Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр

 тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө

 зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар

дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 7 дугаар хавсралт

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ХАМААРАХ БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

                                                                                                                                ОООО/СС/ӨӨ

Харилцагчийн нэр

Харилцагчийн харьяалал

Үйлчилгээний товч утга

ҮХХ-н байршил

Талбайн хэмжээ (м2)

Гэрээ

Гэрээний шимтгэл

Улс

Аймаг/хот

Сум/дүүрэг

огноо

дугаар

дүн /мянган төгрөг/

Дүн

/мянган төгрөг/

Хувь

/%/

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ............................/……………………………./