаар;
2.6.14 Даатгалын зуучлагч, төлөөлөгчийн шимтгэлийн талаарх тайланг энэ зааврын 14 дүгээр хавсралтаар;
2.6.15 Хүртээмжтэй даатгалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 30 дугаар хавсралтаар.  
2.7 Урт хугацааны даатгалын компани нь дараах санхүүгийн нэмэлт тайланг улирал бүр гаргаж, энэ зааврын 2.1-д заасан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ:
2.7.1 Санхүүгийн байдлын тайланг энэ зааврын 15 дугаар хавсралтаар;
2.7.2 Орлогын дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 16 дугаар хавсралтаар;
2.7.3 Дүрмийн сангийн хөрөнгийн байршлыг энэ зааврын 1 дүгээр хавсралтаар;
2.7.4 Хөрөнгийн эрсдэлийн тайланг энэ зааврын 2 дугаар хавсралтаар;
2.7.5 Даатгалын нөөц сангийн тайланг энэ зааврын 17 дугаар хавсралтаар;
2.7.6 Хувь оролцоотой гэрээний нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 18 дугаар хавсралтаар;
2.7.7 Хувь оролцоогүй гэрээний нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 19 дүгээр хавсралтаар;
2.7.8 Хөрөнгө оруулалттай холбоотой гэрээний нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 20 дугаар хавсралтаар;
2.7.9 Даатгалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 21 дүгээр хавсралтаар;
2.7.10 Даатгалын нийт хураамжийн орлогын дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 22 дугаар хавсралтаар;
2.7.11 Даатгуулагчийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 23 дугаар хавсралтаар;
2.7.12 Давхар даатгалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 24 дүгээр хавсралтаар;
2.7.13 Нийт төлсөн нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 25 дугаар хавсралтаар;    
2.7.14 Салбар, төлөөлөгчийн газрын ерөнхий мэдээллийн тайланг энэ зааврын 12 дугаар хавсралтаар;
2.7.15 Холбогдох этгээд болон түүнтэй холбоотой талуудтай хийсэн ажил, гүйлгээний тайланг энэ зааврын 13 дугаар хавсралтаар;
2.7.16 Даатгалын зуучлагч, төлөөлөгчийн шимтгэлийн талаарх тайланг энэ зааврын 14 дүгээр хавсралтаар
2.7.17 Хүртээмжтэй даатгалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 30 дугаар хавсралтаар.  
2.8 Давхар даатгалын компани нь дараах санхүүгийн нэмэлт тайланг улирал бүр гаргаж, энэ зааврын 2.1-д заасан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ:
2.8.1 Санхүүгийн байдлын тайланг энэ зааврын 26 дугаар хавсралтаар;
2.8.2 Орлогын дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 27 дугаар хавсралтаар;
2.8.3 Дүрмийн сангийн хөрөнгийн байршлыг энэ зааврын 1 дүгээр хавсралтаар;
2.8.4 Хөрөнгийн эрсдэлийн тайланг энэ зааврын 2 дугаар хавсралтаар;
2.8.5 Даатгалын нөөц сангийн тайланг энэ зааврын 28 дугаар хавсралтаар;
2.8.6 Даатгалын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 29 дүгээр хавсралтаар;
2.8.7 Салбар, төлөөлөгчийн газрын ерөнхий мэдээллийн тайланг энэ зааврын 12 дугаар хавсралтаар;
2.8.8 Холбогдох этгээд болон түүнтэй холбоотой талуудтай хийсэн ажил, гүйлгээний тайланг энэ зааврын 13 дугаар хавсралтаар;
2.8.9 Даатгалын зуучлагч, төлөөлөгчийн шимтгэлийн талаарх тайланг энэ зааврын 14 дүгээр хавсралтаар. 
2.9 Даатгалын зуучлагч компани нь дараах санхүүгийн нэмэлт тайланг улирал бүр гаргаж, энэ зааврын 2.1-д заасан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ.
2.9.1 Орлогын дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 31 дүгээр хавсралтаар;
2.9.2 Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан (харилцагч бүрээр)-г энэ зааврын 32 дугаар хавсралтаар;
2.9.3 Салбар, төлөөлөгчийн газрын дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 33 дугаар хавсралтаар;
2.9.4 Холбогдох этгээд болон түүнтэй холбоотой талуудтай хийсэн ажил, гүйлгээний тайланг энэ зааврын 13 дугаар хавсралтаар.
2.10 Даатгалын хохирол үнэлэгч компани нь дараах санхүүгийн нэмэлт тайланг улирал бүр гаргаж, энэ зааврын 2.1-д заасан хугацаанд гаргаж Хороонд ирүүлнэ:
2.10.1 Орлогын дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 34 дүгээр хавсралтаар;
2.10.2 Даатгалын зүйлийн тайланг энэ зааврын 35 дугаар хавсралтаар; 
2.10.3 Салбар, төлөөлөгчийн газрын дэлгэрэнгүй тайланг энэ зааврын 36 дугаар хавсралтаар;
2.10.4 Холбогдох этгээд болон түүнтэй холбоотой талуудтай хийсэн ажил, гүйлгээний тайланг энэ зааврын 13 дугаар хавсралтаар.
2.11 Даатгалын байгууллагын салбар нь дараах санхүүгийн нэмэлт тайланг жилд 2 удаа гаргаж, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан хугацаанд харъяалагдах аймаг, нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ. 
2.11.1 Даатгалын компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын даатгалын үйл ажиллагааны тайланг энэ зааврын 37 дугаар хавсралтаар;
2.11.2 Даатгалын зуучлагч компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын  үйл ажиллагааны тайланг энэ зааврын 38 дугаар хавсралтаар; 
2.11.3 Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны тайланг энэ зааврын 39 дүгээр хавсралтаар.
2.12 Даатгагч нь даатгалын үйл ажиллагаатай холбогдсон товч мэдээллийг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор энэ зааврын 40 дүгээр хавсралтын дагуу цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.  
2.13 Даатгалынзуучлагч нь даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаатай холбогдсон товч мэдээллийг энэ зааврын 41 дүгээр хавсралт, даатгалын хохирол үнэлэгч нь даатгалын хохирлын үнэлгээтэй холбогдсон товч мэдээллийг энэ зааврын 42 дугаар хавсралтын дагуу тус тус дараа сарын 10-ны өдрийн дотор цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.  
2.14 Хорооны орон нутгийн төлөөлөгч нь тухайн орон нутаг дахь даатгалын байгууллагын салбарын тайланг энэ зааврын 2.13-т заасны дагуу хүлээн авч, нэгтгэн жил бүрийн 3 дугаар сарын 1, 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор тус тус Хорооны Хяналт шалгалт, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн нэгжид ирүүлнэ.
2.15 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны орлого /шимтгэлийн орлого/ нь 20.0 сая төгрөг ба түүнээс дээш хэмжээтэй бол даатгалын төлөөлөгч өөрийн орлогын тайланг энэ зааврын 43 дугаар хавсралтын дагуу жилд 2 удаа гаргаж, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ.   
2.16 Даатгагч нь энэ зааврын 44дүгээр хавсралтын дагуу нягтлан бодох бүртгэлд мөрдөх дансны жагсаалтыгболовсруулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана. 
 
 
Гурав. Хяналт, хариуцлага
 
3.1 Хороо даатгалын байгууллагаас энэ зааврын хавсралтын дагуу санхүүгийн нэмэлт тайланг сар бүр гаргаж өгөхийг шаардаж болно.     
3.2 Даатгалын компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн зайлшгүй нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай болбол Хороо хэзээ ч шаардаж болно. 
3.3 Хороо нь энэ зааврын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд зааврыг зөрчсөн этгээдэд Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
 
 
 
- - - o O o - - -
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоос тайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 1 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04105. ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН БАЙРШИЛ
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(төгрөгөөр)
  Үзүүлэлт Мөр/
дугаар Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө Хөрөнгө оруулалт Дүн Эзлэх хувь
А Б В 1 2 3 4
1 Бэлэн мөнгө 1
2 Банкны харилцах (=мөр(3+4+5) 2
2.1 .......банк (дансны дугаар, валют) 3
2.2 .......банк (дансны дугаар, валют) 4
2.3 .......банк (дансны дугаар, валют) 5
3 Банкны хугацаагүй хадгаламж (=мөр(7+8)) 6
3.1 .......банк (дансны дугаар, валют) 7
3.2 .......банк (дансны дугаар, валют) 8
4 Банкны хугацаатай хадгаламж (=мөр(10+11)) 9
4.1 .......банк (дансны дугаар, валют) 10
4.2 .......банк (дансны дугаар, валют) 11
5 Банкны хадгаламжийн сертификат (мөр12=мөр(13+14+15) 12
5.1 .......банк (дансны дугаар, валют) 13
5.2 .......банк (дансны дугаар, валют) 14
5.3 .......банк (дансны дугаар, валют) 15
6 Үнэт цаас (мөр16=мөр(17+18+...25)) 16
6.1 Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл 17
6.2 Төв банкны үнэт цаас 18
6.3 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас 19
6.4 Аймаг, нийслэлийн гаргасан өрийн бичиг 20
6.5 Компанийн бонд 21
6.6 ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа 22
6.7 ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа 23
6.8 Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/ 24
6.9 Бусад 25
7 Санхүүгийн түрээс 26
8 Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт 27
9 Үнэт металл, Дериватив 28
10 Бусад санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө (=мөр(30+31+32)) 29
10.1 ... санхүүгийн байгууллага 30
10.2 ... санхүүгийн байгууллага 31
10.3 ... санхүүгийн байгууллага 32
11 Үндсэн хөрөнгө  (=мөр(34+35)) 33
11.1           Үл хөдлөх хөрөнгө 34
11.2           Бусад үндсэн хөрөнгө 35
12 Бусад хөрөнгө (=мөр(37+38+…+41)) 36
12.1           Даатгалын авлага 37
12.2           Бусад санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө 38
12.3           Даатгалын хөрөнгө 39
12.4           Биет бус хөрөнгө 40
12.5           Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 41
13 НИЙТ ДҮН (=мөр(1+2+6+9+12+16+26+27+28+29+33+36) 42 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 7) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 29) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 79-өөс мөр 80-ыг хасна) 100%
 
 
Маягт нөхөх заавар:
 
1. Багана "Б"-д дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг даатгалын компанид мөрдөх "Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар"-т заасан тодорхойлолтод нийцүүлэн нөхнө. 
2. Багана "1", багана "2"-д мэдээллийг бөглөхдөө даатгалын компанид мөрдөх "Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар"-ын дагуу багана "Б"-д дурдсан үзүүлэлтийг мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалт гэж ангилж нөхнө.  
3. Багана "3"-т багана "1" болон багана "2"-т нөхсөн бол эдгээрийн нийлбэрийг, эсвэл багана "Б"-д дурдсан үзүүлэлт нь багана "1" болон багана "2"-т заасан шаардлагыг хангахгүй бол багана "3"-г шууд нөхнө. 
4. Багана "4"-г нөхөхдөө мөр тус бүрийн мөр 42-т эзлэх хувийг гаргаж нөхнө. 
6. Шаардлагатай тохиолдолд мөр нэмж болно.
7. Хэрэв валютын данс бол тухайн тайлант хугацааны эцсийн өдрийн байдлаарх Монголбанкны ханшаар төгрөгт шилжүүлнэ. 
 
- - - o O o - - - 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 2 дугаар хавсралт
 
 
 
  МАЯГТ СЗХ04106. ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ХӨРӨНГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
А. ХУВЬЦАА БОЛОН ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ ҮНЭТ ЦААСНААС БУСАД ҮНЭТ ЦААС
  (төгрөгөөр)
Хувьцаа болон түүнтэй адилтган тооцох үнэт цааснаас бусад үнэт цаас Мөрийн дугаар Хэвийн Хугацаа хэтэрсэн Хэвийн бус Эргэлзээтэй Муу ДҮН (=бага(1+2+3+4+5+6))
А Б В 1 2 3 4 5 6
1 Хувьцаа болон түүнтэй адилтган тооцох үнэт цааснаас бусад үнэт цаас 1
1.1 .....үнэт цаасны ангилал 2
1.2 .....үнэт цаасны ангилал 3
2 Хувьцаа болон түүнтэй адилтган тооцох үнэт цааснаас бусад үнэт цаасны нийт дүн (=мөр(2+3)) 4
3 Хувьцаа болон түүнтэй адилтган тооцох үнэт цааснаас бусад үнэт цаасны эрсдэлийн дүн 5 (= мөр4, багана 1-ийн дүнг *0%) (= мөр4, багана 2-ийн дүнг *5%) (= мөр4, багана 3-ийн дүнг *25%) (= мөр4, багана 4-ийн дүнг *50%) (= мөр4, багана 5-ийн дүнг *100%)
4 Хувьцаа болон түүнтэй адилтган тооцох үнэт цааснаас бусад үнэт цаасны цэвэр дүн (=мөр(4-5)) 6
 
Б. ӨМЧЛӨХ БУСАД ХӨРӨНГӨ
(төгрөгөөр)
Өмчлөх бусад хөрөнгө Мөрийн дугаар Хэвийн Хугацаа хэтэрсэн Хэвийн бус Эргэлзээтэй Муу ДҮН (=бага(1+2+3+4+5+6))
А Б В 1 2 3 4 5 6
1 Өмчлөх бусад хөрөнгө 1
1.1 ...хөрөнгө 1 2
1.2 ...хөрөнгө 2 3
2 Өмчлөх бусад хөрөнгийн нийт дүн (=мөр(2+3)) 4
3 Өмчлөх бусад хөрөнгийн эрсдэлийн дүн 5 (= мөр4, багана 1-ийн дүнг *0%) (= мөр4, багана 2-ийн дүнг *5%) (= мөр4, багана 3-ийн дүнг *25%) (= мөр4, багана 4-ийн дүнг *50%) (= мөр4, багана 5-ийн дүнг *100%)
4 Өмчлөх бусад хөрөнгийн цэвэр дүн (мөр5=мөр(3-4) 6 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 22)
 
В. АВЛАГА
  (төгрөгөөр)
Авлагын төрөл Мөрийн дугаар Хэвийн Хугацаа хэтэрсэн Хэвийн бус Эргэлзээтэй Муу ДҮН (=бага(1+2+3+4+5+6))
А Б В 1 2 3 4 5 6
 
I ДААТГАЛЫН АВЛАГА 1
1 Даатгалын хураамжийн авлага 2
2 Буруутай этгээдээс авах авлага 3
3 Давхар даатгалаас авах авлага 4
4 Даатгалын авлагын нийт дүн (=мөр(2+3+4)) 5
5 Даатгалын авлагын эрсдлийн дүн 6 (= мөр 5, багана 1-ийн дүнг*0%) (=мөр5, багана 2-ийн дүнг *5%) (=мөр 5, багана 3-ийн дүнг *25%) (=мөр 5, багана 4-ийн дүнг *50%) (=мөр5, багана 5-ийн дүнг *100%)
6 Даатгалын авлагын цэвэр дүн (=мөр(5-6)) 7 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 12)
 
II БУСАД САНХҮҮГИЙН БА САНХҮҮГИЙН БУС ХӨРӨНГӨД БАЙГАА АВЛАГА 8
1 .... авлагын төрөл 9
2 .... авлагын төрөл 10
3 Бусад санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөд байгаа авлагын дүн (=мөр(9+10)) 11
4 Авлагын эрсдлийн дүн 12 (= мөр 11, багана 1-ийн дүнг *0%) (= мөр 11, багана 2-ийн дүнг *5%) (= мөр 11, багана 3-ийн дүнг *25%) (= мөр 11, багана 4-ийн дүнг *50%) (= мөр 11, багана 5-ийн дүнг *100%)
5 Бусад санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөд байгаа авлагын цэвэр дүн (=мөр11-мөр12) 13 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр (14+17+18)
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "Б"-д дурдсан үзүүлэлт тус бүрийн даатгалын компанид мөрдөх "Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар"-т заасан тодорхойлолтод нийцүүлэн нөхнө. 
2. Тухайн хөрөнгийн эрсдэлийн сан байгуулах тохиолдолд "А" хэсгийн мөр "5", "Б" хэсгийн мөр "5", "В" хэсгийн мөр "6" болон мөр "12"-ийг нөхнө.
3. Хөрөнгө тус бүрийн ангиллыг дараах хэлбэрээр ойлгоно:
 
А. Хувьцаа болон түүнтэй адилтган тооцох үнэт цааснаас бусад үнэт цаасыг хугацааны үзүүлэлтээр дүгнэх хүснэгт 
Ангилал Хэвийн Хугацаа хэтэрсэн Хэвийн бус Эргэлзээтэй Муу
Хугацааны үзүүлэлт Үнэт цаас, үнэт цаасны хүүгийн эргэн төлөлт, хуваарьт заасан хугацаандаа төлөгдөж байгаа. Үнэт цаас, үнэт цаасны хүүгийн эргэн төлөлт хийгдэлгүй хуваарьт заасан хугацаанаас 30 хүртэл хоног хэтэрсэн. Үнэт цаас, үнэт цаасны хүүгийн эргэн төлөлт хийгдэлгүй хуваарьт заасан хугацаанаас    31-60 хоног хэтэрсэн. Үнэт цаас, үнэт цаасны хүүгийн эргэн төлөлт хийгдэлгүй хуваарьт заасан хугацаанаас  61-90 хоног хэтэрсэн. Үнэт цаас, үнэт цаасны хүүгийн эргэн төлөлт хийгдэлгүй хуваарьт заасан хугацаанаас 91-ээс дээш хоног хэтэрсэн.  
 
Б. Өмчлөх бусад хөрөнгийг хугацааны үзүүлэлтээр дүгнэх хүснэгт
Ангилал Хэвийн Хугацаа хэтэрсэн Хэвийн бус Эргэлзээтэй Муу
Хугацааны үзүүлэлт Өмчлөлд авснаас хойш 30 хүртэл хоногийн дотор борлогдоогүй Өмчлөлд авснаас хойш 31-60 хүртэл хоногийн дотор борлогдоогүй Өмчлөлд авснаас хойш 61-90 хүртэл хоногийн дотор борлогдоогүй Өмчлөлд авснаас хойш 91-120 хүртэл хоногийн дотор борлогдоогүй Өмчлөлд авснаас хойш 121 хоногоос дээш хугацаанд борлогдоогүй
 
В. Авлагыг хугацааны үзүүлэлтээр дүгнэх хүснэгт
Ангилал Хэвийн Хугацаа хэтэрсэн Хэвийн бус Эргэлзээтэй Муу
Хугацааны үзүүлэлт Төлөгдөх хугацаа дууссанаас хойш 30 хүртэл хоногийн дотор байгаа  Төлөгдөх хугацаа дууссанаас хойш 31-60 хоногийн дотор төлөгдөөгүй Төлөгдөх хугацаа дууссанаас хойш 61-90 хоногийн дотор төлөгдөөгүй Төлөгдөх хугацаа дууссанаас хойш 91-120 хоногийн дотор төлөгдөөгүй Төлөгдөх хугацаа дууссанаас хойш121-ээс дээш хоногоор төлөгдөөгүй буюу ашиглан, гэмт хэргийн улмаас бий болсон авлага
 
 
- - -  o O o - - - 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын3 дугаар хавсралт
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04107. ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН НӨӨЦ САНГИЙН ТАЙЛАН
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
  (төгрөгөөр)
Даатгалын нөөц сан Мөр/ дугаар Нөөц сан Үүнээс: Даатгалын нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг 
Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл Эхний
 үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн
 үлдэгдэл 
А Б В 1 2 3 4 (=бага(1+2-3)) 5 6 7 8 (=бага(5+6-7))
1. Сайн дурын даатгал Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан 1
Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан 2
Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан 3
2. Албан журмын даатгал Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан 4
Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан 5
Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан 6
Тусгай нөөц сан 7 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 1 мөр 74) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 74) -
ДҮН (=мөр1+мөр2+...мөр7) 8 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 1 мөр 75) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 75) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 1 мөр 32) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 32)
   Жич: Актуар тооцооллыг хавсаргана.
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "Б"-д дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг даатгалын компанид мөрдөх "Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар"-т заасан тодорхойлолтод нийцүүлэн нөхнө. 
2. Мөр "1"-ээс "3"-ийг нөхөхдөө сайн дурын даатгалын хэлбэрт хамаарах нөөц сангийн хэсгийг бичнэ.
3. Мөр "4"-өөс "6"-г нөхөхдөө албан журмын даатгалын хэлбэрт хамаарах нөөц сангийн хэсгийг бичнэ.
4. Багана "5"-аас "8"-ыг нөхөхдөө даатгалын нөхөн төлбөрийн нөөц сангаас давхар даатгагчид ногдох хэсгийг салган нөхнө. 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 4 дүгээр хавсралт
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04108. ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН УЧИРСАН БОЛОВЧ МЭДЭГДЭЭГҮЙ ХОХИРЛЫН НӨӨЦ САНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр.............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(төгрөгөөр)
Даатгал/ төрөл Даатгалын хэлбэр Мөр/ дугаар Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл (=бага(1+2-3)
А Б В Г 1 2 3 4
1. Сайн дурын даатгал 1.1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 1
1.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3 Хөрөнгийн даатгал 3
1.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5 Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6 Ачааны даатгал 6
1.7 Барилга угсралтын даатгал 7
1.8 Газар тариалангийн даатгал 8
1.9 Мал амьтдын даатгал 9
1.10 Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11 Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12 Хариуцлагын даатгал 12
1.13 Санхүүгийн даатгал 13
1.14 Зээлийн даатгал 14
1.15 Итгэлцлийн даатгал 15
1.16 Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17 Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18 Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
2. Албан журмын даатгал 2.1 Жолоочийн хариуцлагын даатгал 19
ДҮН (=мөр(1+2+…+19) 20 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 1 мөр 71) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 71)
 
 
 
