Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр

 тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө

 зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар

дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 2 дугаар хавсралт

БИЗНЕСИЙН БОЛОН БҮТЦИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ӨӨ/CC/OOOO

Д/д

Бизнесийн эрсдэлийн үнэлгээ

1

Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ

1

Улаанбаатарт

2

Үндэсний хэмжээнд

3

Олон улсын хэмжээнд

2

Харилцагч

1

Монгол улсын иргэн

2

Гадаадын иргэн

3

Монгол улсын иргэн болон гадаадын иргэн

3

Улс төрд нөлөө бүхий этгээд /УТНБЭ/ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагчид

3

УТНБЭ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагч байгаа

1

УТНБЭ эсвэл тэдгээртэй холбоотой харилцагч байхгүй

4

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүхий харилцагчид

1

Харилцагч эсвэл хуулийн этгээдийг төлөөлж үйлчлүүлдэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүхий  харилцагчтай байхгүй

3

Харилцагч эсвэл хуулийн этгээдийг төлөөлж үйлчлүүлдэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүхий  харилцагчтай байхгүй

5

Харилцагчид дах иргэн, хуулийн этгээдийн эзлэх хувь

1

Үйлчүүлэгчийн тоо

3

Байгууллагын тоо

6

Газар зүйн байршил

1

Улаанбаатар хот

2

Хөдөө, орон нутаг

3

Эдийн засгийн чөлөөт бүс

4

ФАТФ-аас өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн улс

5

Бусад гадаад улс орнууд

7

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

1

Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийдэггүй

3

Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийдэг

8

Түгээлтийн суваг

1

харилцагчтай биечлэн уулздаг бол

3

харилцагчтай биечлэн уулздаггүй бол

Д/д

Бүтцийн эрсдэлийн үнэлгээ

1

ААН-ийн эзэмшлийн хэлбэр

 

1

Хувь хүний эзэмшил

2

Хуулийн этгээдийн эзэмшил

3

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

2

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн жил

 

3

1 жил хүртэлх

2

1-5 жил хүртэлх

1

5 буюу түүнээс дээш жил

3

Эзэмшигчийн ангилал

1

Монгол

3

Гадаад

4

Ажилагсдын тоо

1

3-аас доош

2

5-аас 8 хооронд

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ............................/……………………………./