Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр

 тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө

 зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар

дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 5 дугаар хавсралт

                                                                                                                                                                               

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХУДАЛДАН АВЧ, ЗАСВАРЛАН

БОРЛУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

                                                                                                                                 ОООО/СС/ӨӨ

Харилцагчийн нэр

ҮХХ-н байршил

Талбайн хэмжээ (м2)

ҮХХ худалдан авсан үнэ

Засварын зардал

ҮХХ худалдсан үнэ

ҮХХ худалдан борлуулсан гэрээ

Улс

Аймаг/хот

Сум/дүүрэг

огноо

дугаар

Гэрчилгээний

Ү дугаар

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ............................/……………………………./