- - - o O o - - - 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 5 дугаар хавсралт
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04109. ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН МЭДСЭН БОЛОВЧ ТӨЛӨӨГҮЙ ХОХИРЛЫН НӨӨЦ САНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
Даатгагчийн нэр.................................................
20...оны ... сарын ...-ны өдөр
  (төгрөгөөр)
Даатгал/төрөл Даатгалын хэлбэр Мөр/ дугаар Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн 
үлдэгдэл (=бага(1+2-3)
А Б В Г 1 2 3 4
1. Сайн дурын даатгал 1.1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 1
1.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3 Хөрөнгийн даатгал 3
1.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5 Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6 Ачааны даатгал 6
1.7 Барилга угсралтын даатгал 7
1.8 Газар тариалангийн даатгал 8
1.9 Мал амьтдын даатгал 9
1.10 Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11 Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12 Хариуцлагын даатгал 12
1.13 Санхүүгийн даатгал 13
1.14 Зээлийн даатгал 14
1.15 Итгэлцлийн даатгал 15
1.16 Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17 Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18 Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
2. Албан журмын даатгал 2.1 Жолоочийн хариуцлагын даатгал 19
ДҮН (=мөр(1+2+…+19) 20 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 1 мөр 72) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 72)
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын6 дугаар хавсралт
 
 
МАЯГТ СЗХ04110. ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН УЧИРЧ БОЛЗОШГҮЙ ХОХИРЛЫН НӨӨЦ САНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ТАЙЛАН МАЯГТ СЗХ04110. ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН УЧИРЧ БОЛЗОШГҮЙ ХОХИРЛЫН НӨӨЦ САНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр....................................................
20...оны ... сарын ...-ны өдөр
  (төгрөгөөр)
Даатгал/ төрөл Даатгалын хэлбэр Мөр/ дугаар Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл (=бага(1+2-3))
А Б В Г 1 2 3 4
1. Сайн дурын даатгал 1.1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 1
1.2     Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3 Хөрөнгийн даатгал 3
1.4    Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5 Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6 Ачааны даатгал 6
1.7 Барилга угсралтын даатгал 7
1.8 Газар тариалангийн даатгал 8
1.9 Мал амьтдын даатгал 9
1.10 Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11 Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12 Хариуцлагын даатгал 12
1.13 Санхүүгийн даатгал 13
1.14 Зээлийн даатгал 14
1.15 Итгэлцлийн даатгал 15
1.16 Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17 Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18 Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
2. Албан зааврын даатгал 2.1 Жолоочийн хариуцлагын даатгал 19
ДҮН (=мөр(1+2+…+19) 20 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 1 мөр 73) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 73)
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын7 дугаар хавсралт
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04111. ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ОРЛОГОД ТООЦООГҮЙ ХУРААМЖИЙН НӨӨЦИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
Даатгагчийн нэр..........................................................
20...оны ... сарын ...-ны өдөр
  (төгрөгөөр)
 
Даатгал/ төрөл
Даатгалын хэлбэр
Мөр/ дугаар Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Үүнээс: Давхар даатгагчид ногдох хэсэг 
Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл (=бага(1+2-3)) Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл (=бага(5+6-7))
А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сайн дурын даатгал 1.1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 1
1.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3 Хөрөнгийн даатгал 3
1.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5 Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6 Ачааны даатгал 6
1.7 Барилга угсралтын даатгал 7
1.8 Газар тариалангийн даатгал 8
1.9 Мал амьтдын даатгал 9
1.10 Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11 Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12 Хариуцлагын даатгал 12
1.13 Санхүүгийн даатгал 13
1.14 Зээлийн даатгал 14
1.15 Итгэлцлийн даатгал 15
1.16 Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17 Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18 Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
2. Албан журмын даатгал 2.1 Жолоочийн хариуцлагын даатгал 19
ДҮН (=мөр(1+2+…+19) 20 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 1 мөр 69) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 69) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 1 мөр 31) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 31)
 
 
 
 
 
- - - o O o - - - 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 8 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04112. ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр..........................................................                  20...оны ... сарын ...-ны өдөр
                             (төгрөгөөр)
Даатгалын төрөл Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Даатгалын үнэлгээ Даатгалын хураамжийн нийт орлого Үүнээс Даатгалын хураамжийн   буцаалт Давхар даатгалын               
  хураамжийн зардал Даатгалын хураамжийн  цэвэр 
орлогын дүн Орлогод тооцоогүй хураамжийн 
нөөцийн өөрчлөлт Хойшлуулсан давхар   даатгалын хураамжийн өөрчлөлт Орлогод тооцсон           
хураамжийн дүн Нийт нөхөн төлбөрийн               
зардал Үүнээс Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардлын 
дүн Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн өөрчлөлт Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт Учирч болзошгүй хохирлын нөөц 
сангийн өөрчлөлт Зардалд тооцсон нөхөн 
төлбөрийн дүн Даатгалын гэрээний зардал Үүнээс
Даатгалын зуучлагчаар дамжиж 
орсон Даатгалын төлөөлөгчөөр дамжиж 
орсон Давхар даатгагчийн хариуцсан Буруутай этгээдээс төлүүлсэн Даатгалын зуучлагчийн шимтгэл Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл
А Б В 1 2 (>=бага(3+4)) 3 4 5 6 7 (=бага(2-5-6)) 8 9 10 (=бага(7-8-9)) 11 12 13 14 (=бага 11-12-13)) 15 16 17 18 (=бага 14+15+16+17)) 19 (=бага 20+21)) 20 21
1. Сайн дурын даатгал 1.1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 1
1.2  Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3 Хөрөнгийн даатгал 3
1.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5 Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6 Ачааны даатгал 6
1.7 Барилга угсралтын даатгал 7
1.8  Газар тариалангийн даатгал 8
1.9 Мал амьтдын даатгал 9
1.10 Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11 Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12 Хариуцлагын даатгал 12
1.13 Санхүүгийн даатгал 13
1.14 Зээлийн даатгал 14
1.15 Итгэлцлийн даатгал 15
1.16 Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17 Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18  Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
2. Албан журмын  даатгал 2.1 Жолоочийн хариуцлагын даатгал 19
ДҮН (=мөр(1+2+…+19) 20 (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 2) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 3) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 4) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 5) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 6) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 7) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 8) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 9) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 10) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 11) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 12) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 13) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 14) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 15) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 16) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 17)
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "1"-ээс "21"-т дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг даатгалын компанид мөрдөх "Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар"-т заасан тодорхойлолтод нийцүүлэн нөхнө. 
2. Багана "1"-ийг нөхөхдөө энэ журмыг баталсан тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Дансны жагсаалт"-ын 8110-тай тохируулан нөхнө. 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 9 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04113. ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ДААТГУУЛАГЧИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(тоогоор)
Даатгал/ төрөл Даатгалын хэлбэр Мөр/
дугаар Даатгуулагч тоо Байгуулсан даатгалын гэрээний тоо Нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо 
Хувь хүн Хуулийн этгээд Хувь хүнтэй байгуулсан Хуулийн этгээдтэй байгуулсан Үүнээс: хамрагдсан даатгалын зүйлийн тоо Нийт нэхэмжлэлийн  тоо Нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо Үүнээс: Хувь хүн Хуулийн этгээд Үүнээс: Олгосон хувь хүн Даатгалын нөхөн төлбөр олгогдсон даатгалын гэрээний тоо
А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Сайн дурын даатгал 1.1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 1
1.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3 Хөрөнгийн даатгал 3
1.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5 Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6 Ачааны даатгал 6
1.7 Барилга угсралтын даатгал 7
1.8 Газар тариалангийн даатгал 8
1.9 Мал амьтдын даатгал 9
1.10 Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11 Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12 Хариуцлагын даатгал 12
1.13 Санхүүгийн даатгал 13
1.14 Зээлийн даатгал 14
1.15 Итгэлцлийн даатгал 15
1.16 Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17 Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18 Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
2.Албан  журмын  даатгал 2.1 Жолоочийн хариуцлагын даатгал 19
ДҮН (=мөр(1+2+…+19) 20
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "1" болон "2"-г нөхөхдөө тухайн даатгалын компанийн нийт даатгуулагчийн тоог хувь хүн болон хуулийн этгээдээр зөвхөн мөр 18-ийг бөглөнө. Үүнд нэг даатгуулагчийн хэд хэдэн гэрээний тоог давхардуулан тооцохгүй бөгөөд хувь хүн гэдэгт хуулийн этгээдтэй байгуулсан даатгалын гэрээнд хамрагдсан даатгуулагчийн тоог хамруулна. 
2. Багана "3" болон "4"-г нөхөхдөө даатгалын компанийн байгуулсан нийт даатгалын гэрээний тоог бичнэ. Үүнд даатгуулагчийн тоо давхцаж болно. Мөн нэг гэрээгээр хэд хэдэн даатгалын хэлбэрийг хамруулсан нөхцөлд хэлбэр тус бүр дээр давхардуулан нөхөж болно.
3. Багана "5"-г нөхөхдөө Багана "4"-т нөхсөн хуулийн этгээдтэй байгуулсан даатгалын гэрээнд хамрагдсан даатгалын зүйлийн тоог бичнэ.
4. Багана "6"-г нөхөхдөө даатгалын нөхөн төлбөр авахаар даатгалын компанид ирүүлсэн даатгуулагчийн өргөдлийн тоог бичнэ. Үүнд олгоогүй нөхөн төлбөрийн өргөдлийн тоог мөн оруулна. 
5. Багана "7"-г нөхөхдөө Багана "6"-д бичсэн даатгалын нийт нөхөн төлбөрийн өргөдлөөс нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн өргөдлийн дүнг ялган бичнэ.  
6. Багана "8" болон "9"-ийг нөхөхдөө Багана "7"-д бичсэн нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн өргөдлийн тоог хувь хүн болон хуулийн этгээдэд олгосон гэж ялган бичнэ.
7. Багана "10"-ыг нөхөхдөө Багана "9"-т бичсэн хуулийн этгээдэд олгосон нөхөн төлбөрт хамаарах хувь хүний тоог бичнэ.   
8. Багана "11"-т даатгалын нөхөн төлбөр олгогдсон даатгалын гэрээний тоог бичнэ. Энэ нь даатгалын өргөдлийн тооноос бага байна.
 
- - - o  O  o - - -
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын10 дугаар хавсралт
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04114. ЕРДИЙН ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ДААТГАСАН ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛИЙН ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
(тоогоор)
Даатгалын зүйл Хэмжих нэгж Мөрийн дугаар Даатгасан даатгалын зүйлийн тоо
А Б В Г 1
1 Хүний амь нас, эрүүл мэнд хүн 1
2 Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамтрагдсан жолоочийн тоо хүн 2
3 Байшин барилга ш 3
4 Тоног төхөөрөмж ш 4
5 Бараа материал ш 5
6 Автотээврийн хэрэгсэл ш 6
7 Ачаа тн 7
8 Газар тариалан га 8
9 Мал, амьтад толгой 9
10 Агаарын хөлөг ш 10
11 Мөнгөн хөрөнгө төгрөг 11
12 Бусад 12
ДҮН 13
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 11 дүгээр хавсралт
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04115. ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ДАВХАР ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(төгрөгөөр)
ДД Даатгалын хэлбэр Мөр/
дугаар Даатгалын гэрээний тоо /тоогоор/ Давхар даатгалд шилжүүлсэн даатгалын үнэлгээ Давхар даатгалд шилжүүлсэн даатгалын хураамж Давхар даатгагчаас төлсөн нөхөн төлбөр Давхар даатгалын комиссын орлого
А Б В Г 1 2 3 4 5
1. Сайн дурын даатгал 1.1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал 1
1.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3 Хөрөнгийн даатгал 3
1.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5 Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6 Ачааны даатгал 6
1.7 Барилга угсралтын даатгал 7
1.8 Газар тариалангийн даатгал 8
1.9 Мал амьтдын даатгал 9
1.10 Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11 Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12 Хариуцлагын даатгал 12
1.13 Санхүүгийн даатгал 13
1.14 Зээлийн даатгал 14
1.15 Итгэлцлийн даатгал 15
1.16 Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17 Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18 Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
2. Албан 
журмын даатгал 2.1 Жолоочийн хариуцлагын даатгал 19
ДҮН (=мөр(1+2+…+19) 20 (=МАЯГТ СЗХ04112-ын бага 6 мөр 18) (=МАЯГТ СЗХ04112-ын бага 12 мөр 18)
Тайлбар: 21
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Маягтыг нөхөхдөө тухайн тайлант хугацааны эцсийн өдрийн байдлаарх Монголбанкны ханшаар төгрөгт шилжүүлнэ.
2. Мөр "19"-т ханшийн зөрүүний өөрчлөлтийн талаарх тайлбарыг оруулна.
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
Оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 12 дугаар хавсралт
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04116. ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН
Даатгагчийн нэр.............................................      20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(төгрөгөөр)
 
Салбарын мэдээлэл Мөр/
дугаар Нийт хөрөнгө Үүнээс: Даатгалын хураамжийн нийт орлого Бусад орлого Нөхөн төлбөрийн зардал Бусад зардал Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) Ажиллагчдын тоо /тоогоор/ Даатгалын гэрээний тоо /тоогоор/ Нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо  /тоогоор/
Мөнгөн хөрөнгө Хөрөнгө оруулалт Үндсэн хөрөнгө хувь хүн хуулийн этгээд Үүнээс: хамрагдсан даатгалын зүйл хувь хүн хуулийн этгээд Үүнээс: Олгосон хувь хүн
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (=мөр(5+6-7-8)) 10 11 12 13 14 15 16
1 Төв компани 1
2 Салбар-1 2
3 Салбар-2 3
4 ................. 4
5 ................. 5
6 ................. 6
7 ................. 7
ДҮН 8 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 38) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 7) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 29) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 35) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 2) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 9) (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 35) (=МАЯГТ СЗХ04113-ийн бага 3 мөр 18) (=МАЯГТ СЗХ04113-ийн бага 4 мөр 18) (=МАЯГТ СЗХ04113-ийн бага 5 мөр 18) (=МАЯГТ СЗХ04113-ийн бага 3 мөр 8) (=МАЯГТ СЗХ04113-ийн бага 3 мөр 9) (=МАЯГТ СЗХ04113-ийн бага 3 мөр 10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "10"-ыг нөхөхдөө "Ажиллагч" гэдгийг цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхлэлтийн аль нэг статуст хамрагдаж буй иргэнийг хэлнэ. Цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийнүйл ажиллагаанд сүүлийн долоо хоногт нэгээс дээш цагаар оролцсон бол ажиллагч гэж үзнэ.   
2. Багана "11" болон "12"-ыг нөхөхдөө даатгалын салбарын байгуулсан нийт даатгалын гэрээний тоог бичнэ. Үүнд даатгуулагчийн тоо давхцаж болно.
3. Багана "13"-г нөхөхдөө Багана "12"-т нөхсөн хуулийн этгээдтэй байгуулсан даатгалын гэрээнд хамрагдсан хувь хүний тоог бичнэ.
4. Багана "14" болон "15"-ыг нөхөхдөө нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн өргөдлийн тоог хувь хүн болон хуулийн этгээдэд олгосон гэж ялган бичнэ.
5. Багана "16"-г нөхөхдөө Багана "15"-т бичсэн хуулийн этгээдэд олгосон нөхөн төлбөрт хамаарах хувь хүний тоог бичнэ.   
6. Шаардлагатай тохиолдолд мөр нэмж болно.
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 13 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04117. ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД БОЛОН ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДТАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ, ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
  (төгрөгөөр)
Холбоотой талын нэр Мөрийн дугаар Ажил гүйлгээний утга Орлого Зарлага Үлдэгдэл
А Б В 1 2 3 4
1 ..........холбогдох этгээд 1 1
2 ..........холбогдох этгээд 2 2
Дүн (=мөр(1+2) 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Маягтад тусгах "Холбогдох этгээд болон түүнтэй холбоотой этгээд" гэдэгт Компанийн тухай хуульд заасан "Компанийн нэгдэл"-д хамаарах этгээдүүдийг ойлгоно.
2. Шаардлагатай тохиолдолд мөр нэмж болно.
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 14 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04118. ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧ, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ШИМТГЭЛИЙН ТАЛААРХ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
  (төгрөгөөр)
Даатгалын зуучлагч, төлөөлөгчийн нэр Мөрийн дугаар Даатгалын  үнэлгээний дүн Даатгалын хураамжийн орлого Даатгалын шимтгэлийн дүн
Хувь хүн Хуулийн этгээд Нийт
Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд Үүнээс: Төрийн байгууллага, албан газар Хувьцаат компани Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани Бусад
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Даатгалын зуучлагч (=мөр(2+3+...)) 1
1.1 .....  Даатгалын зуучлагч 1 2
1.2 .....  Даатгалын зуучлагч 2 3
2 Даатгалын төлөөлөгч (=мөр(5+6+…)) 4
2.1 .....Даатгалын төлөөлөгч 1 5
2.2 .....Даатгалын төлөөлөгч 2 6
2.4 Бусад төлөөлөгч 7
ДҮН (=мөр(1+4)) 8 (=МАЯГТ СЗХ04102-ийн бага 2 мөр 17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "Б"-ийн мөр 1-ээс мөр 6-г нөхөхдөө харилцагч даатгалын зуучлагч компани тус бүрээр нөхнө.
2. Багана "Б"-ийн мөр 7-оос мөр 11-ийг нөхөхдөө 20 сая төгрөгөөс дээш даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн орлоготой даатгалын төлөөлөгч тус бүрээр, түүнээс доош даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн орлоготой даатгалын төлөөлөгчийн хувьд нэгтгэн мөр 11-т "Бусад төлөөлөгч" хэсэгт нөхнө. 
3. Шаардлагатай тохиолдолд мөр нэмж болно.
4. Багана "3"-ыг нөхөхдөө "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль"-д заасан "Төрийн өмчит хуулийн этгээд" болон "Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд"-ийг гэдгийг ойлгоно.
5. Багана "4"-ийг нөхөхдөө "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль"-д заасан "Төрийн байгууллага, албан газар"-ыг ойлгоно.
6. Багана "5"-ыг нөхөхдөө "Хувьцаат компани" гэдгийг "Компанийн тухай хууль"-д заасны дагуу ойлгоно.
7. Багана "6"-г нөхөхдөө "Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль"-д заасан "Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж"-ийг ойлгоно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах
 заавар”-ын15 дугаар хавсралт
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04119. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
(төгрөгөөр)
Үзүүлэлт Мөр/ дугаар Данс ... оны 12-р сарын 31 ... оны ...-р сарын ...
А Б В Г 1 2
1 ХӨРӨНГӨ 1
1.1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 2
1.1.1 Бэлэн мөнгө 3 1010-1030
1.1.2 Харилцах 4 1110-1112
1.1.3 Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 5 1120-1151
1.1.4 Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага 6 1160-1171
1.1.5 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн (=мөр(3+...+6)) 7
1.2 Даатгалын авлага 8                        -                            -   
1.2.1 Даатгалын хураамжийн авлага /цэвэр дүнгээр/ 9 1210-1219
1.2.2 Давхар даатгалаас авах авлага /цэвэр дүнгээр/ 10 1230-1259
1.2.3 Даатгалын авлагын дүн (=мөр(9+10)) 11
1.3 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 12
1.3.1 Бусад авлага /цэвэр дүнгээр/ 13 1260-1269         2910
1.3.2 Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн (=мөр13) 14
1.4 Бусад санхүүгийн бус  хөрөнгө 15
1.4.1 НДШ авлага, бусад татварын авлага 16 1280            127002-127006
1.4.2 ААНОАТатварын авлага 17 127001
1.4.3 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 18 1290
1.4.4 Бараа материал 19 1410-1450
1.4.5 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо 20 1510-1520
1.4.6 Өмчлөх бусад хөрөнгө /цэвэр/ 21 1610-1619
1.4.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн (=мөр(16+...+21)) 22
1.5 Хөрөнгө оруулалт 23                        -                            -   
1.5.1 Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат 24 1310-1319
1.5.2 Үнэт цаас /цэвэр/ 25 1320-1329
1.5.3 Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт 26 1330-1339
1.5.4 Үнэт металл, Дериватив 27 1350-1351
1.5.5 Хөрөнгө оруулалтын дүн (=мөр(24+...+27)) 28
1.6 Даатгалын хөрөнгө 29
1.6.1 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн ДД-ын ногдох хэсэг 30 1820-1821
1.6.2 Даатгалын хөрөнгийн дүн (=мөр30) 31
1.7 Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/ 32 2010-2090
1.8 Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/ 33 2110-2161
1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх  хөрөнгө 34 2610
1.10 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 35
2 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ 36
2.1 ӨР ТӨЛБӨР 37
2.1.1 Даатгалын өглөг 38
2.1.1.1 Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг 39 3110
2.1.1.2 Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг 40 3120
2.1.1.3 ДД өгөх өглөг 41 3130
2.1.1.4 Даатгалын өглөгийн дүн (=мөр(39+40+41)) 42
2.1.2 Бусад санхүүгийн өр төлбөр 43
2.1.2.1 Зээлийн өглөг, хүү 44 3210
2.1.2.2 Өрийн бичиг, хүү 45 3220
2.1.2.3 Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр 46 3230
2.1.2.4 Ногдол ашгийн өглөг 47 3240
2.1.2.5 Деривативын өр төлбөр 48 3250
2.1.2.6 Бусад өр төлбөр 49 3260                3910
2.1.2.7 Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн (=мөр(44+...+49)) 50
2.1.3 Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 51
2.1.3.1 Цалингийн өглөг 52 3310
2.1.3.2 НДШ-ийн өглөг 53 3311
2.1.3.3 ААНОАТатварын өглөг 54 3313
2.1.3.4 Хойшлогдсон татварын өглөг 55 3314
2.1.3.5 Урьдчилж орсон орлого 56 3320
2.1.3.6 Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр 57 3330
2.1.3.7 Хуулийн байууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр 58 3340
2.1.3.8 Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион 59 3350
2.1.3.9 Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр 60 3360
2.1.3.10 Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого 61 3370*
2.1.3.11 Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 62 3370
2.1.3.12 Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн (=мөр(52+...+62)) 63
2.1.4 Хоёрдогч өглөг 64 3380
2.1.5 Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй) 65 3390
2.1.7 Нөөц сан 66
2.1.7.1 Хувь оролцоотой гэрээний нөөц сан 67
2.1.7.2 Хувь оролцоогүй гэрээний нөөц сан 68
2.1.7.3 Хөрөнгө оруулалттай холбоотой гэрээний нөөц сан 69
2.1.7.6 Нөөц сангийн дүн (=мөр(67+68+69)) 70
2.1.8 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 71
2.2 ЭЗДИЙН ӨМЧ 72
2.2.1 Эзэмшигчдийн өмч 73 4110-4111
2.2.2 Халаасны хувьцаа 74 4310-4311
2.2.3 Нэмж төлөгдсөн капитал 75 4210-4211
2.2.4 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт 76 4510
2.2.5 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц 77 4713
2.2.6 Эздийн өмчийн бусад хэсэг 78 4710-4712          4714
2.2.7 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 79 4610
2.2.8 ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 80                        -                            -   
2.3 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 81                        -                            -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "Б"-д дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2015 оны 306/307 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан "Санхүүгийн тайлан, тодруулга бичих аргачлал"-ын дагуу нөхнө. 
2. Багана "Г"-д дурдсан дансны дугаарыг энэхүү журмыг баталсан тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Дансны жагсаалт"-ын дугаартай тохируулан харна. 
 
