Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 181 дүгээр

 тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө

 зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар

дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ын 8 дугаар хавсралт

 

 МЭДЭЭЛБЭЛ ЗОХИХ ГҮЙЛГЭЭ, ХАРИЛЦАГЧИЙН

БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

                                                                                                                    ОООО/СС/ӨӨ

Хувь хүн/ байгууллагын нэр

Регистрийн дугаар

Гүйлгээний дүн

/төгрөг/

 

Гүйлгээний төрөл*

/БМГ, ГТТГ, СГ/

Гүйлгээ хийгдсэн огноо

Валютын төрөл

СМА-д мэдэгдсэн огноо

Харилцагчдын мэдээлэл

Харилцагчийн тоо

НҮБАЗ-ийн хориг арга хэмжээний жагсаалттай тулгаж шалгасан харилцагчийн тоо

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гүйлгээний төрөл* -  БМГ бэлэн мөнгөний гүйлгээ, ГТТГ гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээ, СГ сэжигтэй гүйлгээ

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ............................/……………………………./