Хэвлэх DOC Татаж авах

ИТХ-ын 2020 оны 14 дүгээр хуралдааны

14/01 дүгээр тогтоолын хавсралт

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ,

БАЙГУУЛЛАГЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

 

Үйлчилгээний нэр, үйл ажиллагааны чиглэл, төрөл

 Хэмжих нэгж

Сарын хураамжийн хэмжээ

/мянган төгрөгөөр/

1

Сумын төвийн айл өрхүүд

1 сар

5000

2

АА нэгж, дэлгүүрүүд

1 сар

10000

3

Төвсийн байгууллагууд

1 сар

20000

4

Нэгдсэн халаалтын зуух

1 сар

40000