 
 
*Мөр 61-ийг нөхөхдөө "Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр" үзүүлэлтээс "Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого"-ыг тусгайлан харуулна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн
 оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 16 дугаар хавсралт
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04120. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(төгрөгөөр)
Үзүүлэлт Мөр/ дугаар ... оны 12-р сарын 31 ... оны ...-р сарын ...
А Б В 1 2
1 Даатгалын нийт хураамжийн орлого 1
1.1 Даатгалын хураамжийн буцаалт 2
1.2 Давхар даатгалын хураамж 3
2 Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого (= мөр (1 - 2 - 3)) 4
2.1 Нийт төлсөн нэхэмжлэл 5
3 Даатгалын хураамжийн орлогын дүн (= мөр (4 - 5)) 6
4 Даатгалын нөөц сангийн өөрчлөлт 7
4.1         Хувь оролцоотой гэрээний нөөц сангийн өөрчлөлт 8
4.2         Хувь оролцоогүй гэрээний нөөц сангийн өөрчлөлт 9
4.3         Хөрөнгө оруулалттай холбоотой гэрээний нөөц сангийн өөрчлөлт 10
4.4 Даатгалын нөөц сангийн өөрчлөлтийн дүн    
(= мөр (8+9+10))                                                    11
5 Даатгалын хураамжийн бус орлого 12
5.1         Хөрөнгө оруулалтын орлого 13
5.2         Давхар даатгалын комиссийн орлого 14
5.3         Бусад орлого 15
5.4 Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн    
(= мөр (13+14+15))                        16
6 Даатгалын орлогын дүн (= мөр (6-11+16)) 17
7 Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал 18
7.1 Үндсэн болон нэмэгдэл цалин 19
7.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 20
7.3 Засвар үйлчилгээний зардал 21
7.4 Ашиглалтын зардал 22
7.5 Түрээсийн зардал 23
7.6 Албан томилолтын зардал 24
7.7 Тээврийн зардал 25
7.8 Түүхий эд материалын зардал 26
7.9 Элэгдлийн зардал 27
7.10 Зар сурталчилгааны зардал 28
7.11 Шуудан, холбооны зардал 29
7.12 Шатахууны зардал 30
7.13 Найдваргүй авлагын зардал 31
7.14 Зээлийн хүүгийн зардал 32
7.15 Бусдаар ажил гүйцэтгүүлсэн ажлын зардал 33
7.16 Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл 34
7.17 Интернэйшнл СОС-ын үйлчилгээний төлбөр 35
7.18 Бусад зардал 36
7.19 Үйл ажиллагааны зардлын дүн (= мөр (19+…+ 36))            37
8 Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)     (= мөр (17- 37))                  38
9 Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) 39
9.1 Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал 40
9.2 Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал) 41
9.3 Ногдол ашгийн орлого 42
9.4 Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал) 43
9.5 Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал) 44
9.6 Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга 45
9.7 Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг 46
9.8 Бусад 47
9.9 Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн (= мөр (40 : 47)) 48
10 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)  (= мөр (38 - 48))                      49
10.1 Орлогын татварын зардал 50
11 Татварын дараах ашиг (алдагдал) (= мөр (49 - 50)) 51
11.1 Цөөнхөд ногдох хувь 52
12 Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)   (= мөр (51 - 52)) 53
12.1 Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр 54
13 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)  (= мөр (53 - 54))                            55
13.1 Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал) 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. "Нийт төлсөн нэхэмжлэл" - даатгалын гэрээг цуцалсан, нөхөн төлбөр болон даатгуулагчид олгосон бусад нэхэмжлэлийн дүн орно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 17 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04121. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН 
ДААТГАЛЫН НӨӨЦ САНГИЙН ТАЙЛАН 
 
 
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
(төгрөгөөр)
Даатгалын нөөц Мөрийн дугаар Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл 
 
А Б В 1 2 3 4 (=бага (1+2-3))
1 Хувь оролцоотой гэрээний нөөц сан 1
2 Хувь оролцоогүй гэрээний нөөц сан 2
3 Хөрөнгө оруулалттай холбоотой гэрээний нөөц сан 3
ДҮН (мөр 7=мөр(1+2+3)) 4 (=МАЯГТ СЗХ04119-ийн бага 1 мөр 70) (=МАЯГТ СЗХ04119-ийн бага 2 мөр 70)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 18 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04122. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ХУВЬ 
ОРОЛЦООТОЙ ГЭРЭЭНИЙ НӨӨЦ САНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН 
 
 
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(төгрөгөөр)
Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл 
 
А Б В 1 2 3 бага 4=бага (1+2-3)
2.1 Хугацаат амьдралын даатгал 1
2.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
2.3 Насан туршийн даатгал 3
2.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
2.5 Хуримтлалын даатгал 5
2.6 Тэтгэврийн даатгал 6
2.7 Эрүүл мэндийн даатгал 7
2.8 Аннуити даатгал 8
ДҮН (=мөр(1+2+…+8) 9 (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 1 мөр 67) (=МАЯГТ СЗХ04101-ийн бага 2 мөр 67)
 
    Жич: Актуар тооцооллыг хавсаргана.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 19 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04123. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ХУВЬ  
ОРОЛЦООГҮЙ ГЭРЭЭНИЙ НӨӨЦ САНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН 
 
 
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
(төгрөгөөр)
Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл 
 
А Б В 1 2 3 бага 4=бага (1+2-3)
2.1 Хугацаат амьдралын даатгал 1
2.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
2.3 Насан туршийн даатгал 3
2.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
2.5 Хуримтлалын даатгал 5
2.6 Тэтгэврийн даатгал 6
2.7 Эрүүл мэндийн даатгал 7
2.8 Аннуити даатгал 8
ДҮН (=мөр(1+2+…+8) 9 (=МАЯГТ СЗХ04119-ийн бага 1 мөр 68) (=МАЯГТ СЗХ04119-ийн бага 2 мөр 68)
 
   Жич: Актуар тооцооллыг хавсаргана.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах
 заавар”-ын20 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ - Д5-В. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ГЭРЭЭНИЙ НӨӨЦ САНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН 
 
 
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
(төгрөгөөр)
Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Эхний үлдэгдэл нэмэгдсэн хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл 
 
А Б В 1 2 3 бага 4=бага (1+2-3)
2.1 Хугацаат амьдралын даатгал 1
2.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
2.3 Насан туршийн даатгал 3
2.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
2.5 Хуримтлалын даатгал 5
2.6 Тэтгэврийн даатгал 6
2.7 Эрүүл мэндийн даатгал 7
2.8 Аннуити даатгал 8
ДҮН (=мөр(1+2+…+8) 9 (=МАЯГТ СЗХ04119-ийн бага 1 мөр 69) (=МАЯГТ СЗХ04119-ийн бага 2 мөр 69)
 
   Жич: Актуар тооцооллыг хавсаргана.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 21 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04125. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАГЧИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
(төгрөгөөр)
Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Даатгалын үнэлгээ Даатгалын хураамжийн нийт орлого Үүнээс Даатгалын хураамжийн буцаалт Давхар даатгалын хураамж Даатгалын хураамжийн цэвэр орлогын дүн Нийт нөхөн төлбөр Даатгагчаас олгосон нийт нөхөн төлбөр Үүнээс Давхар даатгагчаар төлүүлсэн нөхөн төлбөр Даатгалын хураамжийн орлогын дүн Даатгалын гэрээний зардал Үүнээс
Даатгалын зуучлагчаар дамжсан Даатгалын төлөөлөгчөөр дамжсан Хувь оролцоотой гэрээний нөөц сангаас олгосон нөхөн төлбөр Хувь оролцоогүй гэрээний нөөц сангаас олгосон Хөрөнгө оруулалттай холбоотой гэрээний нөөц  сангаас олгосон Даатгалын зуучлагчийн шимтгэл Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл
А Б В 1 2 (>=бага(3+4)) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (=бага 16+17)) 16 17
2.1 Хугацаат амьдралын даатгал 1
2.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
2.3 Насан туршийн даатгал 3
2.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
2.5 Хуримтлалын даатгал 5
2.6 Тэтгэврийн даатгал 6
2.7 Эрүүл мэндийн даатгал 7
2.8 Аннуити даатгал 8
ДҮН (=мөр(1+2+…+8) 9 (=МАЯГТ СЗХ04120-ийн бага 2 мөр 1) (=МАЯГТ СЗХ04120-ийн бага 2 мөр 2) (=МАЯГТ СЗХ04120-ийн бага 2 мөр 3) (=МАЯГТ СЗХ04120-ийн бага 2 мөр 4) (=МАЯГТ СЗХ04120-ийн бага 2 мөр 5) (=МАЯГТ СЗХ04120-ийн бага 2 мөр 6)
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "1"-ээс "17"-д дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг даатгалын компанид мөрдөх "Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар"-т заасан тодорхойлолтод нийцүүлэн нөхнө. 
2. Багана "1"-ийг нөхөхдөө энэхүү журмыг баталсан тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Дансны жагсаалт"-ын 8110-тай тохируулан нөхнө. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн
 оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 22 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04126. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН                                                                           ДААТГАЛЫН НИЙТ ХУРААМЖИЙН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
(төгрөгөөр)
Даатгалын гэрээний төрөл Мөрийн дугаар Даатгалын нийт хураамжийн орлого
 
A Б 1
Хувь хүний даатгал (=мөр(2+3+4)) 1
Багцаар төлсөн хураамж 2
Хэсэгчлэн төлсөн хураамж (шинэ гэрээ) 3
Хэсэгчлэн төлсөн хураамж (сунгасан гэрээ) 4
Группийн даатгал (=мөр(6)) 5
Даатгалын хураамж 6
ДҮН (=мөр(1+5)) (=МАЯГТ СЗХ04120-ийн бага 2 мөр 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 23 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04127. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ДААТГУУЛАГЧИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(тоогоор)
Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Даатгуулагчийн тоо Байгуулсан даатгалын гэрээний тоо Нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо 
Хувь хүн Хуулийн этгээд Хувь хүнтэй байгуулсан Хуулийн 
этгээдтэй байгуулсан Үүнээс: хамрагдсан хувьхүн Нийт нэхэмжлэлийн  тоо Нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо Үүнээс: Хувь хүн Хуулийн этгээд Үүнээс: Олгосон хувь хүн Даатгалын нөхөн төлбөр олгогдсон даатгалын гэрээний тоо
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1 Хугацаат амьдралын даатгал 1
2.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
2.3 Насан туршийн даатгал 3
2.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
2.5 Хуримтлалын даатгал 5
2.6 Тэтгэврийн даатгал 6
2.7 Эрүүл мэндийн даатгал 7
2.8 Аннуити даатгал 8
ДҮН (=мөр(1+2+…+8) 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Багана "1" болон "2"-г нөхөхдөө тухайн даатгалын компанийн нийт даатгуулагчийн тоог хувь хүн болон хуулийн этгээдээр зөвхөн мөр 7-г нөхнө. Үүнд нэг даатгуулагчийн хэд хэдэн гэрээний тоог давхардуулан тооцохгүй бөгөөд хувь хүн гэдэгт хуулийн этгээдтэй байгуулсан даатгалын гэрээнд хамрагдсан даатгуулагчийн тоог хамруулна. 
2. Багана "3" болон "4"-г нөхөхдөө даатгалын компанийн байгуулсан нийт даатгалын гэрээний тоог бичнэ. Үүнд даатгуулагчийн тоо давхцаж болно.
3. Багана "5"-г нөхөхдөө Багана "4"-т нөхсөн хуулийн этгээдтэй байгуулсан даатгалын гэрээнд хамрагдсан хувь хүний тоог бичнэ.
4. Багана "6"-г нөхөхдөө даатгалын нөхөн төлбөр авахаар даатгалын компанид ирүүлсэн даатгуулагчийн өргөдлийн тоог бичнэ. Үүнд олгоогүй нөхөн төлбөрийн өргөдлийн тоог мөн оруулна. 
5. Багана "7"-г нөхөхдөө Багана "6"-д бичсэн даатгалын нийт нөхөн төлбөрийн өргөдлөөс нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн өргөдлийн дүнг ялган бичнэ.  
6. Багана "8" болон "9"-ийг нөхөхдөө Багана "7"-д бичсэн нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн өргөдлийн тоог хувь хүн болон хуулийн этгээдэд олгосон гэж ялган бичнэ.
7. Багана "10"-ыг нөхөхдөө Багана "9"-т бичсэн хуулийн этгээдэд олгосон нөхөн төлбөрт хамаарах хувь хүний тоог бичнэ.   
8. Багана "11"-т даатгалын нөхөн төлбөр олгогдсон даатгалын гэрээний тоог бичнэ. Энэ нь даатгалын өргөдлүийн тооноос бага байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 24 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04128. ДААТГАГЧИЙН ДАВХАР ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
(төгрөгөөр)
Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Даатгалын гэрээний тоо /тоогоор/ Давхар даатгалд шилжүүлсэн даатгалын үнэлгээ Давхар даатгалд шилжүүлсэн даатгалын хураамж Давхар даатгагчаас төлсөн нөхөн төлбөр Давхар даатгалын комиссын орлого Бусад орлого 
А Б В 1 2 3 4 5 6
2.1 Хугацаат амьдралын даатгал 1
2.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
2.3 Насан туршийн даатгал 3
2.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
2.5 Хуримтлалын даатгал 5
2.6 Тэтгэврийн даатгал 6
2.7 Эрүүл мэндийн даатгал 7
2.8 Аннуити даатгал 8
ДҮН (=мөр(1+2+…+8) 9
Тайлбар: 10
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Маягтыг нөхөхдөө тухайн тайлант хугацааны эцсийн өдрийн байдлаарх Монголбанкны ханшаар төгрөгт шилжүүлнэ.
2. Мөр "8"-т ханшийн зөрүүний өөрчлөлтийн талаарх тайлбарыг оруулна.
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 25 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04129. УРТ ХУГАЦААНЫ ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН
НИЙТ ТӨЛСӨН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................ 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
(төгрөгөөр)
Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Нас барах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүнд өвдсөний нөхөн төлбөр Хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүнд өвдөхөөс бусад осол, эрүүл мэндийн нөхөн төлбөр Гэрээний хугацаа дууссан/хуримтлал Буцаасан даатгалын хураамж Аннуити Мөнгөн урамшуулал Бусад
 
А Б В 1 2 3 4 5 6 7
2.1 Хугацаат амьдралын даатгал 1
2.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
2.3 Насан туршийн даатгал 3
2.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
2.5 Хуримтлалын даатгал 5
2.6 Тэтгэврийн даатгал 6
2.7 Эрүүл мэндийн даатгал 7
2.8 Аннуити даатгал 8
ДҮН (=мөр(1+2+…+8) 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 26 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04130. ДАВХАР ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(төгрөгөөр)
Үзүүлэлт Мөр/ дугаар Данс ... оны 12-р сарын 31 ... оны ...-р сарын ...
А Б В Г 1 2
1 ХӨРӨНГӨ 1
1.1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 2
1.1.1 Бэлэн мөнгө 3 1010-1030
1.1.2 Харилцах 4 1110-1112
1.1.3 Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө 5 1120-1151
1.1.4 Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага 6 1160-1171
1.1.5 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн (=мөр(3+...+6)) 7
1.2 Даатгалын авлага 8                        -                            -   
1.2.1 Даатгалын хураамжийн авлага /цэвэр дүнгээр/ 9 1210-1219
1.2.2 Давхар даатгалаас авах авлага /цэвэр дүнгээр/ 10 1230-1259
1.2.4 Даатгалын авлагын дүн (=мөр(9+10)) 11
1.3 Бусад санхүүгийн хөрөнгө 12
1.3.1 Бусад авлага /цэвэр дүнгээр/ 13 1260-1269          2910
1.3.2 Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн (=мөр13) 14
1.4 Бусад санхүүгийн бус  хөрөнгө 15
1.4.1 НДШ авлага, бусад татварын авлага 16 1280          127002-127006
1.4.2 ААНОАТатварын авлага 17 127001
1.4.3 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 18 1290
1.4.4 Бараа материал 19 1410-1450
1.4.5 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо 20 1510-1520
1.4.6 Өмчлөх бусад хөрөнгө /цэвэр/ 21 1610-1619
1.4.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн (=мөр(16+...+21)) 22
1.5 Хөрөнгө оруулалт 23                        -                            -   
1.5.1 Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат 24 1310-1319
1.5.2 Үнэт цаас /цэвэр/ 25 1320-1329
1.5.3 Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт 26 1330-1339
1.5.4 Үнэт металл, Дериватив 27 1350-1351
1.5.5 Хөрөнгө оруулалтын дүн (=мөр(24+...+27)) 28
1.6 Даатгалын хөрөнгө 29
1.6.1 ДД-ын хойшлогдсон хураамж 30 1810
1.6.2 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн ДД-ын ногдох хэсэг 31 1820-1821
1.6.3 Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал 32 1830-1850
1.6.4 Даатгалын хөрөнгийн дүн (=мөр(30+...+32)) 33
1.7 Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/ 34 2010-2090
1.8 Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/ 35 2110-2161
1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх  хөрөнгө 36 2610
1.10 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 37
2 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ 38
2.1 ӨР ТӨЛБӨР 39
2.1.1 Даатгалын өглөг 40
2.1.1.1 Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг 41 3110
2.1.1.2 Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг 42 3120
2.1.1.3 ДД өгөх өглөг 43 3130
2.1.1.4 Даатгалын өглөгийн дүн (=мөр(41+42+43)) 44
2.1.2 Бусад санхүүгийн өр төлбөр 45
2.1.2.1 Зээлийн өглөг, хүү 46 3210
2.1.2.2 Өрийн бичиг, хүү 47 3220
2.1.2.3 Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр 48 3230
2.1.2.4 Ногдол ашгийн өглөг 49 3240
2.1.2.5 Деривативын өр төлбөр 50 3250
2.1.2.6 Бусад өр төлбөр 51 3260              3910
2.1.2.7 Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн (=мөр(46+...+51)) 52
2.1.3 Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 53
2.1.3.1 Цалингийн өглөг 54 3310
2.1.3.2 НДШ-ийн өглөг 55 3311
2.1.3.3 ААНОАТатварын өглөг 56 3313
2.1.3.4 Хойшлогдсон татварын өглөг 57 3314
2.1.3.5 Урьдчилж орсон орлого 58 3320
2.1.3.6 Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр 59 3330
2.1.3.7 Хуулийн байууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр 60 3340
2.1.3.8 Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион 61 3350
2.1.3.9 Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр 62 3360
2.1.3.10 Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого 63 3370*
2.1.3.11 Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 64 3370
2.1.3.12 Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн (=мөр(54+...+64)) 65
2.1.4 Хоёрдогч өглөг 66 3380
2.1.5 Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй) 67 3390
2.1.6 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц 68 3410
2.1.7 Нөөц сан 69
2.1.7.1 Алдагдлаас хамгаалах сан 70
2.1.7.2 Хамтын эрсдэлийн сан 71
2.1.7.3 Эрсдэлээс хамгаалах сан 72
2.1.7.4 Бусад нөөц сан 73
2.1.7.6 Нөөц сангийн дүн (=мөр(70+71+72)) 74
2.1.8 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 75
2.2 ЭЗДИЙН ӨМЧ 76
2.2.1 Эзэмшигчдийн өмч 77 4110-4111
2.2.2 Халаасны хувьцаа 78 4310-4311
2.2.3 Нэмж төлөгдсөн капитал 79 4210-4211
2.2.4 Тогтвортой байдлын нөөц сан 80 4410
2.2.5 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт 81 4510
2.2.6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц 82 4713
2.2.7 Эздийн өмчийн бусад хэсэг 83 4710-4712            4714
2.2.8 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 84 4610
2.2.9 ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 85                        -                            -   
2.3 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН 86                        -                            -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "Б"-д дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2015 оны 306/307 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан "Санхүүгийн тайлан, тодруулга бичих аргачлал"-ын дагуу нөхнө. 
2. Багана "Г"-д дурдсан дансны дугаарыг энэхүү журмыг баталсан тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Дансны жагсаалт"-ын дугаартай тохируулан харна. 
3. *Мөр 63-ийг нөхөхдөө "Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр" үзүүлэлтээс "Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого"-ыг тусгайлан харуулна.
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 27 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04131. ДАВХАР ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
(төгрөгөөр)
Үзүүлэлт Мөрийн дугаар ... оны 12-р сарын 31 ... оны ...-р сарын ...
А Б В 1 2
1 Даатгалын нийт хураамжийн орлого 1
1.1 Даатгалын хураамжийн буцаалт 2
1.2 Давхар даатгалын хураамж 3
2 Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого (= мөр (1 - 2 - 3)) 4
2.1 Нийт төлсөн нэхэмжлэл 5
3 Даатгалын хураамжийн орлогын дүн (= мөр (4 - 5)) 6
4 Даатгалын нөөц сангийн өөрчлөлт 7
4.1 Алдагдлаас хамгаалах сангийн өөрчлөлт 8
4.2 Хамтын эрсдэлийн сангийн өөрчлөлт 9
  Бусад нөөц сангийн өөрчлөлт 10
4.4 Даатгалын нөөц сангийн өөрчлөлтийн дүн    (= мөр (8+9+10))                                                    11
5 Даатгалын хураамжийн бус орлого 12
5.1         Хөрөнгө оруулалтын орлого 13
5.2         Давхар даатгалын комиссийн орлого 14
5.3         Бусад орлого 15
5.4 Даатгалын хураамжийн бус орлогын дүн      (= мөр (13+14+15))                        16
6 Даатгалын орлогын дүн                                     (= мөр (6-11+16)) 17
7 Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал 18
7.1 Үндсэн болон нэмэгдэл цалин 19
7.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 20
7.3 Засвар үйлчилгээний зардал 21
7.4 Ашиглалтын зардал 22
7.5 Түрээсийн зардал 23
7.6 Албан томилолтын зардал 24
7.7 Тээврийн зардал 25
7.8 Түүхий эд материалын зардал 26
7.9 Элэгдлийн зардал 27
7.10 Зар сурталчилгааны зардал 28
7.11 Шуудан, холбооны зардал 29
7.12 Шатахууны зардал 30
7.13 Найдваргүй авлагын зардал 31
7.14 Зээлийн хүүгийн зардал 32
7.15 Бусдаар ажил гүйцэтгүүлсэн ажлын зардал 33
7.16 Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл 34
7.17 Интернэйшнл СОС-ын үйлчилгээний төлбөр 35
7.18 Бусад зардал 36
7.19 Үйл ажиллагааны зардлын дүн                     (= мөр (19+…+ 36))            37
8 Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)     (= мөр (17- 37))                  38
 
