Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр

 тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө

 зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар

дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

 

 

КОМПЛАЕНСЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ӨӨ/CC/OOO

Д/д

Асуулга

Хариулт

1.1

Танай байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны онцлог, хамрах хүрээнд нийцсэн МУТС эрсдэлийн өөрийн үнэлгээний аргачлалтай юу?

Тийм

Аргачлалыг боловсруулж, батлуулах шатанд явж байгаа

Үгүй

1.2

Танай байгууллага МУТСТ үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлдэг үү?

Тийм

Төлөвлөдөг боловч хэрэгжүүлдэггүй

Үгүй

1.3

Танай байгууллагад эцсийн өмчлөгчийг тогтоох бичигдсэн процедур дараалал байдаг уу?

Тийм

МУТСТ тухай хуулийн холбогдох заалтыг дагаж мөрддөг

Үгүй

1.4

Танай байгууллагад харилцагчийг таньж мэдэх бичигдсэн процедур дараалал байдаг уу?

Тийм

МУТСТ тухай хуулийн холбогдох заалтыг дагаж мөрддөг

Үгүй

1.5

Танай байгууллага үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах үндэслэлийг баримтжуулдаг уу?

Тийм

Үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах тохиолдол байдаггүй

Үгүй

1.6

Танай байгууллага банктай харилцахдаа халхавч банк эсэхийг нягталдаг уу?

Тийм

Үгүй

 

1.7

Танай байгууллага шинэ бүтээгдэхүүн, технологи нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа юу?

Тийм

Үгүй

 

1.7.1

Тийм бол нэвтрүүлэхээр төлөвлөж буй шинэ бүтээгдэхүүн, технологийн МУТС-д ашиглагдах эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн үү?

Тийм

Үгүй

 

1.8

Танай байгууллага улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн жагсаалт хөтөлдөг үү?

Тийм

Бусад эх үүсвэрээс авдаг

Үгүй

1.9

Танай байгууллага Олон улсын байгууллагаас МУТСТ хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсын жагсаалт хөтөлдөг үү?

Тийм

Бусад эх үүсвэрээс авдаг

Үгүй

1.10

Танай байгууллага үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ (ҮЭҮ)-ээр өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн улсын жагсаалтыг хөтөлдөг үү?

Тийм

Бусад эх үүсвэрээс авдаг

Үгүй

1.11

Танай байгууллага харилцагчийг таньж мэдэх шаардлагыг гуравдагч этгээдэд тавьдаг уу?

дотоод бодлого журамд тусгасан

боловсруулж байгаа

Үгүй

1.12

Танай байгууллагад огцом өөрчлөгдсөн их дүнтэй гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?

Тийм

боловсруулж байгаа

Үгүй

1.13

Танай байгууллагад эдийн засаг, хууль зүйн илт үндэслэлгүй гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?

Тийм

боловсруулж байгаа

Үгүй

1.14

Танай байгууллагад УТНБЭ-ийн нэр дээр хийсэн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?

Тийм

боловсруулж байгаа

Үгүй

1.15

Танай байгууллагад Олон улсын байгууллагаас МУТСТ хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж зарлагдсан улсаар дамжуулан хийсэн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих процедур байгаа юу?

Тийм

боловсруулж байгаа

Үгүй

1.16

Танай байгууллагад хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх процедур байгаа юу? 

Тийм

боловсруулж байгаа

Үгүй

1.17

Тайлант хугацаанд танай байгууллага 20 сая төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй хэдэн удаагийн хичнээн төгрөгийн бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийсэн бэ?

 

 

 

1.18

Танай байгууллагад хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг МУТС-тэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэх, таньж мэдэх процедур байдаг уу?

Тийм

боловсруулж байгаа

Үгүй

1.19

Танай байгууллага цаасан баримт бичиг болон цахим мэдээллийг ямар байдлаар хадгалдаг вэ? (Мэдээлэл гэдэгт харилцагчийн хийсэн гүйлгээ, данс болон харилцагчийн талаар олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийн цахим болон биет мэдээллийг хамруулан авч үзнэ)

5 болон түүнээс дээш жилийн хугацаагаар хадгалж байгаа

Аль нэгийг нь тав болон түнээс дээш жилийн хугацаагаар хадгалж байгаа

Хадгал-даггүй

1.20

Танай байгууллагад дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагыг хариуцсан нэгж, албан тушаалтан байдаг уу?

Тийм

Үгүй

 

1.21

Танай байгууллага МУТСТ-д чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй юу? (хуулийн 14.4 дэх заалтын 14.4.1-14.4.13-д заасан)

Тийм

Үгүй

 

1.22

Танай байгууллага МУТСТ-д чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөртэй юу? Ямар хугацаанд шинэчилдэг вэ?

Хагас жил тутам

Хөтөлбөрийг хоёр жил тутам шинэчилдэг

Хөтөлбөргүй эсвэл шинэчлээгүй

1.23

Танай байгууллага МУТС-ээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийдэг үү?

Улирал тутам

Жил бүр хяналт, шалгалт хийдэг

Хяналт, шалгалт хийж байгаагүй

1.24

Танай байгууллага хяналт, шалгалтаар тодорхойлсон асуудлыг шийдвэрлэсэн байдлыг хэдэн хувьтай хэрэгжүүлсэн бэ?

 

 

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ............................/……………………………./