Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр

 тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө

 зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар

дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 3 дугаар хавсралт

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭРХИЙГ ХУДАЛДАХ,

ХУДАЛДАН АВАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗУУЧЛАЛЫН МЭДЭЭ

 

                                                                                                                                      ОООО/СС/ӨӨ

Харилцагчийн нэр

ҮХХ-н байршил

Талбайн хэмжээ (м2)

Гэрээ

Үнэ                       /мянган төгрөг/

Компанийн дансаар гэрээний төлбөр орсон эсэх /Тийм, үгүй/

Гэрээний шимтгэл

Улс

Аймаг/хот

Сум/дүүрэг

огноо

дугаар

Гэрчилгээний

Ү дугаар

Дүн

/мянган төгрөг/

Хувь

/%/

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ............................/……………………………./