 
 
 
 
9 Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) 39
9.1 Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал 40
9.2 Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал) 41
9.3 Ногдол ашгийн орлого 42
9.4 Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал) 43
9.5 Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал) 44
9.6 Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга 45
9.7 Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг 46
9.8 Бусад 47
9.9 Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн (= мөр (40+41+...+47)) 48
10 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)
(= мөр (38 - 48))                      49
10.1 Орлогын татварын зардал 50
11 Татварын дараах ашиг (алдагдал)                          
(= мөр (49 - 50)) 51
11.1 Цөөнхөд ногдох хувь 52
12 Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)             
    (= мөр (51 - 52)) 53
12.1 Онцгой шинжтэй зүйлс-цэвэр 54
13 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)                
  (= мөр (53 - 54))                            55
13.1 Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал) 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. "Нийт төлсөн нэхэмжлэл" - даатгалын гэрээг цуцалсан, нөхөн төлбөр болон даатгуулагчид олгосон бусад нэхэмжлэлийн дүн орно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 28 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04132. ДАВХАР ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН НӨӨЦ САНГИЙН ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр.............................................
  20...оны ... сарын ...-ны өдөр
  (төгрөгөөр)
Нөөц сан Мөрийн дугаар Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл 
А Б В 1 2 3 4 (=бага(1+2-3))
1 Алдагдлаас хамгаалах сан 1 (=МАЯГТ СЗХ04130-ийн бага 2 мөр 70)
2 Хамтын эрсдэлийн сан 2 (=МАЯГТ СЗХ04130-ийн бага 2 мөр 71)
3 Эрсдэлээс хамгаалах сан 3 (=МАЯГТ СЗХ04130-ийн бага 2 мөр 72)
4 Бусад нөөц сан 4 (=МАЯГТ СЗХ04130-ийн бага 2 мөр 73)
ДҮН (мөр 7=мөр1+мөр2+...мөр4) 5 (=МАЯГТ СЗХ04130-ийн бага 1 мөр 74) (=МАЯГТ СЗХ04130-ийн бага 2 мөр 74)
 
    Жич: Тооцооллыг хавсаргана.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "Б"-ийн мөр "1"-ээс мөр "3"-т дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг "Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль"-д заасан тодорхойлолтод нийцүүлэн нөхнө. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 29 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04133. ДАВХАР ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
Даатгалын ангилал Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Даатгалын гэрээний тоо Даатгалын үнэлгээ Даатгалын нийт хураамж Үүнээс: давхар даатгалын зуучлагчаар дамжсан Даатгалын хураамжийн буцаалт Давхар даатгалын хураамж Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого Нийт төлсөн нэхэмжлэл
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Ердийн даатгал 1.1.Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал 1
1.2.       Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
  1.3.Хөрөнгийн даатгал 3
1.4.      Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
  1.5.Автотээврийн хэрэгслийн даатгал 5
  1.6.Ачааны даатгал 6
  1.7.Барилга угсралтын даатгал 7
  1.8.Газар тариалангийн даатгал 8
  1.9.Мал амьтдын даатгал 9
  1.10.Агаарын хөлгийн даатгал 10
  1.11.Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
  1.12.Хариуцлагын даатгал 12
  1.13.Санхүүгийн даатгал 13
  1.14. Зээлийн даатгал 14
  1.15. Итгэлцлийн даатгал 15
  1.16. Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
 
  1.17. Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18 Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
2.Урт хугацааны даатгал 2.1.Хугацаат амьдралын даатгал 19
2.2.      Үүнээс: Ипотекийн даатгал 20
2.3.Насан туршийн даатгал 21
2.4.     Үүнээс: Ипотекийн даатгал 22
2.5.Хуримтлалын даатгал 23
2.6.Тэтгэврийн даатгал 24
2.7.Эрүүл мэндийн даатгал 25
2.8.Аннуити даатгал 26
Дүн (=мөр(1+2+..+26) 27 (=МАЯГТ СЗХ04131-ийн бага 2 мөр 1) (=МАЯГТ СЗХ04131-ийн бага 2 мөр 2) (=МАЯГТ СЗХ04131-ийн бага 2 мөр 3) (=МАЯГТ СЗХ04131-ийн бага 2 мөр 4) (=МАЯГТ СЗХ04131-ийн бага 2 мөр 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын30 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТСЗХ04153.ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
Даатгалын бүтээгдэхүүний нэр Мөрийн дугаар Даатгалын үнэлгээ Даатгалын хураамж Даатгалын гэрээний тоо Даатгалын зүйлийн тоо Даатгалыннөхөн төлбөрийн дүн Даатгалын нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо Даатгалын гэрээний зардал Үүнээс даатгалын төлөөлөгчид төлсөн
Хүний амь нас, эрүүл мэнд Эд хөрөнгө Бусад
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Нийт 12
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах
 заавар”-ын 31 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04134. ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧ КОМПАНИЙН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгалын зуучлагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
  (төгрөгөөр)
Үзүүлэлт Мөр/
дугаар Зуучилсан даатгалын үнэлгээ Зуучилсан даатгалын хураамжийн орлого Зуучилсан даатгалын гэрээний тоо Даатгалын зуучлалын шимтгэлийн орлого
Хувь хүн Хуулийн этгээд Үүнд: хамрагдсан даатгалын зүйлийн тоо
А Б В 1 2 3 4 5 6
1. Сайн дурын даатгал 1.1.Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал 1
1.2.   Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3.Хөрөнгийн даатгал 3
1.4.   Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5.Автотээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6.Ачааны даатгал 6
1.7.Барилга угсралтын даатгал 7
1.8.Газар тариалангийн даатгал 8
1.9.Мал амьтдын даатгал 9
1.10.Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11.Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12.Хариуцлагын даатгал 12
1.13.Санхүүгийн даатгал 13
1.14.Зээлийн даатгал 14
1.15.Итгэлцлийн даатгал 15
1.16.Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17.Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18.Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
1.19. Хугацаат амьдралын даатгал 19
1.20.Үүнээс: Ипотекийн даатгал 20
1.21. Насан туршийн даатгал 21
1.22.Үүнээс: Ипотекийн даатгал 22
1.23. Хуримтлалын даатгал 23
1.24. Тэтгэврийн даатгал 24
1.25. Эрүүл мэндийн даатгал 25
1.26. Аннуити даатгал 26
2. Албан журмын даатгал 2.1. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал 27
Дүн (=мөр(1+2+..+27) 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1.  Багана "1"-ийг нөхөхдөө "Зуучилсан даатгалын үнэлгээ" гэдгийг даатгагчийг төлөөлж даатгуулагчтай байгуулсан даатгалын гэрээний даатгалын үнэлгээг хэлнэ.
2. Багана "2"-ыг нөхөхдөө "Зуучилсан даатгалын хураамжийн орлого" гэдгийг даатгагчийг төлөөлж даатгуулагчтай байгуулсан даатгалын гэрээний даатгалын хураамжийн дүн гэж ойлгоно. 
3. Багана "3"-ыг нөхөхдөө хувь хүн, иргэнтэй даатгагчийг төлөөлж даатгалын зуучлагчийн байгуулсан даатгалын гэрээний тоог нөхнө. 
4. Багана "4"-ийг нөхөхдөө иргэний хуульд заасан шинжийг агуулсан зохион байгуулалтын нэгж "хуулийн этгээд"-тэй даатгагчийг төлөөлж даатгалын зуучлагчийн байгуулсан даатгалын гэрээний тоогоор нөхнө. 
5.  Багана "5"-ыг" нөхөхдөө багана "4"-т нөхсөн хуулийн этгээдтэй байгуулсан даатгалын гэрээнд хамрагдсан хувь хүн, иргэний тоог хэлнэ.
6. Багана "6"-г нөхөхөд "Даатгалын зуучлалын шимтгэлийн орлого" гэдэгт даатгагчийг төлөөлж даатгуулагчтай даатгалын гэрээ байгуулсны төлөө даатгагчаас авсан хөлсийг ойлгоно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн
 оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах
 заавар”-ын 32 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04135. ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧ КОМПАНИЙН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН, ХАРИЛЦАГЧБҮРЭЭР
 
Даатгалын зуучлагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
  (төгрөгөөр)
Харилцагч даатгалын компани Мөрийн дугаар Даатгалын  үнэлгээний дүн Даатгалын хураамжийн орлого Даатгалын шимтгэлийн дүн
Хувь хүн Хуулийн этгээд Нийт
Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд Үүнээс: Төрийн байгууллага, албан газар Хувьцаат компани Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани Бусад
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Даатгалын компани (=мөр(2+3+…)) 1
1.1 Даатгалын компани 1 2
1.2 Даатгалын компани 2 3
2 Давхар даатгалын компани (=мөр(5+6+…)) 4
2.1 Давхар даатгалын компани 1 5
2.2 Давхар даатгалын компани 2 6
Дүн (=мөр(1+4)) 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар: (Маягтад дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг даатгалын зуучлагч компанийн харилцагч даатгалын компани, давхар даатгалын компани тус бүрээр нөхнө.)
1. Багана "3"-ыг нөхөхдөө "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль"-д заасан "Төрийн өмчит хуулийн этгээд" болон "Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд"-ийг гэдгийг ойлгоно.
2. Багана "4"-ийг нөхөхдөө "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль"-д заасан "Төрийн байгууллага, албан газар"-ыг ойлгоно.
3. Багана "5"-ыг нөхөхдөө "Хувьцаат компани" гэдгийг "Компанийн тухай хууль"-д заасны дагуу ойлгоно.
4.  Багана "6"-г нөхөхдөө "Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль"-д заасан "Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж"-ийг ойлгоно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах заавар”-ын 33 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04136. ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧ КОМПАНИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгалын зуучлагчийн нэр.................................
  20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
  (төгрөгөөр)
Салбар Мөрийн дугаар Нийт хөрөнгө Үүнээс: Зуучилсан даатгалын үнэлгээ Зуучилсан даатгалын хураамжийн орлого Зуучилсан даатгалын гэрээний тоо Даатгалын зуучлалын шимтгэлийн орлого Бусад орлого Нийт ажиллагчдын тоо
Мөнгөн хөрөнгө Хөрөнгө оруулалт Үндсэн хөрөнгө Хувь хүн Хуулийн этгээд Үүнд: хамрагдсан хувь хүний тоо
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Төв компани 1
2 Салбар-1 2
3 Салбар-2 3
4 ....................... 4
5 ....................... 5
Дүн (=мөр(1+2+..+5) 6
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар: (Маягтад дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг даатгалын зуучлагч компанийн салбар тус бүрээр нөхнө.)
1. Багана "5"-аас багана "10"-г нөхөхдөө МАЯГТ СЗХ04134-ийн маягт нөхөх зааврыг харна. 
2. Багана "11"-г нөхөхдөө "Бусад орлого" гэдгийг даатгалын зуучлалын шимтгэлийн орлогоос бусад орлого гэж ойлгоно.
3. Багана "12"-г нөхөхдөө "Нийт ажиллагчдын тоо" гэдэгт цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхлэлтийн аль нэг статуст хамрагдаж буй иргэнийг хэлнэ. Цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд сүүлийн долоо хоногт нэгээс дээш цагаар оролцсон бол ажиллагч гэж үзнэ.
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 34 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04137. ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧ КОМПАНИЙН ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгалын хохирол үнэлэгчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
  (төгрөгөөр)
Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Даатгалын хохирлын нийт үнэлгээ Даатгалын хохирлыг үнэлсэн тоо Даатгалын хохирол үнэлгээний орлого
 
А Б В 1 2 3
1. Сайн дурын даатгал 1.1.Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал 1
1.2   Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3.Хөрөнгийн даатгал 3
1.4.  Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5.Автотээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6.Ачааны даатгал 6
1.7.Барилга угсралтын даатгал 7
1.8.Газар тариалангийн даатгал 8
1.9.Мал амьтдын даатгал 9
1.10.Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11.Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12.Хариуцлагын даатгал 12
1.13.Санхүүгийн даатгал 13
1.14.Зээлийн даатгал 14
1.15.Итгэлцлийн даатгал 15
1.16.Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17.Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18.Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
1.19. Хугацаат амьдралын даатгал 19
1.20. Үүнээс: Ипотекийн даатгал 20
1.21. Насан туршийн даатгал 21
1.22. Үүнээс: Ипотекийн даатгал 22
1.23. Хуримтлалын даатгал 23
1.24. Тэтгэврийн даатгал 24
1.25. Эрүүл мэндийн даатгал 25
1.26. Аннуити даатгал 26
2. Албан журмын даатгал 2.1. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал 27
Дүн (=мөр(1+2+..+27) 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар:
1. Багана "1"-ийг нөхөхдөө "Даатгалын хохирлын нийт үнэлгээ" гэдэгт даатгагч болон даатгуулагчийн нэрийн өмнөөс даатгалын гэрээтэй холбоотой хохирлын нэхэмжлэлийн дагуу тогтоосон бодит хохирлын нийт дүнг ойлгоно.
2. Багана "2"-ыг нөхөхдөө "Даатгалын хохирлыг үнэлсэн тоо" гэдэгт даатгагч болон даатгуулагчийн нэрийн өмнөөс даатгалын гэрээтэй холбоотой хохирлын нэхэмжлэлийн дагуу даатгалын хохирлыг үнэлсэн тоог ойлгоно.
3. Багана "3"-ыг нөхөхдөө "Даатгалын хохирлын үнэлгээний орлого" гэдэгт даатгагч болон даатгуулагчийн нэрийн өмнөөс даатгалын гэрээтэй холбоотой хохирлын нэхэмжлэлийг хянан шалгах, бодит хохирлыг тогтоох, талуудын хооронд хэлэлцээ хийх чиг үүргийг бие даан хэрэгжүүлэх, ийнхүү хэрэгжүүлсний төлөө авсан хөлсийг ойлгоно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 35 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04138. ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧ КОМПАНИЙН ҮНЭЛСЭН ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛИЙН ТАЙЛАН
 
Даатгалын хохирол үнэлэгчийн нэр............................... 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
  (төгрөгөөр)
Даатгалын зүйл Хэмжих нэгж Мөрийн дугаар Даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгалын зүйлийн тоо
 
А Б В Г 1
1 Хүний амь нас, эрүүл мэнд хүн 1
2 Байшин барилга ш 2
3 Тоног төхөөрөмж ш 3
4 Бараа материал ш 4
5 Автотээврийн хэрэгсэл ш 5
6 Ачаа тн 6
7 Газар тариалан га 7
8 Мал, амьтад толгой 8
9 Агаарын хөлөг ш 9
10 Мөнгөн хөрөнгө төгрөг 10
11 Бусад 11
ДҮН 12
 
 
Маягт нөхөх заавар: (Маягтад дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн үнэлсэндаатгалын зүйл тус бүрээр нөхнө.)
 
1. "Хүний амь нас, эрүүл мэнд" -  Амь нас, эрүүл мэндийн даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан хүний тоог хэлнэ.
2. "Байшин барилга" - Байшин барилгын даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн тоог хэлнэ.
3. "Тоног төхөөрөмж" - Тоног төхөөрөмжийн даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан тоог хэлнэ.
4. "Бараа материал" - Бараа материалын даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан материалын тоог хэлнэ. 
5. "Автотээврийн хэрэгсэл" - Автотээврийн хэрэгсэлийн даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан тоог хэлнэ. 
6. "Ачаа" - Ачааны даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан тонн ачааг хэлнэ.
7. "Газар тариалан" - Газар тариалангийн даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан га газрыг хэлнэ.
8. "Мал, амьтад" -  Мал, амьтадын даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан толгой малыг хэлнэ.
9. "Агаарын хөлөг" - Агаарын хөлгийн даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан тоог хэлнэ.
10. "Мөнгөн хөрөнгө" - Мөнгөн хөрөнгийн даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан төгрөгийн хэмжээг хэлнэ.
11. "Бусад" - Даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн даатгагдсан төмөр замын тээврийн хэрэгсэл, усан замын тээврийн хэрэгсэл, хувьцаа гэх мэтийг хэлнэ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын36 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04139. ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧ КОМПАНИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
 
Даатгалын хохирол үнэлэгчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
Салбар Мөр/
дугаар Нийт хөрөнгө Үүнээс: Даатгалын хохирлын нийт үнэлгээ Даатгалын хохирол үнэлгээний тоо Даатгалын хохирол үнэлгээний орлого Бусад орлого Нийт ажиллагчдын тоо Үүнээс: Даатгалын хохирол үнэлгээний шалгалтад тэнцсэн ажиллагчдын тоо Үүнээс: Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрөлтэй  ажиллагчдын тоо
Мөнгөн хөрөнгө Хөрөнгө оруулалт Үндсэн хөрөнгө
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Төв компани 1
2 Салбар-1 2
3 Салбар-2 3
Дүн (=мөр(1+2+..) 4
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар: (Маягтад дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн салбар тус бүрээр нөхнө.)
1. Багана "5"-аас "7"-г нөхөхдөө МАЯГТ СЗХ04134-ийн маягт нөхөх зааврыг харна.  
2. Багана "8"-ыг нөхөхдөө "Бусад орлого" гэдэгт даатгалын хохирлын үнэлгээний орлогоос бусад орлогыг ойлгоно.
3. Багана "9"-ийг нөхөхдөө "Нийт ажиллагчдын тоо" гэдэгт цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхлэлтийн аль нэг статуст хамрагдаж буй иргэнийг ойлгоно. Цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд сүүлийн долоо хоногт нэгээс дээш цагаар оролцсон бол ажиллагч гэж үзнэ. 
4. Багана "10"-ыг нөхөхдөө"Даатгалын хохирол үнэлэгчийн шалгалтад тэнцсэн ажиллагчдын тоо" гэдэгт даатгалын хохирол үнэлгээ хийх чиглэлээр Хороо, холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж шалгалтад тэнцсэн ажиллагчдын тоог хэлнэ.
5. Багана "11"-ийг нөхөхдөө "Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрөлтэй  ажиллагчдын тоо" гэдэгт хөрөнгийн үнэлгээ хийх чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл авсан ажиллагчдын тоог ойлгоно.
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын37 дугаар хавсралт
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04140. ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
 
Даатгагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
  (төгрөгөөр)
Даатгалын хэлбэр Мөрийн дугаар Даатгалын үнэлгээ Даатгалын хураамжийн орлого Даатгалын нөхөн төлбөр Даатгалын гэрээний тоо /тоогоор/ Нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо  /тоогоор/
хувь хүн хуулийн этгээд Үүнээс: хамрагдсан даатгалын зүйлийн тоо хувь хүн хуулийн этгээд Үүнээс: Олгосон хувь хүн
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Ердийн даатгал 1.1 Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал 1
1.2 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3. Хөрөнгийн даатгал 3
1.4 Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6. Ачааны даатгал 6
1.7. Барилга угсралтын даатгал 7
1.8. Газар тариалангийн даатгал 8
1.9. Мал амтдын даатгал 9
1.10. Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11.Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12. Хариуцлагын даатгал 12
1.13. Санхүүгийн даатгал 13
1.14.Зээлийн даатгал 14
1.15.Итгэлцлийн даатгал 15
1.16.Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
 
 
 
 
 
 
 
1.17.Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18.Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
1.19.Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал 19
 Урт хугацааны даатгал 2.1 Хугацаат амьдралын даатгал 20
2.2Үүнээс: Ипотекийн даатгал 21
2.3 Насан туршийн даатгал 22
2.4Үүнээс: Ипотекийн даатгал 23
2.5 Хуримтлалын даатгал 24
2.6 Тэтгэврийн даатгал 25
2.7 Эрүүл мэндийн даатгал 26
2.8 Аннуити даатгал 27
  Дүн 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын38 дугаар хавсралт
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04141. ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧ КОМПАНИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
 
Даатгалын зуучлагчийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
Даатгалын зуучлагчийн салбарын нэр.............................................
  (төгрөгөөр)
Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Зуучилсан даатгалын үнэлгээ Зуучилсан даатгалын хураамжийн орлого Зуучилсан даатгалын гэрээний тоо Даатгалын зуучлалын шимтгэлийн орлого
Хувь хүн Хуулийн этгээд Үүнд: хамрагдсан хувь хүний тоо
А Б В 1 2 3 4 5 6
 
 
1. Сайн дурын даатгал 1.1.Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал 1
1.2. Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3.Хөрөнгийн даатгал 3
1.4. Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5.Автотээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6.Ачааны даатгал 6
1.7.Барилга угсралтын даатгал 7
1.8.Газар тариалангийн даатгал 8
1.9.Мал амьтдын даатгал 9
1.10.Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11.Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12.Хариуцлагын даатгал 12
1.13.Санхүүгийн даатгал 13
1.14.Зээлийн даатгал 14
1.15.Итгэлцлийн даатгал 15
1.16.Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17.Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18.Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
 
 
 
 
 
1.19. Хугацаат амьдралын даатгал 19
1.20.      Үүнээс: Ипотекийн даатгал 20
1.21. Насан туршийн даатгал 21
1.22.      Үүнээс: Ипотекийн даатгал 22
1.23. Хуримтлалын даатгал 23
1.24. Тэтгэврийн даатгал 24
1.25. Эрүүл мэндийн даатгал 25
1.26. Аннуити даатгал 26
2. Албан журмын даатгал 2.1. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал 27
Дүн (=мөр(1+2+..+27) 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн
 оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 39 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04142. ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧ КОМПАНИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Даатгалын хохирол үнэлэгчийн нэр.................... 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
Даатгалын хохирол үнэлэгчийн салбарын нэр.............................................
  (төгрөгөөр)
Салбар Мөрийн дугаар Даатгалын хохирлын нийт үнэлгээ Даатгалын хохирол үнэлгээний тоо Даатгалын хохирол үнэлгээний орлого
 
А Б В 1 2 3
1. Сайн дурын даатгал 1.1.Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал 1
1.2.Үүнээс: Ипотекийн даатгал 2
1.3.Хөрөнгийн даатгал 3
1.4.  Үүнээс: Ипотекийн даатгал 4
1.5.Автотээврийн хэрэгслийн даатгал 5
1.6.Ачааны даатгал 6
1.7.Барилга угсралтын даатгал 7
1.8.Газар тариалангийн даатгал 8
1.9.Мал амьтдын даатгал 9
1.10.Агаарын хөлгийн даатгал 10
1.11.Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал 11
1.12.Хариуцлагын даатгал 12
1.13.Санхүүгийн даатгал 13
1.14.Зээлийн даатгал 14
1.15.Итгэлцлийн даатгал 15
1.16.Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал 16
1.17.Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 17
1.18.Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал 18
1.19. Хугацаат амьдралын даатгал 19
1.20. Үүнээс: Ипотекийн даатгал 20
1.21. Насан туршийн даатгал 21
1.22. Үүнээс: Ипотекийн даатгал 22
1.23. Хуримтлалын даатгал 23
1.24. Тэтгэврийн даатгал 24
1.25. Эрүүл мэндийн даатгал 25
1.26. Аннуити даатгал 26
2. Албан журмын даатгал 2.1. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал 27
Дүн (=мөр(1+2+..+27) 28
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт нөхөх заавар: (Маягтад дурдсан үзүүлэлт тус бүрийг даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн салбар тус бүрээр нөхнө.)
1. Багана "5"-аас "7"-г нөхөхдөө МАЯГТ СЗХ04134-ийн маягт нөхөх зааврыг харна. 
2. Багана "4"-ийг нөхөхдөө "Бусад орлого" гэдэгт даатгалын хохирлын үнэлгээний орлогоос бусад орлогыг ойлгоно.
3. Багана "5"-ийг нөхөхдөө "Нийт ажиллагчдын тоо" гэдэгт цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхлэлтийн аль нэг статуст хамрагдаж буй иргэнийг ойлгоно. Цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд сүүлийн долоо хоногт нэгээс дээш цагаар оролцсон бол ажиллагч гэж үзнэ.
4. Багана "6"-г нөхөхдөө"Даатгалын хохирол үнэлэгчийн шалгалтад тэнцсэн ажиллагчдын тоо" гэдэгт даатгалын хохирол үнэлгээ хийх чиглэлээр Хороо, холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж шалгалтад тэнцсэн ажиллагчдын тоог хэлнэ.
5. Багана "7"-г нөхөхдөө"Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрөлтэй  ажиллагчдын тоо" гэдэгт хөрөнгийн үнэлгээ хийх чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл авсан ажиллагчдын тоог ойлгоно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 40 дүгээр хавсралт
 
 
Даатгалын компанийн нэр...................................... 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
 
 МАЯГТ СЗХ04201.ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН
Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Тухайн сарын мэдээ 
А Б В 1
1 Нийт хөрөнгийн дүн /төгрөгөөр/
2 Нийт өр төлбөрийн дүн /төгрөгөөр/
3 Даатгалын нөөц сан /төгрөгөөр/
4 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан
5 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан
6 Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан
7 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц /төгрөгөөр/
8 Даатгалын нийт үнэлгээ /төгрөгөөр/
9 Давхар даатгалд шилжүүлсэн даатгалын үнэлгээ /төгрөгөөр/
10 Даатгалын нийт хураамж /төгрөгөөр/
11 Үүнээс: Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын хураамж /төгрөгөөр/
12 Давхар даатгалд төлсөн хураамж /төгрөгөөр/
13 Олгосон нийт нөхөн төлбөр /төгрөгөөр/
14 Үүнээс: Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын нөхөн төлбөр /төгрөгөөр/
15 Давхар даатгалаар төлүүлсэн нөхөн төлбөр /төгрөгөөр/
16 Байгуулсан даатгалын гэрээний тоо
17 Үүнээс: Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний тоо
18 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд хамрагдсан даатгуулагчийн тоо
19 Байгуулсан давхар даатгалын гэрээний тоо
20 Даатгалын нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо
21 Үүнээс: Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо
22 Хамгийн өндөр дүнтэй даатгалын гэрээний мэдээлэл:
23 Даатгуулагч
24 Даатгалын зүйл
25 Даатгалын үнэлгээ /төгрөгөөр/
26 Даатгалын хураамж /төгрөгөөр/
27 Хамгийн их дүнтэй нөхөн төлбөрийн мэдээлэл:
28 Даатгуулагч
29 Даатгалын зүйл
30 Даатгалын нөхөн төлбөр /төгрөгөөр/
31 Төлбөрийн чадварын зохистой харьцаа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 41 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 МАЯГТ СЗХ04202. ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН
Даатгалын зуучлагч компанийн нэр............................................. 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Тухайн сарын мэдээ 
А Б В 1
1 Нийт хөрөнгийн дүн /төгрөгөөр/
2 Нийт өр төлбөрийн дүн /төгрөгөөр/
3 Зуучилсан даатгалын үнэлгээ /төгрөгөөр/
4 Зуучилсан даатгалын нийт хураамж /төгрөгөөр/
5 Үүнээс: давхар даатгалд зуучилсан даатгалын үнэлгээний дүн /төгрөгөөр/
6 Нийт зуучилсан даатгалын гэрээний тоо
7 Үүнээс: Хувь хүн
8 Хуулийн этгээд
9 Давхар даатгалд зуучилсан даатгалын гэрээний тоо
10 Даатгалын зуучлалын шимтгэлийн орлого /төгрөгөөр/
11 Үүнээс: Давхар даатгалын зуучлалын шимтгэлийн орлого
12 Хамгийн өндөр дүнтэй зуучилсан даатгалын гэрээний мэдээлэл /даатгуулагч, даатгагч, даатгалын зүйл/
13 Хамгийн өндөр дүнтэй зуучилсан даатгалын гэрээний үнэлгээ /төгрөгөөр/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 42 дугаар хавсралт
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04203.ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
 ТОВЧ ТАЙЛАН
Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн нэр......................................... 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
 
Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Тухайн сарын мэдээ 
А Б В 1
1 Нийт хөрөнгийн дүн /төгрөгөөр/
2 Нийт өр төлбөрийн дүн /төгрөгөөр/
3 Даатгалын хохирлын нийт үнэлгээ /төгрөгөөр/
4 Үүнээс: Хүний амь нас, эрүүл мэнд
5 Автотээврийн хэрэгсэл
6 Байшин барилга
7 Даатгалын хохирол үнэлгээний тоо
8 Үүнээс: Хүний амь нас, эрүүл мэнд
9 Автотээврийн хэрэгсэл
10 Байшин барилга
11 Даатгалын хохирлын бус үнэлгээний тоо
12 Даатгалын хохирлын үнэлгээний орлого /төгрөгөөр/
13 Даатгалын хохирлын бус үнэлгээний үнэлгээний орлого /төгрөгөөр/
14 Хамгийн өндөр дүнтэй даатгалын хохирлын үнэлгээ /төгрөгөөр/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 43 дугаар хавсралт
 
 
 
 
МАЯГТ СЗХ04143. ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Даатгалын төлөөлөгчийн нэр.................... 20...оны ... сарын ...-ны өдөр
Даатгалын төлөөлөгчийн ажилладаг салбар.............................................
 
 
Огноо Даатгалын гэрээ хийсэн байгууллага Даатгалын гэрээний үнэлгээ Даатгалын хураамжийн орлого Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн ХХОАТ-ын дүн Олговол зохих шимтгэлийн дүн
1
2
3
 
 
Нийт дүн
 
“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн 
оролцогчоостайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах 
заавар”-ын 44 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
ДААТГАЛЫН КОМПАНИД МӨРДӨХ ДАНСНЫ ЖАГСААЛТ
 
Толгой данс, нэр Ерөнхий данс Ерөнхий дансны нэр Дэд данс Дэд дансны нэр
10
Касс 1010 Бэлэн мөнгө /төгрөг/ 101001 Касс төгрөг
1020 Бэлэн мөнгө /валют/ 102001 Касс валют
1030 Замд яваа мөнгө 103001 Замд яваа мөнгө
11
Харилцах, хадгаламж /3 сар хүртлэх хугацаатай/ 1110 Дотоодын банкин дахь харилцах /төгрөг/ 111001 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Хаан банк
111002 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Голомт банк
111003 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Худалдаа хөгжлийн банк
111004 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Төрийн банк
111005 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Хас банк
111006 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Улаанбаатар хотын банк
111007 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Капитал банк
111008 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
111009 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Капитрон банк
111010 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Ариг банк
111011 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Кредит банк
111012 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Тээвэр Хөгжлийн банк
111013 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Чингисхаан банк
111014 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-Богд банк
111015 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-...
111016 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-...
111017 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-...
111018 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-...
111019 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-...
111020 Дотоодын банкин дахь харилцах төгрөг-...
1111 Дотоодын банкин дахь харилцах /валют/ 111101 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Хаан банк
111102 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Голомт банк
111103 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Худалдаа хөгжлийн банк 
111104 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Төрийн банк 
111105 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Хас банк 
111106 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Улаанбаатар хотын банк 
111107 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Капитал банк 
111108 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
111109 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Капитрон банк 
111110 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Ариг банк
111111 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Кредит банк 
111112 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Тээвэр Хөгжлийн банк
111113 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Чингисхаан банк
111114 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-Богд банк
111115 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-...
111116 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-...
111117 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-...
111118 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-...
111119 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-...
111120 Дотоодын банкин дахь харилцах валют-…
1112 Гадаадын банкин дахь харилцах 111201 Гадаадын банкин дахь харилцах -...
111202 Гадаадын банкин дахь харилцах -...
111203 Гадаадын банкин дахь харилцах -...
111204 Гадаадын банкин дахь харилцах -...
1120 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж /төгрөг/ 112001 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Хаан банк
112002 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Голомт банк
112003 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Худалдаа хөгжлийн банк 
112004 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Төрийн банк 
112005 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Хас банк
112006 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Улаанбаатар хотын банк 
112007 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Капитал банк 
112008 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
112009 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Капитрон банк 
112010 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Ариг банк
112011 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Кредит банк 
112012 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Тээвэр Хөгжлийн банк
112013 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Чингисхаан банк 
112014 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-Богд банк 
112015 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-...
112016 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-...
112017 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-…
112018 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-...
112019 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-...
112020 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж төгрөг-...
1121 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж /валют/ 112101 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Хаан банк
112102 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Голомт банк
112103 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Худалдаа хөгжлийн банк 
112104 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Төрийн банк 
112105 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Хас банк
112106 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Улаанбаатар хотын банк
112107 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Капитал банк
112108 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
112109 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Капитрон банк 
112110 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Ариг банк
112111 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Кредит банк 
112112 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Тээвэр Хөгжлийн банк
112113 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Чингисхаан банк
112114 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-Богд банк
112115 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-...
112116 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-...
112117 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-...
112118 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-…
112119 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-...
112120 Дотоодын банкин дахь хугацаагүй хадгаламж валют-...
1130 Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 3 сараас бага хугацаатай хөрөнгө /төгрөг/ 113001 Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 3 сараас бага хугацаатай хөрөнгө /төгрөг/
1131 Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 3 сараас бага хугацаатай хөрөнгө /валют/ 113101 Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 3 сараас бага хугацаатай хөрөнгө /валют/
1132 Гадаадын санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 3 сараас бага хугацаатай хөрөнгө 113201 Гадаадын санхүүгийн байгууллагад-...
113202 Гадаадын санхүүгийн байгууллагад-...
113203 Гадаадын санхүүгийн байгууллагад-...
113204 Гадаадын санхүүгийн байгууллагад-...
1140 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат /төгрөг/ 114001 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Хаан банк
114002 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Голомт банк
114003 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Худалдаа хөгжлийн банк 
114004 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Төрийн банк
114005 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Хас банк
114006 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Улаанбаатар хотын банк 
114007 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Капитал банк 
114008 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
114009 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Капитрон банк 
114010 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Ариг банк
114011 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Кредит банк 
114012 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Тээвэр Хөгжлийн банк
114013 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Чингисхаан банк 
114014 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Богд банк
114015 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
114016 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
114017 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
114018 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
114019 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
114020 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
1141 Дотоодын банкин дахь  хадгаламж, 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат /валют/ 114101 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Хаан банк
114102 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Голомт банк
114103 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Худалдаа хөгжлийн банк 
114104 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Төрийн банк 
114105 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Хас банк
114106 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Улаанбаатар хотын банк 
114107 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Капитал банк 
114108 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
114109 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Капитрон банк 
114110 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Ариг банк
114111 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Кредит банк 
114112 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Тээвэр Хөгжлийн банк
114113 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Чингисхаан банк 
114114 Дотоодын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Богд банк
114115 Дотоодын банкин дахь  3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
114116 Дотоодын банкин дахь  3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
114117 Дотоодын банкин дахь  3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
114118 Дотоодын банкин дахь  3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
114119 Дотоодын банкин дахь  3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
114120 Дотоодын банкин дахь  3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
1142 Гадаадын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат 114201 Гадаадын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат-...
114202 Гадаадын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат-...
114203 Гадаадын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат-...
114204 Гадаадын банкин дахь 3 сар хүртлэх хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат-...
1150 3 сар хүртэл хугацаатай Үнэт цаас /төгрөг/ 115001 Засгийн газрын үнэт цаас
115002 Төв банкны үнэт цаас
1151 3 сар хүртэл хугацаатай Үнэт цаас /валют/ 115101 Засгийн газрын үнэт цаас
115102 Төв банкны үнэт цаас
1160 Дотоодын банкинд байршуулсан 3 сар хүртлэх хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хүү, хямдруулалтын авлага /төгрөг/ 116001 Дотоодын банкинд байршуулсан 3 сар хүртлэх хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хүү, төгрөг
116002 Дотоодын банкинд байршуулсан 3 сар хүртлэх хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хямдруулалтын авлага, төгрөг
1161 Дотоодын банкинд байршуулсан 3 сар хүртлэх хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хүү, хямдруулалтын авлага /валют/ 116101 Дотоодын банкинд байршуулсан 3 сар хүртлэх хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хүү, валют
116102 Дотоодын банкинд байршуулсан 3 сар хүртлэх хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хямдруулалтын авлага, валют
1162 Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сар хүртлэх хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хүү, хямдруулалтын авлага 116201 Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сар хүртлэх хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хүү, -...
116202 Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сар хүртлэх хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хямдруулалтын авлага-…
1170 Үнэт цаасанд хуримтлуулж тооцсон хүү /төгрөг/ 117001 Засгийн газрын үнэт цаасанд хуримтлуулж тооцсон хүү, төгрөг
117002 Төв банкны үнэт цаасанд хуримтлуулж тооцсон хүү, төгрөг
117003 Засгийн газрын үнэт цаасны хуримтлуулалтын авлага
117004 Төв банкны үнэт цаасны хуримтлуулалтын авлага
1171 Үнэт цаасанд хуримтлуулж тооцсон хүү /валют/ 117101 Засгийн газрын үнэт цаасанд хуримтлуулж тооцсон хүү валют
117102 Төв банкны үнэт цаасанд хуримтлуулж тооцсон хүү валют
117103 Засгийн газрын үнэт цаасны хуримтлуулалтын авлага
117104 Төв банкны үнэт цаасны хуримтлуулалтын авлага
12
Авлага 1210 Даатгалын хураамжийн авлага 121001 Даатгалын хураамжийн авлага Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
121002 Даатгалын хураамжийн авлага Хөрөнгийн даатгал
121003 Даатгалын хураамжийн авлага Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
121004 Даатгалын хураамжийн авлага Ачааны даатгал
121005 Даатгалын хураамжийн авлага Барилга угсралтын даатгал
121006 Даатгалын хураамжийн авлага Газар тариалангийн даатгал
121007 Даатгалын хураамжийн авлага Мал амьтдын даатгал
121008 Даатгалын хураамжийн авлага Агаарын хөлгийн даатгал
121009 Даатгалын хураамжийн авлага Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
121010 Даатгалын хураамжийн авлага Хариуцлагын даатгал
121011 Даатгалын хураамжийн авлага Санхүүгийн даатгал
121012 Даатгалын хураамжийн авлага Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
121013 Даатгалын хураамжийн авлага Зээлийн даатгал
121014 Даатгалын хураамжийн авлага Итгэлцлийн даатгал
121015 Даатгалын хураамжийн авлага Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
121016 Даатгалын хураамжийн авлага Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
121017 Даатгалын хураамжийн авлага Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
121018 Даатгалын хураамжийн авлага ....................................................
121019 Даатгалын хураамжийн авлага ....................................................
121020 Даатгалын хураамжийн авлага ....................................................
1219 Даатгалын хураамжийн авлагын эрсдэлийн сан 121901 Даатгалын хураамжийн авлагын эрсдэлийн сан
1220 Буруутай этгээдээс авах авлага 122001 Буруутай этгээдээс авах авлага Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
122002 Буруутай этгээдээс авах авлага Хөрөнгийн даатгал
122003 Буруутай этгээдээс авах авлага Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
122004 Буруутай этгээдээс авах авлага Ачааны даатгал
122005 Буруутай этгээдээс авах авлага Барилга угсралтын даатгал
122006 Буруутай этгээдээс авах авлага Газар тариалангийн даатгал
122007 Буруутай этгээдээс авах авлага Мал амьтдын даатгал
122008 Буруутай этгээдээс авах авлага Агаарын хөлгийн даатгал
122009 Буруутай этгээдээс авах авлага Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
122010 Буруутай этгээдээс авах авлага Хариуцлагын даатгал
122011 Буруутай этгээдээс авах авлага Санхүүгийн даатгал
122012 Буруутай этгээдээс авах авлага Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
122013 Буруутай этгээдээс авах авлага Зээлийн даатгал
122014 Буруутай этгээдээс авах авлага Итгэлцлийн даатгал
122015 Буруутай этгээдээс авах авлага Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
122016 Буруутай этгээдээс авах авлага Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
122017 Буруутай этгээдээс авах авлага Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
122018 Буруутай этгээдээс авах авлага ....................................................
122019 Буруутай этгээдээс авах авлага ....................................................
122020 Буруутай этгээдээс авах авлага ....................................................
1229 Буруутай этгээдээс авах авлагын эрсдэлийн сан 122901 Буруутай этгээдээс авах авлагын эрсдэлийн сан
1230 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага 123001 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
123002 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Хөрөнгийн даатгал
123003 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
123004 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Ачааны даатгал
123005 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Барилга угсралтын даатгал
123006 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Газар тариалангийн даатгал
123007 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Мал амьтдын даатгал
123008 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Агаарын хөлгийн даатгал
123009 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
123010 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Хариуцлагын даатгал
123011 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Санхүүгийн даатгал
123012 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
123013 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Зээлийн даатгал
123014 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Итгэлцлийн даатгал
123015 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
123016 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
123017 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
123018 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага .........................................
123019 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага .........................................
123020 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлага .........................................
1239 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлагын эрсдэлийн сан 123901 Давхар даатгагчаас авах нөхөн төлбөрийн авлагын эрсдэлийн сан
1240 Давхар даатгагчаас авах хураамжийн авлага 124001 Давхар даатгагчаас авах хураамж Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
124002 Давхар даатгагчаас авах хураамж Хөрөнгийн даатгал
124003 Давхар даатгагчаас авах хураамж Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
124004 Давхар даатгагчаас авах хураамж Ачааны даатгал
124005 Давхар даатгагчаас авах хураамж Барилга угсралтын даатгал
124006 Давхар даатгагчаас авах хураамж Газар тариалангийн даатгал
124007 Давхар даатгагчаас авах хураамж Мал амьтдын даатгал
124008 Давхар даатгагчаас авах хураамж Агаарын хөлгийн даатгал
124009 Давхар даатгагчаас авах хураамж Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
124010 Давхар даатгагчаас авах хураамж Хариуцлагын даатгал
124011 Давхар даатгагчаас авах хураамж Санхүүгийн даатгал
124012 Давхар даатгагчаас авах хураамж Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
124013 Давхар даатгагчаас авах хураамж Зээлийн даатгал
124014 Давхар даатгагчаас авах хураамж Итгэлцлийн даатгал
124015 Давхар даатгагчаас авах хураамж Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
124016 Давхар даатгагчаас авах хураамж Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
124017 Давхар даатгагчаас авах хураамж Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
124018 Давхар даатгагчаас авах хураамж .........................................
124019 Давхар даатгагчаас авах хураамж .........................................
124020 Давхар даатгагчаас авах хураамж .........................................
1249 Давхар даатгагчаас авах хураамжийн авлагын эрсдэлийн сан 124901 Давхар даатгагчаас авах хураамжийн авлагын эрсдэлийн сан
1250 Давхар даатгагчаас авах шимтгэлийн авлага 125001 Fronting
125002 Facultative
125003 Treaty
125004 No claim bonus 
1259 Давхар даатгагчаас авах шимтгэлийн эрсдэлийн сан 125901 Давхар даатгагчаас авах шимтгэлийн эрсдэлийн сан
1260
Бусад санхүүгийн хөрөнгө 1260 Бусад авлага 126001 Байгууллага дотоод авлага
126002 Байгууллага гадаад авлага
126003 Иргэнээс авах авлага
126004 Ажилчдаас авах авлага
126005 Түрээсийн авлага
126006 Төлөөлөгч, зуучлагчаас авах авлага
126007 Фактороос авах авлага
126008 Гаалийн байгууллагаас авах авлага
126009 Тендерийн баталгаа байршуулсны авлага
126010 Санхүүгийн түрээсийн авлага
126011 Даатгалын баталгааны авлага
126012 Ногдол ашгийн авлага
126013 Зээлийн авлага
126014 Бусад
1269 Бусад авлагын эрсдэлийн сан 126901 Бусад авлагын эрсдэлийн сан
1270
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 1270 Татварын авлага 127001 ААНОАТ-ын авлага
127002 ХХОАТ-ын авлага
127003 НӨАТ-ын авлага
127004 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын авлага
127005 Тээврийн хэрэгслийн албан татварын авлага
127006 Бусад
1280 НДШ-ийн авлага 128001 НДШ-ийн авлага
1290 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 129001 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө
1310
Банк санхүүгийн байгууллад байршуулсан хөрөнгө оруулалт 1310 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат /төгрөг/ 131001 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Хаан банк
131002 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Голомт банк
131003 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Худалдаа хөгжлийн банк 
131004 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Төрийн банк
131005 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Хас банк
131006 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Улаанбаатар хотын банк
131007 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Капитал банк
131008 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
131009 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Капитрон банк
131010 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Ариг банк
131011 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Кредит банк 
131012 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Тээвэр Хөгжлийн банк
131013 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Чингисхаан банк
131014 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-Богд банк
131015 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
131016 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
131017 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
131018 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
131019 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
131020 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат төгрөг-...
1311 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат /валют/ 131101 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют - Хаан банк
131102 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Голомт банк
131103 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Худалдаа хөгжлийн банк 
131104 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Төрийн банк
131105 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Хас банк
131106 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Улаанбаатар хотын банк
131107 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Капитал банк
131108 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
131109 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат-Капитрон банк
131110 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Ариг банк
131111 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Кредит банк 
131112 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Тээвэр Хөгжлийн банк
131113 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Чингисхаан банк
131114 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-Богд банк
131115 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
131116 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
131117 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
131118 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
131119 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
131120 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат валют-...
1312 Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат 131201 Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат- ........................................................................
131202 Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат- ........................................................................
131203 Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат- ........................................................................
131204 Гадаадын банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат- ........................................................................
1313 Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хөрөнгө оруулалт 131301 Санхүүгийн байгууллагад байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хөрөнгө оруулалт
1317 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал, хямдруулалт 131701 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Хаан банк
131702 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Голомт банк
131703 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Худалдаа хөгжлийн банк 
131704 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Төрийн банк
131705 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Хас банк
131706 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Улаанбаатар хотын банк
131707 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Капитал банк
131708 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
131709 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Капитрон банк 
131710 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Ариг банк
131711 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Кредит банк 
131712 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Тээвэр Хөгжлийн банк
131713 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Чингисхаан банк
131714 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -Богд банк
131715 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -...
131716 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -...
131717 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хүү-...
131718 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -...
131719 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -...
131720 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хөнгөлөлт, урамшуулал -...
131721 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Хаан банк
131722 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Голомт банк
131723 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Худалдаа хөгжлийн банк
131724 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Төрийн банк
131725 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Хас банк
131726 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Улаанбаатар хотын банк
131727 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Капитал банк\
131728 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
131729 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Капитрон банк
131730 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Ариг банк
131731 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Кредит банк
131732 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Тээвэр Хөгжлийн банк
131733 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Чингисхаан банк
131734 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-Богд банк
131735 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-...
131736 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-...
131737 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-...
131738 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-...
131739 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-...
131740 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хямдруулалт-...
1318 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага /төгрөг/ 131801 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Хаан банк
131802 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Голомт банк
131803 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Худалдаа хөгжлийн банк
131804 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага-Төрийн банк 
131805 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Хас банк
131806 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Улаанбаатар хотын банк
131807 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага-Капитал банк
131808 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
131809 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Капитрон банк
131810 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага-Ариг банк
131811 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Кредит банк
131812 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Тээвэр Хөгжлийн банк
131813 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага-Чингисхаан банк
131814 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-Богд банк
131815 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-...
131816 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-...
131817 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-...
131818 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-...
131819 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-...
131820 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага төгрөг-...
  1319 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага /валют/ 131901 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Хаан банк
  131902 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Голомт банк
  131903 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Худалдаа хөгжлийн банк
  131904 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага-Төрийн банк 
  131905 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Хас банк
  131906 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Улаанбаатар хотын банк
  131907 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага-Капитал банк
  131908 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
  131909 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Капитрон банк
  131910 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Ариг банк
  131911 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Кредит банк
  131912 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Тээвэр Хөгжлийн банк
  131913 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага-Чингисхаан банк
  131914 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-Богд банк
  131915 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-...
  131916 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-...
  131917 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-...
  131918 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-...
  131919 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-...
  131920 Банкинд байршуулсан 3 сараас дээш хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификат, хүүний авлага валют-...
1320
Үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт 1320 Хугацааны эцэс хүртэл эзэмших үнэт цаас /Дотоод/  132001 Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл
132002 Төв банкны үнэт цаас
132003 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
132004 Орон нутгийн гаргасан өрийн бичиг
132005 Компанийн бонд
132006 Вексель
132007 Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/
132008 Бусад
1321 Борлуулахад бэлэн үнэт цаас /Дотоод/  132101 Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл
132102 Төв банкны үнэт цаас
132103 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
132104 Орон нутгийн гаргасан өрийн бичиг
132105 Компанийн бонд
132106 ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа
132107 ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа
132108 Вексель
132109 Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/
132110 Бусад
1322 Арилжааны үнэт цаас 132201 Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл
132202 Төв банкны үнэт цаас
132203 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
132204 Орон нутгийн гаргасан өрийн бичиг
132205 Компанийн бонд
132206 ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа
132207 ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа
132208 Вексель
132209 Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/
132210 Бусад
1323 Зээл ба авлага гэж ангилсан үнэт цаас 132301 Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл
132302 Төв банкны үнэт цаас
132303 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
132304 Орон нутгийн гаргасан өрийн бичиг
132305 Компанийн бонд
132306 ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа
132307 ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа
132308 Вексель
132309 Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/
132310 Бусад
1326 Үнэт цаасны урамшуулал 132601 Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл
132602 Төв банкны үнэт цаас
132603 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
132604 Орон нутгийн гаргасан өрийн бичиг
132605 Компанийн бонд
132606 ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа
132607 ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа
132608 Вексель
132609 Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/
132610 Бусад
1327 Үнэт цаасны хөнгөлөлт, хасагдуулга, хямдруулалт 132701 Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл
132702 Төв банкны үнэт цаас
132703 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
132704 Орон нутгийн гаргасан өрийн бичиг
132705 Компанийн бонд
132706 ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа
132707 ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа
132708 Вексель
132709 Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/
132710 Бусад
1328 Үнэт цаасны хуримтлуулж тооцсон авлага 132801 Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл
132802 Төв банкны үнэт цаас
132803 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
132804 Орон нутгийн  гаргасан өрийн бичиг
132805 Компанийн бонд
132806 ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа
132807 ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа
132808 Вексель
132809 Хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас /нэгж эрх/
132810 Бусад
1329 Үнэт цаасны дахин үнэлгээний эрсдэлийн сан 132901 Үнэт цаасны дахин үнэлгээний эрсдэлийн сан
1330
Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт 1330 Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 133001 Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
1331 Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 133101 Хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
1332 Хамтын хяналттай компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 133201 Хамтын хяналттай компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
1339 Хараат, хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийн сан 133901 Хараат, хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийн сан
1350
 Үнэт металл, Дериватив 1350 Үнэт металл, Дериватив /Дотоод/ 135001 Үнэт металл
135002 Форвард хэлцэл 
135003 Фьючерс хэлцэл 
135004 Гадаад валют, үнэт металлын своп хэлцэл 
135005 Опшин хэлцэл
1351 Үнэт металл, Дериватив /Гадаад/ 135101 Үнэт металл
135102 Форвард хэлцэл 
135103 Фьючерс хэлцэл 
135104 Гадаад валют, үнэт металлын своп хэлцэл 
135105 Опшин хэлцэл
14
Бараа материал 1410 Бичиг хэргийн материал 141001 Гэрээт баталгаа
141002 Даатгалын маягт
141003 Санхүүгийн маягт
141004 Бичгийн хэрэгсэл
141005 Принтерийн хор
141006 Бусад 
1420 Хангамжийн материал 142001 Цэвэрлэгээний материал
142002 Хөдөлмөр хамгааллын материал
142003 Аж ахуйн материал
142004 Ном сэтгүүл
142005 Бусад 
1430 Түлш шатахуун 143001 Түлш шатахуун
143002 Шатах тослох материал
1440 Сэлбэг хэрэгсэл 144001 Авто машин
144002 Компьютер тоног төхөөрөмж
144003 Бусад
1450 Сурталчилгааны материал 145001 Хэвлэмэл материал
145002 Бусад 
15
Урьдчилж 
төлсөн зардал, тооцоо 1510 Урьдчилж төлсөн тооцоо 151001 Томилолтын урьдчилгаа 
151002 Дараа тайлан урьдчилгаа
151003 Цалингийн урьдчилгаа
151004 Шатахууны картын төлбөр 
151005 Бусад
1520 Урьдчилж төлсөн зардал 152001 Түрээсийн урьдчилгааны зардал
152002 Маркетингийн зардал
152003 Ашиглалтын зардал
152004 Даатгалын хураамжийн зардал
152005 Сургалт, мэргэжлийн үйлчилгээний зардал
152006 Засвар, үйлчилгээний зардал
152007 Бусад
16
Өмчлөх бусад хөрөнгө 1610 Өмчлөх бусад хөрөнгө 161001 Үл хөдлөх хөрөнгө
161002 Хөдлөх хөрөнгө
161003 Биет бус хөрөнгө
161004 Бусад 
1619 Өмчлөх бусад хөрөнгийн эрсдэлийн сан 161901 Өмчлөх бусад хөрөнгийн эрсдэлийн сан
18
Даатгалын хөрөнгө 1810 ДД-ын хойшлогдсон хураамж 181001 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
181002 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Хөрөнгийн даатгал
181003 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
181004 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Ачааны даатгал
181005 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Барилга угсралтын даатгал
181006 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Газар тариалангийн даатгал
181007 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Мал амьтдын даатгал
181008 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Агаарын хөлгийн даатгал
181009 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
181010 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Хариуцлагын даатгал
181011 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Санхүүгийн даатгал
181012 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
181013 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Зээлийн даатгал
181014 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Итгэлцлийн даатгал
181015 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
181016 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
181017 ДД-ын хойшлогдсон хураамж Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
181018 ДД-ын хойшлогдсон хураамж ............................................................
181019 ДД-ын хойшлогдсон хураамж ............................................................
181020 ДД-ын хойшлогдсон хураамж ............................................................
1820 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС 182001 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
182002 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Хөрөнгийн даатгал
182003 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
182004 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Ачааны даатгал
182005 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Барилга угсралтын даатгал
182006 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Газар тариалангийн даатгал
182007 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Мал амьтдын даатгал
182008 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Агаарын хөлгийн даатгал
182009 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
182010 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Хариуцлагын даатгал
182011 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Санхүүгийн даатгал
182012 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
182013 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Зээлийн даатгал
182014 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Итгэлцлийн даатгал
182015 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
182016 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
182017 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
182018 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  ..........................................................
182019 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  ..........................................................
182020 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг УБМХНС  ..........................................................
1821 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС 182101 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
182102 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Хөрөнгийн даатгал
182103 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
182104 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Ачааны даатгал
182105 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Барилга угсралтын даатгал
182106 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Газар тариалангийн даатгал
182107 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Мал амьтдын даатгал
182108 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Агаарын хөлгийн даатгал
182109 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
182110 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Хариуцлагын даатгал
182111 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Санхүүгийн даатгал
182112 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
182113 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Зээлийн даатгал
182114 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Итгэлцлийн даатгал
182115 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
182116 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
182117 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС  Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
182118 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС ...................................................................
182119 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС ...................................................................
182120 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг МБТХНС ...................................................................
1830 Даатгалын орлогын 
 шимтгэлийн хойшлогдсон зардал /Зуучлагч/ 183001   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
183002   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Хөрөнгийн даатгал
183003   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
183004   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Ачааны даатгал
183005   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Барилга угсралтын даатгал
183006   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Газар тариалангийн даатгал
183007   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Мал амьтдын даатгал
183008   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Агаарын хөлгийн даатгал
183009   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
183010   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Хариуцлагын даатгал
183011   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Санхүүгийн даатгал
183012   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
183013   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Зээлийн даатгал
183014   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Итгэлцлийн даатгал
183015   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
183016   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
183017   Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
183018 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал .........................................................
183019 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал .........................................................
183020 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал .........................................................
1840 Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал /Төлөөлөгч/ 184001 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
184002 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Хөрөнгийн даатгал
184003 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
184004 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Ачааны даатгал
184005 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Барилга угсралтын даатгал
184006 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Газар тариалангийн даатгал
184007 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Мал амьтдын даатгал
184008 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Агаарын хөлгийн даатгал
184009 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
184010 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Хариуцлагын даатгал
184011 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Санхүүгийн даатгал
184012 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
184013 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Зээлийн даатгал
184014 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Итгэлцлийн даатгал
184015 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
184016 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
184017 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
184018 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал .........................................................
184019 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал .........................................................
184020 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон зардал .........................................................
1850 Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал 185001 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
185002 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Хөрөнгийн даатгал
185003 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
185004 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Ачааны даатгал
185005 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Барилга угсралтын даатгал
185006 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Газар тариалангийн даатгал
185007 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Мал амьтдын даатгал
185008 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Агаарын хөлгийн даатгал
185009 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
185010 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Хариуцлагын даатгал
185011 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Санхүүгийн даатгал
185012 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
185013 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Зээлийн даатгал
185014 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Итгэлцлийн даатгал
185015 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
185016 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
185017 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
185018 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал .........................................................
185019 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал .........................................................
185020 Даатгалын орлогын  шимтгэлийн хойшлогдсон бусад зардал .........................................................
20
Үндсэн хөрөнгө 2010 Газрын сайжруулалт 201001 Явган хүний зам
201002 Ногоон байгууламж 
201003 Бусад
2011 Газар сайжруулалтын Хуримтлагдсан элэгдэл 201101 Явган хүний зам
201102 Ногоон байгууламж 
201103 Бусад
2020 Барилга байгууламж 202001 Барилга
202002 Байгууламж
202003 Авто зам
202004 Тусгай зориулаттай талбай
202005 Гүүр
202006 Бусад
2021 Барилга байгууламж хуримтлагдсан элэгдэл 202101 Барилга
202102 Байгууламж
202103 Авто зам
202104 Тусгай зориулаттай талбай
202105 Гүүр
202106 Бусад
2030 Машин тоног төхөөрөмж 203001 Машин механизм
203002 Тоног төхөөрөмж
203003 Хэвлэх хувилах төхөөрөмж
203004 Бусад
2031 Машин тоног төхөөрөмж хуримтлагдсан элэгдэл 203101 Машин механизм
203102 Тоног төхөөрөмж
203103 Хэвлэх хувилах төхөөрөмж
203104 Бусад
2040 Тээврийн хэрэгсэл 204001 Тээврийн хэрэгсэл
2041 Тээврийн хэрэгсэл хуримтлагдсан элэгдэл 204101 Тээврийн хэрэгсэл хуримтлагдсан элэгдэл
2050 Тавилга эд хогшил 205001 Тавилга эд хогшил 
2051 Тавилга эд хогшил хуримтлагдсан элэгдэл 205101 Тавилга эд хогшил хуримтлагдсан элэгдэл
2060 Компьютер дагалдах хэрэгсэл 206001 Компьютер дагалдах хэрэгсэл
2061 Компьютер дагалдах хэрэгсэл хуримтлагдсан элэгдэл 206101 Компьютер дагалдах хэрэгсэл хуримтлагдсан элэгдэл
2070 Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгө 207001 Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгө
2071 Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгө хуримтлагдсан элэгдэл 207101 Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгө хуримтлагдсан элэгдэл
2080 Мал сүрэг 208001 Мал сүрэг
2082 Мал сүргийн хуримтлагдсан элэгдэл 208201 Мал сүргийн хуримтлагдсан элэгдэл
2090 Дуусаагүй барилга 209001 Дуусаагүй барилга
21
 Биет бус
 хөрөнгө 2110 Зохиогчийн эрх 211001 Зохиогчийн эрх
2111 Зохиогчийн эрх хуримтлагдсан хорогдуулалт 211101 Зохиогчийн эрх хуримтлагдсан хорогдуулалт
2120 Програм хангамж 212001 Програм хангамж
2121 Програм хангамж хуримтлагдсан хорогдуулалт 212101 Програм хангамж хуримтлагдсан хорогдуулалт
2130 Патент 213001 Патент
2131 Патент хуримтлагдсан хорогдуулалт 213101 Патент хуримтлагдсан хорогдуулалт
2140 Барааны тэмдэг 214001 Барааны тэмдэг
2141 Барааны тэмдэг хуримтлагдсан хорогдуулалт 214101 Барааны тэмдэг хуримтлагдсан хорогдуулалт
2150 Газар эзэмших эрх 215001 Газар эзэмших эрх
2151 Газар эзэмших эрх хуримтлагдсан хорогдуулалт 215101 Газар эзэмших эрх хуримтлагдсан хорогдуулалт
2160 Бусад биет бус хөрөнгө 216001 Бусад биет бус хөрөнгө
2161 Бусад биет бус хөрөнгө хуримтлагдсан хорогдуулалт 216101 Бусад биет бус хөрөнгө хуримтлагдсан хорогдуулалт
26 
ХОЗҮХХ 2610 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 261001 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
261002 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн хасагдуулга
29 
Хоорондын тооцоо 2910 Салбар хоорондын тооцоо 291001 Салбар хоорондын тооцоо авлага
291002 Салбар хоорондын тооцооны  хөрөнгө оруулалтын авлага
 
 
 
 
 
 
31
Даатгалын өглөг 3110 Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг 311001 Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг 
3120 Даатгалын орлогын шимтгэлийн өглөг 312001 Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг
3130 Давхар даатгагчид өгөх хураамжийн өглөг 313001 Давхар даатгагчид өгөх хураамжийн өглөг
32
Бусад санхүүгийн  өр төлбөр 3210 Зээлийн өглөг 321001 Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн өглөг
321002 Бусад зээлийн өглөг
321003 Зээлийн хүүний өглөг
3220 Өрийн бичгийн өглөг, хүү 322001 Бондын өглөг
322002 Бондын өглөгийн хөнгөлөлт
322003 Бондын өглөгийн урамшуулал
322004 Өрийн бичгийн өглөг
322005 Бондын хүүний өглөг
322006 Өрийн бичгийн хүүний өглөг
322007 Бусад
3230 Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр 323001 Санхүүгийн түрээсийн өглөг
323002 Санхүүгийн түрээсийн хүүгийн өглөг
3240 Ногдол ашгийн өглөг 324001 Ногдол ашгийн өглөг
3250 Деривативын өр төлбөр 325001 Форвард хэлцэл 
325002 Фьючерс хэлцэл 
325003 Гадаад валют, үнэт металлын своп хэлцэл 
325004 Опшин хэлцэл
3260 Бусад санхүүгийн өр төлбөр 326001 Байгууллагад өгөх өглөг
326002 Иргэнд өгөх өглөг
326003 Ажилчдад өгөх өглөг
326004 Түрээсийн өглөг
326005 Дараа тайлангийн өглөг
326006 Үйл ажиллагааны түрээсийн өглөг
326007 Бусад
33 
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 3310 Цалингийн өглөг 331001 Цалингийн өглөг
3311 НДШ-ийн өглөг 331101 НДШ-ийн өглөг
3312 Татварын өглөг 331201 ХХОАТ-ын өглөг
331202 НӨАТ-ын өглөг
331203 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын өглөг
331204 Тээврийн хэрэгслийн албан татварын өглөг
331205 Бусад
3313 ААНОАТ-ын өглөг 331301 ААНОАТ-ын өглөг
331302 Давхар татварын өглөг
3314 Хойшлогдсон татварын өглөг 331401 Хойшлогдсон татварын өглөг
3320 Урьдчилж орсон орлого 332001 Урьдчилж орсон түрээсийн орлого
332002 Урьдчилж орсон хөрөнгө оруулалтын орлого
332003 Тодорхой бус хураамжийн орлого
332004 Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого
332005 ДД-ын хойшлогдсон шимтгэлийн орлого
332006 Бусад
3330 Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр 333001 Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр
3340 Хуулийн байгууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр 334001 Хуулийн байууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр
3350 Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион 335001 Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион
3360 Тэтгэврийн сан /өр төлбөр/ 336001 Тэтгэврийн сан (өр төлбөр)
3370 Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр 337001 Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр
3380 Хоёрдогч өглөг 338001 Хоёрдогч өглөг
3390 Давуу эрхийн хувьцаа 339001 Давуу эрхийн хувьцаа
34 
Нөөц сан 3410 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц 341001 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
341002 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Хөрөнгийн даатгал
341003 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
341004 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Ачааны даатгал
341005 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Барилга угсралтын даатгал
341006 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Газар тариалангийн даатгал
341007 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Мал амьтдын даатгал
341008 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Агаарын хөлгийн даатгал
341009 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
341010 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Хариуцлагын даатгал
341011 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Санхүүгийн даатгал
341012 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
341013 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Зээлийн даатгал
341014 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Итгэлцлийн даатгал
341015 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
341016 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
341017 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
341018 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц ....................................................
341019 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц ....................................................
341020 Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц ....................................................
3420 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС 342001 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
342002 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Хөрөнгийн даатгал
342003 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
342004 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Ачааны даатгал
342005 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Барилга угсралтын даатгал
342006 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Газар тариалангийн даатгал
342007 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Мал амьтдын даатгал
342008 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Агаарын хөлгийн даатгал
342009 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
342010 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Хариуцлагын даатгал
342011 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Санхүүгийн даатгал
342012 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
342013 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Зээлийн даатгал
342014 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Итгэлцлийн даатгал
342015 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
342016 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
342017 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
342018 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС .............................................
342019 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС .............................................
342020 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын  НС .............................................
3421 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлыг барагдуулахтай холбогдон гарах зайлшгүй зардал 342101 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлыг барагдуулахтай холбогдон гарах зайлшгүй зардал
3430 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС 343001 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
343002 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Хөрөнгийн даатгал
343003 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
343004 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Ачааны даатгал
343005 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Барилга угсралтын даатгал
343006 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Газар тариалангийн даатгал
343007 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Мал амьтдын даатгал
343008 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Агаарын хөлгийн даатгал
343009 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
343010 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Хариуцлагын даатгал
343011 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Санхүүгийн даатгал
343012 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
343013 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Зээлийн даатгал
343014 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Итгэлцлийн даатгал
343015 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
343016 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
343017 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
343018 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС ................................................................
343019 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС ................................................................
343020 Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС ................................................................
35
Учирч болзошгүй хохирлын НС 3510 Учирч болзошгүй хохирлын НС 351001 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
351002 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Хөрөнгийн даатгал
351003 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
351004 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Ачааны даатгал
351005 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Барилга угсралтын даатгал
351006 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Газар тариалангийн даатгал
351007 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Мал амьтдын даатгал
351008 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Агаарын хөлгийн даатгал
351009 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
351010 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Хариуцлагын даатгал
351011 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Санхүүгийн даатгал
351012 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
351013 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Зээлийн даатгал
351014 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Итгэлцлийн даатгал
351015 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
351016 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
351017 Учирч болзошгүй хохирлын  НС Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
351018 Учирч болзошгүй хохирлын  НС ................................................................
351019 Учирч болзошгүй хохирлын  НС ................................................................
351020 Учирч болзошгүй хохирлын  НС ................................................................
36                                 Тусгай нөөц сан 3610 Тусгай НС 361001 Тусгай НС 
39
Хоорондын 
тооцоо 3910 Салбар хоорондын тооцоо 391001 Салбар хоорондын тооцоо өглөг
391002 Салбар хоорондын тооцооны  хөрөнгө оруулалтын өглөг
 
41 
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 4110 Энгийн хувьцаа 411001 Энгийн хувьцаа
4111 Давуу эрхийн хувьцаа 411101 Давуу эрхийн хувьцаа
42
Нэмж төлөгдсөн капитал 4210 Энгийн хувьцаа 421001 Энгийн хувьцаа
4211 Давуу эрхийн хувьцаа 421101 Давуу эрхийн хувьцаа
43  
 Халаасны хувьцаа 4310 Энгийн хувьцаа 431001 Энгийн хувьцаа
4311 Давуу эрхийн хувьцаа 431101 Давуу эрхийн хувьцаа
44                       Тогтвортой байдлын нөөц сан 4410 Тогтвортой байдлын нөөц сан 441001 Тогтвортой байдлын нөөц сан
45
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт 4510 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт 451001 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт
451002 Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт
451003 Үнэт цаасны дахин үнэлгээний өөрчлөлт
451004 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт
46
Ашиг, алдагдал 4610 Ашиг, алдагдал 461001 Тайлант үеийн ашиг, алдагдал
461002 Өмнөх үеийн хуримтлагдсан ашиг, алдагдал
47 
 Бусад өөрийн хөрөнгө 4710 Тусгай зориулалттай сан 471001 Тусгай зориулалттай сан
4711 Хувьцаанд суурилсан төлбөр 471101 Хувьцааны опцион
4712 Хувьцаа эзэмшигчдээс оруулсан бусад хөрөнгө 471201 Хувьцаа эзэмшигчдээс оруулсан бусад хөрөнгө
471202 Бусад
4713 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц 471301 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц
4714 Бусад 471401 Бусад
 
51
Даатгалын хураамжийн орлого 5110 Даатгалын хураамжийн орлого 511001 Даатгалын хураамжийн орлого Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
511002 Даатгалын хураамжийн орлого Хөрөнгийн даатгал
511003 Даатгалын хураамжийн орлого Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
511004 Даатгалын хураамжийн орлого Ачааны даатгал
511005 Даатгалын хураамжийн орлого Барилга угсралтын даатгал
511006 Даатгалын хураамжийн орлого Газар тариалангийн даатгал
511007 Даатгалын хураамжийн орлого Мал амьтдын даатгал
511008 Даатгалын хураамжийн орлого Агаарын хөлгийн даатгал
511009 Даатгалын хураамжийн орлого Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
511010 Даатгалын хураамжийн орлого Хариуцлагын даатгал
511011 Даатгалын хураамжийн орлого Санхүүгийн даатгал
511012 Даатгалын хураамжийн орлого Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
511013 Даатгалын хураамжийн орлого Зээлийн даатгал
511014 Даатгалын хураамжийн орлого Итгэлцлийн даатгал
511015 Даатгалын хураамжийн орлого Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
511016 Даатгалын хураамжийн орлого Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
511017 Даатгалын хураамжийн орлого Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
511018 Даатгалын хураамжийн орлого ..............................................................
511019 Даатгалын хураамжийн орлого ..............................................................
511020 Даатгалын хураамжийн орлого ..............................................................
5120 Даатгалын хураамжийн буцаалт 512001 Даатгалын хураамжийн буцаалт Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
512002 Даатгалын хураамжийн буцаалт Хөрөнгийн даатгал
512003 Даатгалын хураамжийн буцаалт Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
512004 Даатгалын хураамжийн буцаалт Ачааны даатгал
512005 Даатгалын хураамжийн буцаалт Барилга угсралтын даатгал
512006 Даатгалын хураамжийн буцаалт Газар тариалангийн даатгал
512007 Даатгалын хураамжийн буцаалт Мал амьтдын даатгал
512008 Даатгалын хураамжийн буцаалт Агаарын хөлгийн даатгал
512009 Даатгалын хураамжийн буцаалт Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
512010 Даатгалын хураамжийн буцаалт Хариуцлагын даатгал
512011 Даатгалын хураамжийн буцаалт Санхүүгийн даатгал
512012 Даатгалын хураамжийн буцаалт Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
512013 Даатгалын хураамжийн буцаалт Зээлийн даатгал
512014 Даатгалын хураамжийн буцаалт Итгэлцлийн даатгал
512015 Даатгалын хураамжийн буцаалт Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
512016 Даатгалын хураамжийн буцаалт Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
512017 Даатгалын хураамжийн буцаалт Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
512018 Даатгалын хураамжийн буцаалт ...............................................................
512019 Даатгалын хураамжийн буцаалт ...............................................................
512020 Даатгалын хураамжийн буцаалт ...............................................................
52
Даатгалын үйл ажиллагааны орлого 5210 Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого 521001 Fronting
521002 Facultative
521003 Treaty
521004 No claim bonus 
5220 Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр 522001 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
522002 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Хөрөнгийн даатгал
522003 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
522004 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Ачааны даатгал
522005 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Барилга угсралтын даатгал
522006 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Газар тариалангийн даатгал
522007 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Мал амьтдын даатгал
522008 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Агаарын хөлгийн даатгал
522009 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
522010 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Хариуцлагын даатгал
522011 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Санхүүгийн даатгал
522012 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
522013 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Зээлийн даатгал
522014 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Итгэлцлийн даатгал
522015 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
522016 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
522017 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
522018 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр ..............................................
522019 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр ..............................................
522020 Давхар даатгагчийн төлсөн  нөхөн төлбөр ..............................................
5230 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр 523001 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
523002 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Хөрөнгийн даатгал
523003 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
523004 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Ачааны даатгал
523005 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Барилга угсралтын даатгал
523006 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Газар тариалангийн даатгал
523007 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Мал амьтдын даатгал
523008 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Агаарын хөлгийн даатгал
523009 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
523010 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Хариуцлагын даатгал
523011 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Санхүүгийн даатгал
523012 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Жолоочийн хариуцлагын даатгал
523013 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Зээлийн даатгал
523014 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Итгэлцлийн даатгал
523015 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
523016 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
523017 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
523018 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр ...........................................
523019 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр ...........................................
523020 Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр ...........................................
53
 Хөрөнгө оруулалтын орлого 5310 Хөрөнгө оруулалтын хүүний орлого 531001 Банкинд байршуулсан хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатийн хүүний орлого
531002 Үнэт цаасны хүүний орлого
531003 Санхүүгийн түрээсийн хүүний орлого
531004 Авлагын хүүний орлого
531005 Үнэт металл, Дервативын хүүний орлого
531006 Ногдол ашгийн орлого
531007 Бусад
5311 Хямдруулалт, хөнгөлөлтийн орлого 531101 Хямдруулалт, хөнгөлөлтийн орлого
5320 Хөрөнгө оруулалтын  олз 532001 Хөрөнгө оруулалт борлуулсны олз
532002 Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний олз
54 
Хараат ба хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 5410 Хараат ба хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын олз 541001 Хараат ба хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын олз
55
 Түрээсийн орлого 5510 Түрээсийн орлого 551001 Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн орлого
551002 Бусад 
56 
Үйл ажиллагааны бусад орлого 5610 Эрхийн шимтгэлийн орлого 561001 Эрхийн шимтгэлийн орлого
5620 Хүүгийн орлого /харилцах, хугацаагүй хадгаламж/ 562001 Хүүгийн орлого /харилцах, хугацаагүй хадгаламж/
5630 Санхүүгийн түрээсийн орлого 563001 Санхүүгийн түрээсийн орлого
5640 Эрсдэлийн сангаас хаагдсан авлагын эргэн төлөлт 564001 Эрсдэлийн сангаас хаагдсан авлагын эргэн төлөлт
5650 Үйл ажиллагааны бусад орлого 565001 Бусад
57
Үйл ажиллагааны бус бусад олз 5710 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз 571001 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний бодит олз
571002 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний бодит бус олз
5720 Биет болон биет бус хөрөнгө борлуулсан, данснаас хассаны олз 572001 Хөрөнгө данснаас хассаны олз
572002 Хөрөнгө борлуулсны олз
572003 Үндсэн хөрөнгө солилцооны олз
572004 Биет болон биет бус хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын орлого
5730 Өрийн бичиг, Бонд эргэлтээс гаргалтын олз 573001 Өрийн бичиг, Бонд эргэлтээс гаргалтын олз
5740 Торгууль алдангийн олз 574001 Торгууль алдангийн олз
5750 Хандивын олз 575001 Хандивын олз
5760 Бусад олз 576001 Бусад
 
 
60
Давхар 
даатгалын 
зардал 6010 Давхар даатгалын хураамж 601001 Давхар даатгалын хураамж Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
601002 Давхар даатгалын хураамж Хөрөнгийн даатгал
601003 Давхар даатгалын хураамж Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
601004 Давхар даатгалын хураамж Ачааны даатгал
601005 Давхар даатгалын хураамж Барилга угсралтын даатгал
601006 Давхар даатгалын хураамж Газар тариалангийн даатгал
601007 Давхар даатгалын хураамж Мал амьтдын даатгал
601008 Давхар даатгалын хураамж Агаарын хөлгийн даатгал
601009 Давхар даатгалын хураамж Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
601010 Давхар даатгалын хураамж Хариуцлагын даатгал
601011 Давхар даатгалын хураамж Санхүүгийн даатгал
601012 Давхар даатгалын хураамж Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
601013 Давхар даатгалын хураамж Зээлийн даатгал
601014 Давхар даатгалын хураамж Итгэлцлийн даатгал
601015 Давхар даатгалын хураамж Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
601016 Давхар даатгалын хураамж Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
601017 Давхар даатгалын хураамж Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
601018 Давхар даатгалын хураамж ..................................................
601019 Давхар даатгалын хураамж ..................................................
601020 Давхар даатгалын хураамж ..................................................
6021 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт 602101 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
602102 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Хөрөнгийн даатгал
602103 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
602104 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Ачааны даатгал
602105 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Барилга угсралтын даатгал
602106 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Газар тариалангийн даатгал
602107 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Мал амьтдын даатгал
602108 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Агаарын хөлгийн даатгал
602109 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
602110 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Хариуцлагын даатгал
602111 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Санхүүгийн даатгал
602112 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
602113 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Зээлийн даатгал
602114 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Итгэлцлийн даатгал
602115 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
602116 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
602117 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
602118 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт ............................................
602119 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт ............................................
602120 Давхар даатгалын хураамжийн буцаалт ............................................
61
Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт 6110 Орлого тооцоогүй 
хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт 611001 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
611002 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Хөрөнгийн даатгал
611003 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
611004 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Ачааны даатгал
611005 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Барилга угсралтын даатгал
611006 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Газар тариалангийн даатгал
611007 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Мал амьтдын даатгал
611008 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийн даатгал
611009 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
611010 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Хариуцлагын даатгал
611011 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Санхүүгийн даатгал
611012 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Жолоочийн хариуцлагын албан журмын хариуцлагын даатгал
611013 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Зээлийн даатгал
611014 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Итгэлцлийн даатгал
611015 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
611016 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
611017 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
611018 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт  ......................................................................
611019 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт  ......................................................................
611020 Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт  ......................................................................
62
Хойшлогдсон ДД-ын хураамжийн өөрчлөлт 6210 ДД-ын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт 621001 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
621002 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Хөрөнгийн даатгал
621003 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
621004 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Ачааны даатгал
621005 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Барилга угсралтын даатгал
621006 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Газар тариалангийн даатгал
621007 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Мал амьтдын даатгал
621008 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийн даатгал
621009 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
621010 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Хариуцлагын даатгал
621011 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Санхүүгийн даатгал
621012 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
621013 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Зээлийн даатгал
621014 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Итгэлцлийн даатгал
621015 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
621016 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
621017 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
621018 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт ................................................
621019 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт ................................................
621020 Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт ................................................
63
Нөхөн төлбөрийн зардал 6310 Нөхөн төлбөрийн зардал 631001 Нөхөн төлбөрийн зардал Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
631002 Нөхөн төлбөрийн зардал Хөрөнгийн даатгал
631003 Нөхөн төлбөрийн зардал Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
631004 Нөхөн төлбөрийн зардал Ачааны даатгал
631005 Нөхөн төлбөрийн зардал Барилга угсралтын даатгал
631006 Нөхөн төлбөрийн зардал Газар тариалангийн даатгал
631007 Нөхөн төлбөрийн зардал Мал амьтдын даатгал
631008 Нөхөн төлбөрийн зардал Агаарын хөлгийн даатгал
631009 Нөхөн төлбөрийн зардал Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
631010 Нөхөн төлбөрийн зардал Хариуцлагын даатгал
631011 Нөхөн төлбөрийн зардал Санхүүгийн даатгал
631012 Нөхөн төлбөрийн зардал Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
631013 Нөхөн төлбөрийн зардал Зээлийн даатгал
631014 Нөхөн төлбөрийн зардал Итгэлцлийн даатгал
631015 Нөхөн төлбөрийн зардал Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
631016 Нөхөн төлбөрийн зардал Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
631017 Нөхөн төлбөрийн зардал Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
631018 Нөхөн төлбөрийн зардал .........................................................
631019 Нөхөн төлбөрийн зардал .........................................................
631020 Нөхөн төлбөрийн зардал .........................................................
64
Нөөц
 сангийн өөрчлөлт 6420 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт 642001 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
642002 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Хөрөнгийн даатгал
642003 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
642004 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Ачааны даатгал
642005 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Барилга угсралтын даатгал
642006 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Газар тариалангийн даатгал
642007 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Мал амьтдын даатгал
642008 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийн даатгал
642009 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
642010 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Хариуцлагын даатгал
642011 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Санхүүгийн даатгал
642012 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
642013 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Зээлийн даатгал
642014 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Итгэлцлийн даатгал
642015 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
642016 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
642017 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
642018 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт ...................................................
642019 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт ...................................................
642020 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт ...................................................
6421 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлыг барагдуулахтай холбогдон гарах зайлшгүй зардлын өөрчлөлт 642101 Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлыг барагдуулахтай холбогдон гарах зайлшгүй зардлын өөрчлөлт
6430 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт 643001 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
643002 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Хөрөнгийн даатгал
643003 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
643004 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Ачааны даатгал
643005 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Барилга угсралтын даатгал
643006 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Газар тариалангийн даатгал
643007 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Мал амьтдын даатгал
643008 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийн даатгал
643009 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
643010 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Хариуцлагын даатгал
643011 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Санхүүгийн даатгал
643012 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
643013 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Зээлийн даатгал
643014 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Итгэлцлийн даатгал
643015 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
643016 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
643017 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
643018 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт ....................................................
643019 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт ....................................................
643020 Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын НС-ийн өөрчлөлт ....................................................
65
Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн өөрчлөлт 6510 Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн өөрчлөлт 651001 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
651002 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Хөрөнгийн даатгал
651003 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
651004 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Ачааны даатгал
651005 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Барилга угсралтын даатгал
651006 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Газар тариалангийн даатгал
651007 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Мал амьтдын даатгал
651008 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийн даатгал
651009 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
651010 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Хариуцлагын даатгал
651011 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Санхүүгийн даатгал
651012 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
651013 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Зээлийн даатгал
651014 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Итгэлцлийн даатгал
651015 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
651016 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
651017 Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
651018 Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн өөрчлөлт ...............................................
651019 Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн өөрчлөлт ...............................................
651020 Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн өөрчлөлт ...............................................
66
Тусгай нөөц сангийн өөрчлөлт 6610 Тусгай нөөц сангийн өөрчлөлт 661001 Тусгай нөөц сангийн өөрчлөлт 
67
Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт 6710 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС 671001 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
671002 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Хөрөнгийн даатгал
671003 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
671004 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Ачааны даатгал
671005 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Барилга угсралтын даатгал
671006 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Газар тариалангийн даатгал
671007 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Мал амьтдын даатгал
671008 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Агаарын хөлгийн даатгал
671009 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
671010 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Хариуцлагын даатгал
671011 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Санхүүгийн даатгал
671012 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
671013 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Зээлийн даатгал
671014 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Итгэлцлийн даатгал
671015 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
671016 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
671017 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
671018 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС ........................................................................
671019 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС ........................................................................
671020 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт УБМХНС ........................................................................
6720 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС 672001 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
672002 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Хөрөнгийн даатгал
672003 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
672004 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Ачааны даатгал
672005 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Барилга угсралтын даатгал
672006 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Газар тариалангийн даатгал
672007 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Мал амьтдын даатгал
672008 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Агаарын хөлгийн даатгал
672009 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
672010 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Хариуцлагын даатгал
672011 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Санхүүгийн даатгал
672012 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
672013 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Зээлийн даатгал
672014 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Итгэлцлийн даатгал
672015 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
672016 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
672017 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
672018 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС .....................................................
672019 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС .....................................................
672020 Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт МБТХНС .....................................................
68
Даатгалын гэрээний зардал 6810 Даатгалын гэрээний зардал /Зуучлагч/ 681001 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
681002 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Хөрөнгийн даатгал
681003 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
681004 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Ачааны даатгал
681005 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Барилга угсралтын даатгал
681006 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Газар тариалангийн даатгал
681007 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Мал амьтдын даатгал
681008 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Агаарын хөлгийн даатгал
681009 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
681010 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Хариуцлагын даатгал
681011 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Санхүүгийн даатгал
681012 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
681013 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Зээлийн даатгал
681014 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Итгэлцлийн даатгал
681015 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
681016 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
681017 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/ Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
681018 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/  ...................................................
681019 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/  ...................................................
681020 Даатгалын гэрээний  зардал /зуучлагч/  ...................................................
6820 Даатгалын гэрээний зардал /Төлөөлөгч/ 682001 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
682002 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Хөрөнгийн даатгал
682003 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
682004 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Ачааны даатгал
682005 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Барилга угсралтын даатгал
682006 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Газар тариалангийн даатгал
682007 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Мал амьтдын даатгал
682008 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Агаарын хөлгийн даатгал
682009 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
682010 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Хариуцлагын даатгал
682011 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Санхүүгийн даатгал
682012 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
682013 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Зээлийн даатгал
682014 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Итгэлцлийн даатгал
682015 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
682016 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
682017 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
682018 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ ...................................................
682019 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ ...................................................
682020 Даатгалын гэрээний зардал /төлөөлөгч/ ...................................................
 
 
70                              Ерөнхий ба удирдлагын зардал 7010 Ажиллагчдын цалингийн зардал 701001 Ажиллагчдын цалингийн зардал
701002 Шагнал урамшууллын зардал
7011 Байгууллагаас төлсөн НДШ-ийн зардал 701101 Байгууллагаас төлсөн НДШ-ийн зардал
7012 Татвар, төлбөр, хураамжийн зардал 701201 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын зардал
701202 Тээврийн хэрэгслийн албан татварын зардал
701203 Газрын төлбөрийн зардал
701204 Агаарын бохирдлын татварын зардал
701205 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн зардал
701206 Гишүүнчлэлийн төлбөрийн зардал
701207 Даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуулалт үйлчилгээний хөлсийн зардал
701208 Бусад
7013 Томилолтын зардал 701301 Томилолтын зардал /Дотоод/
701302 Томилолтын зардал /Гадаад/
7014 Бичиг хэргийн зардал 701401 Хэвлэх олшруулах төхөөрөмжийн хорны зардал
701402 Даатгалын баталгааны зардал
701403 Санхүүгийн маягтын зардал
701404 Цаас, бичгийн хэрэгсэлийн зардал
701405 Бусад
7015 Шуудан холбооны зардал 701501 Интернетийн зардал
701502 Суурин утасны зардал
701503 Үүрэн телефоны зардал
701504 Шуудан илгээмжийн зардал
701505 Бусад
7016 Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал 701601 Аудитын зардал
701602 Зөвлөх үйлчилгээний зардал
701603 Хууль эрх зүйн үйлчилгээний зардал
701604 Хохирлын үнэлгээний зардал
701605 Шуурхай албаны зардал
701606 Мэдээлэл технологийн зардал
701607 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын зардал
701608 Бусад
7017 Сургалтын зардал 701701 Дотоод сургалтын зардал
701702 Гадаад сургалтын зардал
7018 Сонин сэтгүүл захиалгын зардал 701801 Сонин сэтгүүл захиалгын зардал
7019 Даатгалын зардал 701901 Албан журмын даатгалын зардал
701902 Сайн дурын даатгалын зардал
7020 Ашиглалтын зардал 702001 Цахилгааны зардал
702002 Дулааны зардал
702003 Цэвэр, бохир усны зардал
702004 Бусад
7021 Засварын зардал 702101 Явган хүний замын засварын зардал
702102 Ногоон байгууламжийн засварын зардал 
702103 Бусад газрын сайжруулалтын засварын зардал
702104 Барилгын засварын зардал
702105 Байгууламжийн засварын зардал
702106 Авто замын засварын зардал
702107 Тусгай зориулалттай талбайн засварын зардал
702108 Гүүрний засварын зардал
702109 Машин механизмын засварын зардал
702110 Тоног төхөөрөмжийн засварын зардал
702111 Хэвлэх хувилах төхөөрөмжийн засварын зардал
702112 Тээврийн хэрэгсэлийн засварын зардал
702113 Тавилга эд хогшилын засварын зардал
702114 Компьютер дагалдах хэрэгсэлийн засварын зардал
702115 Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгийн засварын зардал
702116 Бусад
7022 Элэгдэл, хорогдлын зардал 702201 Явган хүний замын элэгдэл, хорогдлын зардал
702202 Ногоон байгууламжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702203 Бусад газрын сайжруулалтын элэгдэл, хорогдлын зардал
702204 Барилгын элэгдэл, хорогдлын зардал
702205 Байгууламжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702206 Авто замын элэгдэл, хорогдлын зардал
702207 Тусгай зориулаттай талбайн элэгдэл, хорогдлын зардал
702208 Гүүрний элэгдэл, хорогдлын зардал
702209 Машин механизмын элэгдэл, хорогдлын зардал
702210 Тоног төхөөрөмжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702211 Хэвлэх хувилах төхөөрөмжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702212 Тээврийн хэрэгсэлийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702213 Тавилга эд хогшилын элэгдэл, хорогдлын зардал
702214 Компьютер дагалдах хэрэгсэлийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702215 Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702216 Зохиогчийн эрхийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702217 Компьютер програм хангамжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702218 Патентын элэгдэл, хорогдлын зардал
702219 Барааны тэмдэгийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702220 Тусгай зөвшөөрөлийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702221 Газар эзэмших эрхийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702222 Бусад биет бус хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал
702223 Бусад
7023 Түрээсийн зардал 702301 Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн зардал
702302 Хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн зардал
702303 Бусад 
7024 Харуул, хамгаалалтын зардал 702401 Харуул, хамгаалалтын зардал
7025 Цэвэрлэгээ, Үйлчилгээний зардал 702501 Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний материалын зардал
702502 Цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлын хөлсний зардал
7026 Тээврийн зардал 702601 Тээврийн зардал
7027 Шатахууны зардал 702701 Түлш, шатахууны зардал
702702 Шатах тослох материалын зардал
7028 Хүлээн авалт, баяр ёслолын зардал 702801 Баяр ёслолын зардал
702802 Хүлээн авалт, уулзалтын зардал
702803 Спорт, олон нийтийн арга хэмжээний зардал
702804 Бэлэг, дурсгалын зардал
702805 Бусад
7029 Зар сурталчилгааны зардал 702901 Телевизийн реклам зардал
702902 ФМ радиогийн реклам зардал
702903 Цахим сурталчилгааны зардал
702904 Самбар, хулдаасан хэвлэлийн зардал
702905 Сонин сэтгүүлийн зардал
702906 Хөнгөлөлт, урамшуулалын зардал
702907 Сургалт сурталчилгааны зардал
702908 Бусад
71
Борлуулалт, маркетингийн зардал 7110 Ажиллагчдын цалингийн зардал 711001 Ажиллагчдын цалингийн зардал
711002 Шагнал урамшууллын зардал
7111 Байгууллагаас төлсөн НДШ-ийн зардал 711101 Байгууллагаас төлсөн НДШ-ийн зардал
7112 Татвар, төлбөр, хураамжийн зардал 711201 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын зардал
711202 Тээврийн хэрэгслийн албан татварын зардал
711203 Газрын төлбөрийн зардал
711204 Агаарын бохирдлын татварын зардал
711205 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн зардал
711206 Гишүүнчлэлийн төлбөрийн зардал
711207 Даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуулалт үйлчилгээний хөлсийн зардал
711208 Бусад
7113 Томилолтын зардал 711301 Томилолтын зардал /Дотоод/
711302 Томилолтын зардал /Гадаад/
7114 Бичиг хэргийн зардал 711401 Хэвлэх олшруулах төхөөрөмжийн хорны зардал
711402 Даатгалын баталгааны зардал
711403 Санхүүгийн маягтын зардал
711404 Цаас, бичгийн хэрэгсэлийн зардал
711405 Бусад
7115 Шуудан холбооны зардал 711501 Интернетийн зардал
711502 Суурин утасны зардал
711503 Үүрэн телефоны зардал
711504 Шуудан илгээмжийн зардал
711505 Бусад
7116 Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал 711601 Аудитын зардал
711602 Зөвлөх үйлчилгээний зардал
711603 Хууль эрх зүйн үйлчилгээний зардал
711604 Хохирлын үнэлгээний зардал
711605 Шуурхай албаны зардал
711606 Мэдээлэл технологийн зардал
711607 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын зардал
711608 Бусад
7117 Сургалтын зардал 711701 Дотоод сургалтын зардал
711702 Гадаад сургалтын зардал
7118 Сонин сэтгүүл захиалгын зардал 711801 Сонин сэтгүүл захиалгын зардал
7119 Даатгалын зардал 711901 Албан журмын даатгалын зардал
711902 Сайн дурын даатгалын зардал
7120 Ашиглалтын зардал 712001 Цахилгааны зардал
712002 Дулааны зардал
712003 Цэвэр, бохир усны зардал
712004 Бусад
7121 Засварын зардал 712101 Явган хүний замын засварын зардал
712102 Ногоон байгууламжийн засварын зардал 
712103 Бусад газрын сайжруулалтын засварын зардал
712104 Барилгын засварын зардал
712105 Байгууламжийн засварын зардал
712106 Авто замын засварын зардал
712107 Тусгай зориулалттай талбайн засварын зардал
712108 Гүүрний засварын зардал
712109 Машин механизмын засварын зардал
712110 Тоног төхөөрөмжийн засварын зардал
712111 Хэвлэх хувилах төхөөрөмжийн засварын зардал
712112 Тээврийн хэрэгсэлийн засварын зардал
712113 Тавилга эд хогшилын засварын зардал
712114 Компьютер дагалдах хэрэгсэлийн засварын зардал
712115 Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгийн засварын зардал
712116 Бусад
7122 Элэгдэл, хорогдлын зардал 712201 Явган хүний замын элэгдэл, хорогдлын зардал
712202 Ногоон байгууламжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712203 Бусад газрын сайжруулалтын элэгдэл, хорогдлын зардал
712204 Барилгын элэгдэл, хорогдлын зардал
712205 Байгууламжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712206 Авто замын элэгдэл, хорогдлын зардал
712207 Тусгай зориулаттай талбайн элэгдэл, хорогдлын зардал
712208 Гүүрний элэгдэл, хорогдлын зардал
712209 Машин механизмын элэгдэл, хорогдлын зардал
712210 Тоног төхөөрөмжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712211 Хэвлэх хувилах төхөөрөмжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712212 Тээврийн хэрэгсэлийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712213 Тавилга эд хогшилын элэгдэл, хорогдлын зардал
712214 Компьютер дагалдах хэрэгсэлийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712215 Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712216 Зохиогчийн эрхийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712217 Компьютер програм хангамжийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712218 Патентын элэгдэл, хорогдлын зардал
712219 Барааны тэмдэгийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712220 Тусгай зөвшөөрөлийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712221 Газар эзэмших эрхийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712222 Бусад биет бус хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал
712223 Бусад
7123 Түрээсийн зардал 712301 Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн зардал
712302 Хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн зардал
712303 Бусад 
7124 Харуул, хамгаалалтын зардал 712401 Харуул, хамгаалалтын зардал
7125 Цэвэрлэгээ, Үйлчилгээний зардал 712501 Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний материалын зардал
712502 Цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлын хөлсний зардал
7126 Тээврийн зардал 712601 Тээврийн зардал
7127 Шатахууны зардал 712701 Түлш, шатахууны зардал
712702 Шатах тослох материалын зардал
7128 Хүлээн авалт, баяр ёслолын зардал 712801 Баяр ёслолын зардал
712802 Хүлээн авалт, уулзалтын зардал
712803 Спорт, олон нийтийн арга хэмжээний зардал
712804 Бэлэг, дурсгалын зардал
712805 Бусад
7129 Зар сурталчилгааны зардал 712901 Телевизийн реклам зардал
712902 ФМ радиогийн реклам зардал
712903 Цахим сурталчилгааны зардал
712904 Самбар, хулдаасан хэвлэлийн зардал
712905 Сонин сэтгүүлийн зардал
712906 Хөнгөлөлт, урамшуулалын зардал
712907 Сургалт сурталчилгааны зардал
712908 Бусад
72
Санхүүгийн
 зардал 7210 Санхүүгийн зардал 721001 Зээлийн хүүний зардал
721002 Үнэт цаасны хүүний зардал
721003 Санхүүгийн түрээсийн хүүний зардал
721004 Санхүүгийн байгууллагын хураамж шимтгэлийн зардал
721005 Хямдруулалт хөнгөлөлтийн зардал
73                           Хөрөнгө оруулалтын гарз                          7310 Хөрөнгө оруулалтын гарз 731001 Хөрөнгө оруулалтын гарз
74                                   Хараат ба хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт 7410 Хараат ба хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын гарз 741001 Хараат ба хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын гарз
75
Үйл ажиллагааны бусад зардал 7510 Үйл ажиллагааны бусад зардал 751001 Банкны үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийн зардал
751002 Бусад
76
Үйл ажиллагааны бус зардал 7610 Үйл ажиллагааны бус зардал 761001 Хандив тусламжийн зардал
761002 Бусад
7620 Эрсдэлийн сангийн зардал /СЗХ-ны зааврын дагуу байгуулагдана/ 762001 Үнэт цаасны эрсдэлийн сангийн зардал
762002 Өмчлөх бусад хөрөнгийн эрсдэлийн сангийн зардал
762003 Үнэт металлын эрсдэлийн сангийн зардал
762004 Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сангийн зардал
762005 Дервативын эрсдэлийн сангийн зардал
762006 Даатгалын хураамжийн авлагын эрсдэлийн сангийн зардал
762007 Буруутай этгээдээс авах авлагын эрсдэлийн сангийн зардал
762008 ДД авлагын эрсдэлийн сангийн зардал
762009 Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийн сангийн зардал
762010 Бусад хөрөнгийн эрсдэлийн сангийн зардал (Авлагын эрсдэлийн сангийн зардал гэх мэт)
7630 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний гарз 763001 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний бодит гарз
763002 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний бодит бус гарз
7640 Биет болон биет бус хөрөнгө борлуулсан, данснаас хассаны гарз 764001 Хөрөнгө данснаас хассаны гарз
764002 Хөрөнгө борлуулсны гарз
764003 Үндсэн хөрөнгө солилцооны гарз
764004 Биет болон биет бус хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын зардал
7650 Өрийн бичиг, бонд эргэлтээс гаргалтын гарз 765001 Өрийн бичиг, Бонд эргэлтээс гаргалтын гарз
7660 Торгууль алданги 766001 Торгууль алдангийн зардал
7670 Бусад гарз 767001 Бусад
7680 Үйл ажиллагааны бус бусад зардал 768001 Үйл ажиллагааны бус бусад зардал
 
 
91-92 
ОАТатвар, ОЗНД 9110 ААН-ийн ОАТЗардал 911001 ААНОАТатварын зардал
911002 Хойшлогдсон татварын зардал/орлого/
9210 ОЗНД 921001 Орлого зардлын нэгдсэн данс
 
 
80 
Фронтинг 8010 Фронтинг гэрээний хураамж 801001 Фронтинг гэрээний хураамж  Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
801002 Фронтинг гэрээний хураамж  Хөрөнгийн даатгал
801003 Фронтинг гэрээний хураамж  Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
801004 Фронтинг гэрээний хураамж  Ачааны даатгал
801005 Фронтинг гэрээний хураамж  Барилга угсралтын даатгал
801006 Фронтинг гэрээний хураамж  Газар тариалангийн даатгал
801007 Фронтинг гэрээний хураамж  Мал амьтдын даатгал
801008 Фронтинг гэрээний хураамж  Агаарын хөлгийн даатгал
801009 Фронтинг гэрээний хураамж  Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
801010 Фронтинг гэрээний хураамж  Хариуцлагын даатгал
801011 Фронтинг гэрээний хураамж  Санхүүгийн даатгал
801012 Фронтинг гэрээний хураамж  Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
801013 Фронтинг гэрээний хураамж  Зээлийн даатгал
801014 Фронтинг гэрээний хураамж  Итгэлцлийн даатгал
801015 Фронтинг гэрээний хураамж  Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
801016 Фронтинг гэрээний хураамж  Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
801017 Фронтинг гэрээний хураамж  Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
801018 Фронтинг гэрээний хураамж .................................................................
801019 Фронтинг гэрээний хураамж .................................................................
801020 Фронтинг гэрээний хураамж .................................................................
8020 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага 802001 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
802002 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Хөрөнгийн даатгал
802003 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
802004 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Ачааны даатгал
802005 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Барилга угсралтын даатгал
802006 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Газар тариалангийн даатгал
802007 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Мал амьтдын даатгал
802008 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Агаарын хөлгийн даатгал
802009 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
802010 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Хариуцлагын даатгал
802011 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Санхүүгийн даатгал
802012 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
802013 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Зээлийн даатгал
802014 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Итгэлцлийн даатгал
802015 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
802016 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
802017 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага  Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
 
 
  802018 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага ..........................................
802019 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага ..........................................
802020 Фронтинг гэрээний даатгалын хариуцлага ..........................................
81 
Даатгалын хариуцлага 8110 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ 811001 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
811002 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Хөрөнгийн даатгал
811003 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
811004 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Ачааны даатгал
811005 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Барилга угсралтын даатгал
811006 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Газар тариалангийн даатгал
811007 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Мал амьтдын даатгал
811008 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Агаарын хөлгийн даатгал
811009 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
811010 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Хариуцлагын даатгал
811011 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Санхүүгийн даатгал
811012 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
811013 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Зээлийн даатгал
811014 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Итгэлцлийн даатгал
811015 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
811016 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
811017 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
811018 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ .................................................................
811019 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ .................................................................
811020 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ .................................................................
8120 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ 812001 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
812002 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Хөрөнгийн даатгал
812003 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
812004 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Ачааны даатгал
812005 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Барилга угсралтын даатгал
812006 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Газар тариалангийн даатгал
812007 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Мал амьтдын даатгал
812008 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Агаарын хөлгийн даатгал
812009 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
812010 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Хариуцлагын даатгал
812011 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Санхүүгийн даатгал
812012 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
812013 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Зээлийн даатгал
812014 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Итгэлцлийн даатгал
812015 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
812016 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
812017 Давхар даатгалтай даатгалын зүйлийн үнэлгээ  Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
812101 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
812102 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Хөрөнгийн даатгал
812103 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
812104 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Ачааны даатгал
812105 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Барилга угсралтын даатгал
812106 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Газар тариалангийн даатгал
812107 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Мал амьтдын даатгал
812108 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Агаарын хөлгийн даатгал
812109 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
812110 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Хариуцлагын даатгал
812111 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Санхүүгийн даатгал
812112 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Жолоочийн хариуцлагын даатгал
812113 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Зээлийн даатгал
812114 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Итгэлцлийн даатгал
812115 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
812116 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
812117 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
812118 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ ................................................................
812119 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ ................................................................
812120 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний Давхар даатгагчийн хариуцах даатгалын гэрээний үнэлгээ ................................................................
82
Даатгалын гэрээний тоо 8210 Даатгалын гэрээний тоо 821001 Даатгалын гэрээний тоо Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
821002 Даатгалын гэрээний тоо Хөрөнгийн даатгал
821003 Даатгалын гэрээний тоо Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
821004 Даатгалын гэрээний тоо Ачааны даатгал
821005 Даатгалын гэрээний тоо Барилга угсралтын даатгал
821006 Даатгалын гэрээний тоо Газар тариалангийн даатгал
821007 Даатгалын гэрээний тоо Мал амьтдын даатгал
821008 Даатгалын гэрээний тоо Агаарын хөлгийн даатгал
821009 Даатгалын гэрээний тоо Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
821010 Даатгалын гэрээний тоо Хариуцлагын даатгал
821011 Даатгалын гэрээний тоо Санхүүгийн даатгал
821012 Даатгалын гэрээний тоо Жолоочийн хариуцлагын даатгал
821013 Даатгалын гэрээний тоо Зээлийн даатгал
821014 Даатгалын гэрээний тоо Итгэлцлийн даатгал
821015 Даатгалын гэрээний тоо Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
821016 Даатгалын гэрээний тоо Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
821017 Даатгалын гэрээний тоо Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
8220 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо 822001 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
822002 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Хөрөнгийн даатгал
822003 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
822004 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Ачааны даатгал
822005 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Барилга угсралтын даатгал
822006 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Газар тариалангийн даатгал
822007 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Мал амьтдын даатгал
822008 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Агаарын хөлгийн даатгал
822009 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
822010 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Хариуцлагын даатгал
822011 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Санхүүгийн даатгал
822012 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
822013 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Зээлийн даатгал
822014 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Итгэлцлийн даатгал
822015 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
822016 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
822017 Давхар даатгалтай даатгалын гэрээний тоо Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
83
Бүрэн сүйрсэн даатгалын хөрөнгө 8310 Бүрэн сүйрсэн даатгалын хөрөнгө 831001 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
831002 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Хөрөнгийн даатгал
831003 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
831004 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Ачааны даатгал
831005 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Барилга угсралтын даатгал
831006 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Газар тариалангийн даатгал
831007 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Мал амьтдын даатгал
831008 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Агаарын хөлгийн даатгал
831009 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
831010 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Хариуцлагын даатгал
831011 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Санхүүгийн даатгал
831012 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
831013 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Зээлийн даатгал
831014 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Итгэлцлийн даатгал
831015 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
831016 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
831017 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
831018 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө ........................................................
831019 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө ........................................................
831020 Бүрэн сүйрсэн даатгалын  хөрөнгө ........................................................
84
Шүүхээр шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр 8410 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр 841001 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
841002 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Хөрөнгийн даатгал
841003 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
841004 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Ачааны даатгал
841005 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Барилга угсралтын даатгал
841006 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Газар тариалангийн даатгал
841007 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Мал амьтдын даатгал
841008 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Агаарын хөлгийн даатгал
841009 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал
841010 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Хариуцлагын даатгал
841011 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Санхүүгийн даатгал
841012 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
841013 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Зээлийн даатгал
841014 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Итгэлцлийн даатгал
841015 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал
841016 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
841017 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал
841018 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр ......................................................
841019 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр ......................................................
841020 Шүүхээр  шийдвэрлэгдээгүй байгаа нөхөн төлбөр ......................................................
85
Бусдын өмнө өөрийн хөрөнгөөр хариуцсан хариуцлага 8510 Баталгаа, батлан даалтанд хамаарах үүрэг 851001 Баталгаа, батлан даалтанд хамаарах үүрэг
851002 Даатгалын компаний гаргасан баталгаа
851003 Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа
851004 Даатгалын компаний гаргасан батлан даалт
851005 Векселийн батлан даалт
851006 Тендерийн батлан даалт
851007 Гүйцэтгэлийн батлан даалт
851008 Аккредитивын батлан даалт
851009 Бусад
8520 Барьцаанд тавьсан хөрөнгө 852001 Мөнгөн хөрөнгө ба бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж
852002 Зээл, Үнэт цаас, Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт
852003 Авлага
852004 Борлуулах зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
852005 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
852006 Барилга, байгууламж
852007 Үнэт металл
852008 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт
852009 Биологийн хөрөнгө
852010 Биет бус хөрөнгө
852011 Бусад
86
Барьцаанд авсан хөрөнгө 8610 Барьцаанд авсан  хөрөнгө 861001 Барьцаанд авсан  хөрөнгө
87 
Тэнцлээс хассан хөрөнгө 8710 Тэнцлээс хассан хөрөнгө 871001 Эрсдэлийн сангаар хаасан авлага
871002 Эрсдэлийн сангаар хаасан үнэт цаас
871003 Эрсдэлийн сангаар хаасан зээл, факторниг
871004 Эрсдэлийн сангаар хаасан өмчлөх бусад хөрөнгө
871005 Хуримтлуулж тооцохыг зогсоосон хүү
88
Дериватив 8810 Спот,Форвард, Своп, Опцион, Фьючерс, бусад 881001 Гадаад валютын арилжааны авлага
881002 Гадаад валютын арилжааны өглөг
881003 Үнэт металлын арилжааны авлага
881004 Үнэт металлын арилжааны өглөг
881005 Үнэт цаасны арилжааны авлага
881006 Үнэт цаасны арилжааны өглөг
89
Хадгалж буй үнэ бүхий зүйл 8910 Хадгалж буй үнэ бүхий зүйл 891001 Компанийн үндсэн баримт бичгүүд
891002 Даатгалын баталгаа
891003 Зураг төсөв
891004 Газрын зураг
891005 Үнэт цаас
891006 Гаргасан тусгай үнэт цаас
891007 Хэрэглэгдэж буй тамга тэмдэг, лац, ломбо, түлхүүр
891008 Бусад